Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Opieka zdrowotna      
Liczba udzielonych specjalistycznych porad lekarskich 6 305 982 b.d. x
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854  b.d. x
Liczba aptek  309 b.d. x
Pomoc społeczna      
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 22 380 21 110 94,3
długotrwałej lub ciężkiej choroby  11 333 10 875 96,0
ubóstwa  8 530 7 423 87,0
bezrobocia  4 274 3 044 71,2
niepełnosprawności  5 764 5 357 92,9
bezradności w sprawach życiowych 4 904 5 569 113,6
potrzeby ochrony macierzyństwa  2 455 3 227 131,4
bezdomności  1 376 1 343 97,6
innych, w tym: przemocy w rodzinie, alkoholizmu, wielodzietności, przyczyn losowych 6 206 6 036 97,26
Liczba pensjonariuszy domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 687 688 100,1
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 60 60 100,0
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 136 135 99,3
przewlekle somatycznie chorych 345 345 100,0
Wartość świadczeń pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań gminy (własnych i zleconych) w mln zł 315,3 351,4 111,4

Źródło: UMP, GUS, Wielkopolski Urząd Wojewódzki