Podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne.

Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne

W 2021 r. Miasto Poznań rozpoczęło realizację 3 nowych wieloletnich programów polityki zdrowotnej, tj.:

Ponadto w 2021 r., w zakresie promocji i ochrony zdrowia, Miasto Poznań kontynuowało następujące programy wieloletnie:

 • „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r., na lata 2020-2022” – celem programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkanek i mieszkańców Poznania posiadających uprawnienia kombatanckie (uczestniczek i uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.) poprzez zapewnienie im dostępności do specjalistycznych konsultacji i świadczeń medycznych bez konieczności zapisywania się i oczekiwania do poradni specjalistycznych; od początku uruchomienia programu z jego oferty skorzystało 11 osób;
 • „Punkt Profilaktyki Intymnej 24h dla mieszkańców Poznania na lata 2021-2023” – celem projektu jest zwiększanie dostępności do profilaktyki intymnej oraz usług ginekologicznych i urologicznych; w ramach prowadzonego punktu zapewniano: konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej, rozpoznanie i doraźną pomoc medyczną, skierowanie na badania diagnostyczne z zakresu chorób ginekologicznych, zakaźnych przenoszonych drogą płciową oraz USG w przypadku wskazań lekarskich, możliwość przepisania leków w przypadku wskazań lekarskich, konsultacje urologicznie i badania profilaktyczne dedykowane mężczyznom (PSA); w ramach działalności punktu z różnego rodzaju świadczeń i usług skorzystało ok. 2,7 tys. osób; koszt funkcjonowania punktu wyniósł 935,4 tys. zł; w 2021 r. Punkt Profilaktyki Intymnej 24h zajął 2. miejsce w 11. edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, zaś w konkursie „Start-Up-Med” punkt przedstawiony jako innowacyjne rozwiązanie w sektorze medycznym zakwalifikował Poznański Ośrodek Usług Medycznych (w którym działa punkt) do grona finalistów konkursowych;
Grafika promująca Punkt Profilaktyki Intymnej 24h

Grafika. Na środku napis czarno-niebieski Punkt Profilaktyki Intymnej arch. UMP

arch. UMP
 • „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024” – celem programu jest ograniczanie problemu niepłodności i bezdzietności; w 2021 r. złożono 220 wniosków o dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro, z których zakwalifikowano 200, a następnie wykonano 193 procedury in vitro, w wyniku których odnotowano 59 ciąż klinicznych, natomiast nie odnotowano urodzeń dzieci; w 2021 r. wydatkowano na ten cel 900,4 tys. zł;
 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023” – bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej skierowane były do osób od 60. do 74. roku życia oraz podopiecznych wybranych miejskich jednostek organizacyjnych; w 2021 r. szczepieniami objęto 3,9 tys. osób; na realizację szczepień oraz edukację wydatkowano 299,5 tys. zł;
 • „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2019-2023” – bezpłatne szczepienia oraz edukacja w zakresie profilaktyki zakażeń HPV były skierowane do dziewcząt i chłopców znajdujących się pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych (miejskich oraz prowadzonych na zlecenie Miasta Poznania) oraz dziewcząt i chłopców z rocznika 2008 (13-latków), a w następnej kolejności do młodzieży z roczników 2003-2007, która nie skorzystała z programu w latach poprzednich; łącznie od 2019 r. zaszczepionych w pełnym cyklu zostało 656 osób; na realizację programu w 2021 r. wydatkowano 297 tys. zł.

Działania na rzecz poprawy zdrowia osób starszych

Poza wieloletnim programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej oraz pakietem zdrowotnym dla kombatantów, Miasto Poznań w 2021 r. zapewniło seniorkom i seniorom następujące usługi zdrowotne:

 • Rehabilitacja 65+ – w 2021 r. bezpłatnymi zabiegami z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej objęto 138 osób; świadczenia zdrowotne realizowały 2 miejskie jednostki organizacyjne, tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych; wydatkowano na ten cel 174,2 tys. zł;
Grafika promująca program Rehabilitacja 65+

