Urząd Miasta Poznania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł na realizację wydarzeń koncertowych Orkiestry Polskiego Radia Amadeus realizowanych w jubileuszowym 50-letnim sezonie artystycznym.


Biblioteka Raczyńskich


W 2018 r. Biblioteka Raczyńskich we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziła 3 projekty:

  • kontynuacja cyklu CZYTATY adresowanego do dzieci i rodziców. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Promocja czytelnictwa, dzieci i rodzice uczestniczyli w ciekawych spotkaniach, podczas których w atrakcyjnej formie poznawali legendy polskie i baśnie świata, od klasyki po współczesność. Mogli też uczestniczyć w doświadczeniach artystycznych i naukowych,
  • Jesień w starej szafie” dofinansowany w ramach Programu Partnerstwo dla książki. Projekt obejmuje cykl bezpłatnych zajęć inspirowanych „Opowieściami z Narnii”. Czytelnicy brali udział w spotkaniach literackich, w warsztatach plastycznych i innych formach spotkań z pisarzami, naukowcami, artystami, animatorami i popularyzatorami nauki. Frekwencja w 106 zajęciach prowadzonych w 10 filiach Biblioteki Raczyńskich wyniosła łącznie 1 496 osób,
  • Mała książka – wielki człowiek”  – pilotażowy projekt skierowany do trzylatków, który ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. W Wyprawce znajduje się także broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.


Corocznie Biblioteka Raczyńskich uczestniczy w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Z tej okazji w 2018 r. zorganizowano zwiedzanie biblioteki, rodzinne czytanie, a także, otrzymawszy materiały z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wykłady nt. funduszy europejskich.

Biblioteka Raczyńskich w 2018 r. zorganizowała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Muzeum-Pracownią Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i Urzędem Miasta Puszczykowa Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla. Jest to coroczny konkurs na najlepszą książkę polskiego autora o tematyce podróżniczej i krajoznawczej.


Centrum Kultury Zamek

W 2018 r. we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Kultury Zamek zorganizowało wydarzenia takie jak: Festiwal Fabuły, Off Cinema, Zamek Otwarty. Wsparcie działalności otrzymało także prowadzone przez Centrum Kultury Zamek Centrum Praktyk Edukacyjnych, zajmujące się m.in. sieciowaniem osób związanych z edukacją i kulturą.

Centrum Kultury Zamek we współpracy z Urzędem Miasta Poznania zorganizowało III NieKongres Animatorów Kultury. Tematami spotkania animatorów i animatorek kultury były: edukacja kulturowa, społeczna i więziotwórcza rola kultury, kultura żywa, lokalna i bliska oraz oddolne praktyki wokół inicjatyw kulturalnych i społecznych.

NieKongres odbył się pod hasłem SIŁA WSPÓŁPRACY. Istotnym punktem III NieKongresu Animatorów Kultury było podpisanie przez samorządowców dokumentu: Samorządowa Karta dla Kultury. Karta ramowo określa zasady i reguły współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, wskazując na wzajemne korzyści płynące ze współpracy.

Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Centrum Kultury Zamek w 2018 r. zrealizowało 2 projekty w ramach konkursu regrantingowego „Siła współpracy” po Niekongresie Animatorów Kultury.

 

Estrada Poznańska

Estrada Poznańska organizując w 2018 r. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, a także wsparcie merytoryczne Instytutu Adama Mickiewicza.

Podczas 11. edycji Festiwalu ANIMATOR uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć m. in. najnowsze i najciekawsze produkcje animowane z całego świata, które walczyły o nagrody w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótko- i Pełnometrażowych, jak i w Konkursie Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL.

Estrada Poznańska wzięła także udział w targach Focus London na stoisku polskich komisji filmowych we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Polskim Instytutem Sztuki filmowej.

Klub Festiwalowy ANIMATOR

arch. Estrady Poznańskiej

 

Muzeum Archeologiczne

Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Archeologiczne współpracowało z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN ) przy kilku projektach.

Jeden z nich to „Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej”. Celem projektu była analiza, interpretacja i publikacja materiałów pochodzących z 2 stanowisk wczesnośredniowiecznych w Dąbrówce (nr 1 i 2) położonych po przeciwnych stronach rzeki Wirynki. Analiza źródeł pozwoli na rekonstrukcję kompleksu osadniczego. Materiały z obydwu stanowisk są istotnym przyczynkiem do badań nad organizacją grodową w dobie plemiennej, a także nad początkami powstawania prywatnych siedzib rycerskich w najbliższym sąsiedztwie Poznania – głównego ośrodka Wielkopolski.

Drugi projekt dotyczył „Akademii Genius loci”. Zadanie to nastawione było na aktywizację osób dorosłych poprzez wielopłaszczyznową edukację prowadzoną wokół tematyki kulturowego podłoża Europy, czyli jej średniowiecznych, chrześcijańskich korzeni. Wykładami, tekstami, obrazem i dźwiękiem aktywizowano uczestników, również z niepełnosprawnościami, do patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat dziedzictwa kultury. Efektem działań była transformacja potencjalnego, biernego odbiorcy, słuchacza w aktywnego, świadomego twórcę kultury. Nagrodą dla uczestników projektu była wystawa efektów podjętej aktywności oraz opublikowanie ich obok przemyśleń specjalistów.

