Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb.

Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań w formie debat społecznych czy konsultacji społecznych, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają programy prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne, informacyjno-profilaktyczne.

Osiągnięcie dobrego poziomu bezpieczeństwa było możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych, jak i finansowych w realizowane przedsięwzięcia i działania. Należy również podkreślić wzorową współpracę wszystkich służb oraz instytucji zlokalizowanych na terenie miasta Poznania, która przyczyniła się do szybkiego i bezproblemowego likwidowania przyczyn i skutków zagrożeń.