Grafika. Na środku niebiesko-czarny napis Rehabilitacja 65 i czerwony znak plus

arch. UMP
 • Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+ (POF) – dedykowany dla osób z problemem wielolekowości (stosujących regularnie co najmniej 10 preparatów leczniczych i suplementów); w ramach prowadzonego punktu zapewniano specjalistyczne konsultacje z dziedziny farmacji i geriatrii z wywiadem medycznym i farmakoterapeutycznym, przeglądem przyjmowanych leków i preparatów oraz szczegółowymi zaleceniami; z powodu sytuacji epidemiologicznej konsultacje ze specjalistą z dziedziny farmakologii odbywały się głównie w formie teleporad lub online; w 2021 r. z usług POF-u skorzystało 188 osób; zadanie realizowało Polskie Towarzystwo Gerontologiczne; Miasto Poznań przekazało na ten cel 20 tys. zł; za zorganizowanie i działalność POF-u Miasto Poznań otrzymało nagrodę w kategorii „Zdrowa Gmina” w 4. edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”, organizowanego przez portal Rynek Zdrowia i Portal Samorządowy;
 • Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – udostępniała bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający; w wypożyczalni udzielano też instruktażu obsługi wypożyczanego sprzętu; usługa skierowana była szczególnie do osób starszych (70+) znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; w 2021 r. z wypożyczalni skorzystało 96 osób; wypożyczalnię prowadziło Caritas Archidiecezji Poznańskiej; Miasto Poznań wydatkowało na ten cel 60 tys. zł.

Prozdrowotne działania dla seniorek i seniorów prowadziły także różne organizacje, które w 2021 r. zrealizowały następujące przedsięwzięcia:

 • „Pogoda Głosu” – projekt z zakresu profilaktyki i aktywizacji psychofizycznej dla mieszkanek i mieszkańców poznańskich DPS-ów zrealizowany przez Fundację Ewy Johansen „Talent”;
 • „Prozdrowotny Klub Seniora”, „Prozdrowotnie dla seniorów z Łazarza” – projekty zrealizowane przez Fundację ORCHidea;
 • działania Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – miały na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorek i seniorów, obejmowały m.in. organizację zajęć w ramach ośrodka terapii ruchowej dla osób starszych, warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku;
 • „Zadbajmy o zdrowie seniora” – projekt zrealizowany przez Fundację na rzecz Ludzi Osamotnionych „Srebrne Lata”;
 • „Precz z depresją 2021” – projekt zrealizowany przez Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury;
 • „Zdrowie dla Seniorów 2021” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Inspiracja;
 • „Poprawa kondycji psychofizycznej seniorów Klubu Promyk” – projekt zrealizowany przez Fundację Młyn Wsparcia;
 • „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów” – zrealizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy z siedzibą w Poznaniu;
 • „Akademia zdrowia – Stare Winogrady 2021”, „Akademia zdrowia – SPORT 2021” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria;
 • „Działania profilaktyczne dla mieszkańców osiedla Naramowice, głównie seniorów”.

Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób

Działania podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. ukierunkowane na zapobieganie chorobom oraz na ich wczesne wykrywanie, miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych. W tym celu zrealizowano takie projekty, jak:

 • profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka – w ramach zadania Fundacja Akceptacja przeprowadziła badania przesiewowe z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia w punkcie stacjonarnym oraz w Mobilnym Punkcie Diagnostycznym, a także przygotowała, głównie w formie online, cykl wykładów na ten temat; z oferty skorzystało łącznie 475 osób; koszt zadania wyniósł 50 tys. zł;
 • profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli – w ramach zadania przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną na zapobieganie i wczesne wykrywanie różnych rodzajów nowotworów, w tym m.in. raka piersi, zachęcającą do wykonywania regularnych badań profilaktycznych; przeprowadzono także badania wideodermatoskopowe w kierunku wczesnego wykrycia czerniaka; badania były realizowane stacjonarnie oraz mobilnie podczas wydarzeń plenerowych; działaniami objęto 10 tys. osób; zadanie, którego koszt wyniósł 50 tys. zł, zrealizowały Fundacja Akceptacja oraz Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”;
 • Poznańskie Dni Zdrowia – obejmowały 4 wydarzenia, które odbyły się w przestrzeni publicznej, dedykowane mieszkankom i mieszkańcom Poznania, tj. 2 Białe Soboty (w okresie wakacyjnym na terenie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych), Białą Sobotę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (18.09.2021 r.) oraz Strefę Zdrowia (25.09.2021 r. w ramach „Senioralni. Poznań 2021”); podczas wszystkich wydarzeń przeprowadzono/wykonano ponad 2 tys. różnego rodzaju porad, konsultacji, badań, zabiegów, usług, związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz wczesnym wykrywaniem schorzeń; koszt organizacji wydarzeń wyniósł 76,5 tys. zł;
Grafika promująca Poznańskie Dni Zdrowia w 2021 r.

Plakat promujący Poznanskie Dni Zdrowia. na zdjęciu pelargonie kwitnące na różowo, na które spada woda z białej konewki trzymanje w dłoni. Na środku napis Biała Sobota profilaktyka na działce

arch. UMP
 • Opracowanie diagnozy „Ocena stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Poznania dotyczących układu oddechowego” – diagnoza będzie pomocna w podejmowaniu działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ukierunkowanych na potrzeby zdrowotne mieszkanek i mieszkańców w zakresie objętym diagnozą; koszt opracowania diagnozy wyniósł 36,9 tys. zł.