Kolejny projekt nosił tytuł „Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych”. Miał na celu publikację wyników badań archeologiczno-architektonicznych fragmentu północnego odcinka średniowiecznych obwarowań miejskich Poznania wraz z opracowaniem zabytków archeologicznych wydobytych podczas badań w 2000 r. przy ul. Stawnej/Żydowskiej. Rezultatem było odsłonięcie systemu obronnego średniowiecznego miasta w postaci fragmentu jednej z baszt oraz pozostałości podwójnego muru obronnego. Odkryte pozostałości konstrukcji obronnych poszerzyły wiedzę na temat systemów obronnych średniowiecznych miast w Polsce, a także warunków życia ich mieszkańców.

Kolejny projekt prowadzony we współpracy z MKiDN w 2018 r. to „Mrowino stanowisko 3, województwo wielkopolskie – opracowanie i publikacja unikatowego zespołu źródeł z okresu neolitu”.

Współpraca z Muzeum Historii Polski

Muzeum Archeologiczne podejmowało współpracę z Muzeum Historii Polski. Projekt zakładał integrację seniorów z wnukami, która odbywała się w ramach cyklu 10 warsztatów, pokazów i doświadczeń związanych z tematem historii ,,małych ojczyzn” i ich zabytków.

Zwieńczeniem działań edukacyjnych była wystawa pt. „Stary zabytek-nowa opowieść”, na której zaprezentowane były prace wykonane podczas warsztatów. Ekspozycja została zaprojektowana wspólnie przez uczestników projektu. Seniorom oraz ich wnukom rozdano bezpłatny folder edukacyjny, przybliżający poruszaną na warsztatach problematykę oraz ukazujący wybrane, sztandarowe zabytki Wielkopolski.

Poznański Chór Chłopięcy

Poznański Chór Chłopięcy w 2018 r. przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury zrealizował koncert „Indiański barok”.

Podczas tego wydarzenia połączone chóry – Poznański Chór Chłopięcy, Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, Chór Kameralny Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego oraz Chór Dziecięcy „Kukułeczki”, z towarzyszeniem Zespołu Instrumentów Historycznych, wykonały utwory barokowe z Ameryki Południowej, odnalezione i transkrybowane przez polskiego misjonarza w Boliwii, o. Piotra Nawrota. Koncert odbył się w Auli UAM w Poznaniu.


Teatr Animacji

Teatr Animacji otrzymał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr Polska, w którym teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia. Teatr Animacji zaprezentował spektakl „Opowieści z niepamięci” w 8 ośrodkach na terenie Polski.

Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny w 2018 r. wraz z Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan zrealizował spektakl „Akompaniator” podczas Festiwalu „Teatr Na Wolnym” oraz zapewnił obsługę widza podczas wszystkich spektakli festiwalu oraz agencji koordynującej prace zespołu festiwalowego.


Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w 2018 r. w wyniku współpracy z krajowymi instytucjami zorganizowało następujące projekty:

  • 60+kultura we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – możliwość zwiedzania wszystkich oddziałów WMN z biletem wstępu dla seniorów w cenie promocyjnej, łącznie z oprowadzaniem przez przewodnika,
  • Wielka Defilada Niepodległości we Współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej – Prezentacja samochodu terenowego Jeep Willis w barwach pierwszej Dywizji Pancernej przez delegację Muzeum Uzbrojenia w ramach defilady z okazji Święta Wojska Polskiego,
  • Piknik Powstańczy „100 dni do Powstania” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa wielkopolskiego – piknik miał na celu przybliżenie tematyki Powstania Wielkopolskiego poprzez prelekcje, pokazy i szereg działań edukacyjnych,
  • Inscenizacja historyczna wjazdu Paderewskiego do Poznania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – inscenizacja odbyła się na zabytkowym Dworcu Letnim w Poznaniu. Wydarzeniu towarzyszył wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz możliwość przejazdu zabytkowym pociągiem,
  • Współorganizacja wydarzeń związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości na terenie Wielkopolski we współpracy z Biurem Programu Niepodległa – koordynacja 23 działań na terenie województwa wielkopolskiego.
Inscenizacja historyczna wjazdu Paderewskiego do Poznania

arch. Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości


Wydawnictwo Miejskie Posnania

W 2018 r. Wydawnictwo Miejskie Posnania przeprowadziło „Akcję Powstanie” – konkurs na pamiątki z Powstania Wielkopolskiego we współpracy z Miastem Poznań i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs był akcją społeczną gromadzenia nieudostępnionych do tej pory publicznie pamiątek z Powstania Wielkopolskiego (zdjęć, negatywów, listów, druków ulotnych, legitymacji, szkiców, rysunków, planów, pocztówek, map i przedmiotów przestrzennych).

Na portalu „Cyryl.poznan.pl” opublikowano kolekcję zebranych obiektów. Kolekcja składa się z 714 obiektów umieszczonych w 69 podkolekcjach sygnowanych nazwiskiem powstańca.