W 2021 r. trwały prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu zachowania zgodności i aktualności polityki przestrzennej Poznania ze zmieniającymi się uwarunkowaniami i wyzwaniami rozwoju.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest zapisem polityki przestrzennej samorządu gminy. Obowiązujące Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania Uchwały Nr XXVII/485/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania trwają intensywne prace nad nowym Studium. W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opracowano analizy funkcjonalno-przestrzenne, niezbędne do opracowania projektu studium, w tym analizy: systemu zieleni, infrastruktury mieszkaniowej, układu komunikacyjnego, terenów produkcyjno-usługowych, błękitnej infrastruktury, wysokości zabudowy.

Za najważniejsze cele przygotowania nowego Studium uznano:

  • wzmocnienie ustaleń dla systemu zieleni Miasta Poznania, w tym jego uszczegółowienie o elementy zieleni osiedlowej, mikroparki, lokalne łączniki ekologiczne, zieleń urządzoną wyznaczoną w mpzp, zadrzewienia śródpolne, cieki wodne i inne w kontekście konieczności realizacji „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania”; istotnym elementem projektowania nowego Studium będzie poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych;
  • weryfikację parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie zebranych doświadczeń projektowych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, takich jak dominanty wysokościowe czy lokalizacja „Bram miasta”; jedną z przesłanek w tym zakresie jest rewizja wyznaczonych w Studium stref lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
  • aktualizację wskazanych inwestycji celu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym oraz celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty;
  • rewizję ustaleń z zakresu komunikacji i transportu – klasy, parametrów, lokalizacji oraz funkcji poszczególnych dróg w mieście oraz analizę możliwości uelastycznienia zapisów Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego (etapowanie i dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania jako rezerwy pod przyszły rozwój dróg); ważnym elementem projektowania zmian komunikacyjnych będzie możliwość wykorzystania zaktualizowanych Badań ankietowych i aktualizacji modelu ruchu dla Miasta Poznania jako narzędzia do weryfikacji ustaleń Studium w zakresie odpowiedzi na uchwaloną Politykę mobilności transportowej dla Miasta Poznania oraz rewizja ustaleń Studium w zakresie programu rozwoju sieci transportu szynowego czy listy parkingów Park&Ride;
  • aktualizację uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów miejskich, w tym szczególnie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+;
  • uwzględnienie walorów historycznych i przyrodniczych oraz zasad ochrony konserwatorskiej zespołów urbanistycznych i założeń urbanistycznych osiedli modernistycznych, dóbr kultury współczesnej obejmujących architekturę i urbanistykę oraz wprowadzenie narzędzi aktywnej rewitalizacji i przeciwdziałania dekapitalizacji zespołu fortyfikacji Poznania;
  • zagadnienia infrastruktury technicznej, w tym szczególnie problematykę zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów dla budowy zbiorników retencyjnych, konieczność weryfikacji zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej miasta i systemu gospodarowania odpadami, a także planów rozwojowych dysponentów sieci oraz wyznaczenie stref i zasad lokalizacji dla produkcji energii odnawialnej z różnych źródeł.

W IV kwartale 2021 r. rozpoczęto drugie konsultacje społeczne w sprawie projektu nowego Studium. W ramach pierwszej części zorganizowano cykle debat eksperckich z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz debat społecznych z przedstawicielami poznańskich rad osiedli. Omówione zostały tematy dotyczące trendów, uwarunkowań i założeń do kierunków projektu Studium z podziałem na analizę systemu zieleni, analizy mieszkaniowe, analizę układu komunikacyjnego i analizę terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego, które w styczniu 2022 r. zostały uzupełnione o analizę błękitnej infrastruktury i analizę wysokości zabudowy. Powyższe prace mają na celu wypracowanie optymalnego sposobu zagospodarowania przestrzeni miejskiej do 2050 r.