Działania związane z COVID-19

Miasto Poznań w 2021 r. podjęło działania mające na celu zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz łagodzenie jego skutków poprzez realizację następujących zadań:

 • Poznański Punkt Szczepień Powszechnych – funkcjonował od 5.05.2021 r. do 30.09.2021 r. przy ul. Bułgarskiej; przeciwko COVID-19 zaszczepiono 25,2 tys. osób;
Poznański Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Bułgarskiej

Na zdjęciu poczeklania zorganizowanego na Stadionie Miejskim Powszechnego Punktu Szczepień. Po prawej i lewej stronie krzesła, na których siedzą ludzie w maseczkach chirurgicznych na twarzy

arch. UMP
 • szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży od 9. do 18. roku życia – podano 35 szczepionek;
 • „Rehabilitacja po COVID-19 – profilaktyka i redukcja następstw zdrowotnych COVID-19 wśród poznańskich seniorów” – w ramach zadania dla mieszkanek i mieszkańców Poznania w wieku od 65. roku życia, którzy przechorowali COVID-19, sfinansowano świadczenia zdrowotne o charakterze rehabilitacyjnym, głównie z zakresu kardiologii i pulmonologii, a także udzielono im konsultacji psychologicznych; świadczenia realizował Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych; z usług skorzystało 38 osób; koszt zadania wyniósł 70,8 tys. zł;
 • „Punkt opieki post-COVID-19 60+” – pilotażowy projekt skierowany do osób w wieku 60+, których objęto kompleksową opieką interdyscyplinarnego zespołu geriatrycznego, w celu maksymalizacji sprawności funkcjonalnej po przechorowaniu COVID-19 i zapobiegania powikłaniom, potencjalnie skutkującym spadkiem sprawności i samodzielności tych osób; konsultacjami objęto 69 osób; koszt zadania wyniósł 18,8 tys. zł;
 • „Usługi opiekuńcze dla osób ze zdiagnozowanym zakażeniem lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2” – polegały na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób ze zdiagnozowanym zakażeniem lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jednocześnie korzystających z usług opiekuńczych na podstawie decyzji wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; usługi świadczyła Fundacja Akceptacja; z usług skorzystało 38 osób; koszt zadania wyniósł 30,4 tys. zł;
 • „Działania mające na celu wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19” – polegały na pobraniu i transporcie materiału biologicznego w celu przebadania go w kierunku SARS CoV-2; usługami objęto głównie pracowników, zwłaszcza nowo przyjmowanych, miejskich jednostek organizacyjnych (np. Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, domów pomocy społecznej) oraz Urzędu Miasta Poznania; testami objęto 120 osób; realizatorem zadania był Instytut Genetyki Człowieka PAN; koszt zadania wyniósł 45 tys. zł;
 • „Zespół postcovidowy – pomoc psychologiczna, prawna i medyczna dla kobiet uwzględniająca skutki pandemii COVID-19 w odniesieniu do wzrostu skali przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć” – projekt, w ramach którego przeprowadzono konsultacje psychologiczne i medyczne dla kobiet oraz warsztaty medyczno-psychologiczne o zespole postcovidowym; zadanie na zlecenie Miasta Poznania zrealizowała Fundacja Akceptacja;
 • „Wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia i ich rodzin” – projekt obejmował: webinaria o charakterze psychoedukacji, dotyczące m.in. zespołu stresu pourazowego i redukcji stresu, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz stworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych (m.in. broszur, plakatów), które zostały przekazane beneficjentom zadania oraz rozdystrybuowane w poznańskich szpitalach; zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Pomogę bo Mogę; w efekcie realizacji projektu zorganizowano 14 webinariów (w których uczestniczyło 305 osób) i 72 dyżury konsultacyjne oraz wydrukowano: 75 plakatów, 280 broszur, 540 folderów; koszt zadania wyniósł 43,6 tys. zł;
 • akcja o charakterze edukacyjno-profilaktycznym wśród osób narodowości romskiej – celem akcji było uświadomienie i zachęcenie osób zamieszkujących teren przy ul. Lechickiej (tzw. koczowisko) do zaszczepienia się przeciwko COVID-19; przeprowadzono wstępne kwalifikacje do szczepienia chętnych osób i wizytę poszczepienną u osób zaszczepionych; realizatorem zadania był Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych; koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 2,5 tys. zł;
 • „Przerywanie łańcucha transmisji wirusa” – zorganizowano warsztaty dla 2,6 tys. uczennic i uczniów poznańskich szkół podstawowych, dotyczące nawyków związanych z zachowaniem zasad higieny w aspekcie profilaktyki chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19; koszt organizacji warsztatów wyniósł ok. 47 tys. zł.

