Od 21 sierpnia 2017 r. najemcy miejskich lokali obsługiwani są bezpośrednio przez administratorów ZKZL.

Administracja w zasobach komunalnych

Na terenie każdej z byłych dzielnic Poznania uruchomione zostały nowe Punkty Obsługi Klienta (POK).  Dotychczas ZKZL zlecał zadanie zarządzania lokalami miejskimi firmom zewnętrznym. Przez 11 lat zadanie to realizowały 3 różne przedsiębiorstwa: w latach 2006-2009 – Feroma Sp. z o.o.; 2010-2013 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. i 2014-2017 – ZZN WAM Sp. z o. o.

Decyzję o zmianie sposobu administrowania poprzedziły liczne analizy, z których wynikało, że dzięki nowym POK nie tylko obniżone zostaną koszty zarządzania lokalami, ale poprawi się również jakość obsługi. Jednym z ważniejszych motywów decyzji o zmianie było niezadowolenie mieszkańców z poziomu dotychczas świadczonych usług.

Rezygnując z firm pośredniczących, ZKZL wprowadziło zmiany poprawiające jakość obsługi oraz przyśpieszające większość procedur. Usprawniona zostanie obsługa zleceń dotyczących m.in. eksploatacji lokali, zgłoszenia awarii, rozliczania mediów, sprawdzania stanu konta lub stanu zadłużenia lokalu. Wprowadzono jednocześnie jednolite standardy obsługi klientów spółki. Wprowadzenie nowych POK poprzedzone zostało intensywną kampanią informacyjną.

Czynsz w zasobach komunalnych

Miesięczny czynsz w mieszkaniach komunalnych ustalany jest na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2016 r. Nr 809/2016/P w sprawie określenia stawek czynszu za lokale, zgodnie z przyjętą polityką czynszową zawartą w uchwale Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018 (tekst jednolity z 2016 r.).

Wysokość miesięcznej stawki czynszu ustala się z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu według kryterium punktowego określonego w karcie punktowej lokalu.

Ustalona minimalna wysokość stawki czynszu dla lokali mieszkalnych wynosi 4,90 zł/m2, a maksymalna 12,90 zł/m2. Średnia stawka czynszu w zasobie komunalnym w 2017 r. kształtowała się na poziomie 7,56 zł/m2. Ustalona dla lokalu socjalnego wysokość stawki czynszu wynosiła 2,45 zł/m2.

Najniższa miesięczna stawka czynszu w lokalach mieszkalnych  – 4,90 zł/m2
Najwyższa miesięczna stawka czynszu w lokalach mieszkalnych  – 12,90 zł/m2
Średnia miesięczna stawka czynszu w lokalach mieszkalnych  – 7,56 zł/m2

Zadłużenia z tytułu nieopłaconych czynszów na koniec 2017 r. wyniosły 130,7 mln zł i dotyczyły 8,3 tys. dłużników. W 2017 r. wypłacono 567 odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego na łączna kwotę
7 mln zł.