Edukacja prozdrowotna

Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. obejmowały takie projekty, jak:

 • zakup zestawu automatycznego defibrylatora (AED) z szafką ścienną na jego przechowywanie dla osiedla Krzyżowniki-Smochowice – poza zakupem zestawu AED, Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice zleciła organizacji pozarządowej przeprowadzenie 5 instruktaży dla 50 osób z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia z użyciem sprzętu AED; koszt realizacji zadania wyniósł 8 tys. zł;
 • promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania – celem zadania było przeprowadzenie online działań edukacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców Poznania, w tym uczniów liceów ogólnokształcących, rodziców przedszkolaków, studentek i studentów, z zakresu zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, oraz na temat chorób będących wynikiem zaburzeń odżywiania; z działania skorzystało ok. 1,8 tys. osób; wydatkowano na ten cel 14,4 tys. zł;
 • wydarzenia naukowo-szkoleniowe dofinansowane i zorganizowane we współpracy Miasta Poznania, m.in. z uczelniami i towarzystwami naukowymi:
  • „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie psychicznym” – konferencja zorganizowana przez Miasto Poznań we współpracy z poznańską filią SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego;
  • Badanie kliniczne – nowe możliwości rozwoju” – konferencja zorganizowana przez Miasto Poznań we współpracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi;
  • „Head and Neck Oncology: paradigm shift. Nowotwory Głowy i Szyi: nowe
   perspektywy” – konferencja zorganizowana przez Miasto Poznań we współpracy z Polskim Towarzystwem Nowotworów Głowy i Szyi oraz Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego;
  • 20. Sympozjum „Oparzenia 2021” – zorganizowane przez Miasto Poznań we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym;
  • „Profilaktyka zdrowotna po COVID-19 – ważna i aktualna wiedza dla każdego” – webinar zorganizowany przez Katedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego we współpracy z Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.;
  • 29. SECEC-ESSE CONGRESS Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia – zorganizowany i przeprowadzony przez Katedrę i Klinikę Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego we współpracy ze Spółką Termedia;
  • „Tendon Achilles Lenghtenning World Perspectives of Surgery Procedure” – międzynarodowe webinarium zorganizowane i przeprowadzone przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi we współpracy ze Spółką Termedia;
  • „XV Wielkopolskie Dni Hipertensjologii” – konferencja zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Hipertensjologii, Angilogii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego we współpracy ze Spółką Termedia;
  • 6. Europejska sesja chirurgii laryngologicznej live – przeprowadzona przez Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego we współpracy z firmą medVC;
  • „XII Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne” – konferencja zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego we współpracy z Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.

Inne działania w obszarze zdrowia

Miasto Poznań otrzymało nagrodę w 11. edycji konkursu „Pozytywnie Otwarci 2021” za projekt „Od przygody zwykle się zaczyna… poznaj HIV/AIDS by zdążyć przed metą”, którego realizację, przez Stowarzyszenie Grupa Stonewall, zaplanowano na 2022 r.

W latach 2019-2021 Miasto Poznań realizowało projekt „ZDROWE WZMOCNIENIE Laboratoria Miejskie Lepszego Zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – pobudzenie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach” finansowany z programu unijnego Interreg Region Morza Bałtyckiego. W projekt włączyło się 14 partnerów z 7 krajów nadbałtyckich. Jego głównym zadaniem było wypracowanie trwałego i skutecznego modelu współpracy międzysektorowej, która przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkanek i mieszkańców (ich zdrowia i dobrobytu). W projekt zaangażowane były jednostki samorządu terytorialnego, uniwersytety i instytucje badawcze. W efekcie realizacji projektu m.in. powstał model komunikacji i współpracy w sytuacjach kryzysowych w mieście; przygotowano zestaw dobrych praktyk z pilotażu do podsumowania projektu; zebrano i przeanalizowano odpowiedzi dotyczące warsztatów współtworzenia, które odbywały się w miastach pilotażowych; opublikowano aplikację Kroniki C-19 (aplikacja w technologii AR ma na celu zebrać wspomnienia dotyczące okresu pandemii COVID-19 i ukazać zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie).

Miasto Poznań jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które w 2021 r. zrzeszało 36 polskich miast. W ramach przynależności do Stowarzyszenia, Miasto Poznań aktywnie uczestniczy w Programie Zdrowe Miasta, realizując zadania umacniające zdrowie, promujące zdrowy styl życia, zapobiegające wielu schorzeniom i ukierunkowane na wczesne ich wykrywanie. Działania realizowane są na rzecz poznanianek i poznaniaków, w tym także wymagających specjalistycznego wsparcia i pomocy.