Realizacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania w 2018 r. obejmowała budowę nowych mieszkań komunalnych, modernizację, renowację i remonty budynków komunalnych oraz programy i przedsięwzięcia wsparcia.

Bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz realizacja nowego komunalnego budownictwa mieszkaniowego 

Zwiększa się liczba wniosków o pomoc mieszkaniową (lokale mieszkalne i socjalne). W 2018 r. wpłynęły 1 534 wnioski (o 561 więcej niż rok wcześniej). Do listy na 2019 r. dopisano 2 372 wnioski (1 520 o lokal mieszkalny i 852 o lokal socjalny). Z tej liczby 1 636 spełniało kryteria (dochód i zamieszkiwanie wnioskodawcy w Poznaniu – w tym 1 086 o lokal mieszkalny i 550 o lokal socjalny).

Zgodnie z uchwałą nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 8372, z późn. zm.), umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawierane z osobami, które osiągają dochód (w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej) uprawniający do uzyskania lokalu mieszkalnego i zostały umieszczone na liście mieszkaniowej. Lista mieszkaniowa sporządzana jest na podstawie systemu kwalifikacji punktowej, który stanowi załącznik do przywołanej wyżej uchwały. Kolejność osób umieszczonych na liście, która określa jednocześnie kolejność wskazania lokalu, wynika z liczby uzyskanych punktów.

Roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu z zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania w 2018 r. obejmowały po uzupełnieniach w ciągu roku 548 pozycji, w tym 375 uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego i 173 uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego.

Lista socjalna ustalona na 2018 r. została zrealizowana w 37,9% (przydzielono 142 lokale socjalne), lista mieszkaniowa ustalona na 2018 r. została zrealizowana w 70,5% (przydzielono 122 lokale komunalne) . W ujęciu ogólnym lista na 2018 r. została zrealizowana w 48,2%.

Roczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2019 r. zawiera łącznie 404 pozycje, natomiast roczna lista osób uprawnionych do zwarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2019 r. – 174 pozycje.

Miasto Poznań przygotowywało do realizacji i rozpoczęcia budowy w 2019 r. 594 mieszkań, w 3 lokalizacjach:

 • ul. Opolska 5 budynków – 287 mieszkań,
 • ul. Darzyborska 7 budynków – 252 mieszkania,
 • ul. Hulewiczów 1 budynek – 55 mieszkań.

W trakcie przygotowania, na etapie prac koncepcyjnych i projektowych jest ok. 1 600 mieszkań.

W 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. przeznaczył kwotę ponad 43 mln zł. Z tych środków realizowany były zadania związane m.in. z nowym budownictwem, modernizacją kamienic oraz termomodernizacją.

Modernizacje, renowacje i remonty budynków komunalnych 

W ramach planu remontów ze środków inwestycyjnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostały podłączone budynki przy ul. Wituchowskiej 14, Łobżenickiej 8 oraz Starołęckiej 52.

W II półroczu 2018 r. rozpoczęto modernizację kamienic przy ul. Sikorskiego 24-25 oraz przy ul. Śniadeckich 6,6A, na co wydatkowano kwotę 2,0 mln zł netto w ramach kredytu EBI.

Wykonano termomodernizację wraz z podłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej przy ul. Drzymały 7,9,10,12,13,14 za kwotę 4,2 mln zł oraz został podłączony do co i cw budynek przy ul. Drzymały 8 za kwotę 166 tys. zł.

Przeprowadzono modernizację kamienic przy ul. Szyperska 8 (koszt robót 422,6 tys. zł) i przy ul. Kościuszki 80 (koszt robót 134,5 tys. zł) .

Trwały prace przygotowawcze do budowy mieszkań treningowych (koszt robót 1,7 mln zł.)

Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych

Zakwalifikowano 50 wniosków w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla seniorów”. Program realizowany jest w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców powyżej 65 r. życia zajmujących lokale mieszkalne lub socjalne w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania. Zakres prac  obejmuje przede wszystkim likwidacją w lokalu barier architektonicznych.

Ponadto w 2018 r. wskazano 11 lokali przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym 6 lokali w budynkach wybudowanym przy ul. Dymka 220 i 222 oraz 3 lokale w budynkach budowanych przy ul. Zawady 7 i ul. Zawady 9.

Budynek przy ul. Zawady 9

arch. UMP

Wdrożenie i realizacja programów mieszkaniowych poprawiających warunki zamieszkiwania osób i rodzin wymagających wsparcia

Instrumenty wsparcia i pomocy mieszkaniowej w Poznaniu skierowane były do różnych grup:

 • osób najuboższych i o niskich dochodach, obejmowały:
  • pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez wskazywanie dotychczasowym najemcom lokali w budynkach nowo wybudowanych przez ZKZL Sp. z o.o.,
  • zwiększenie liczby zagospodarowywanych pustostanów,
  • poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania,
  • uruchomienie programu Miejskie Biuro Najmu,
  • pozyskiwanie mieszkań z zasobu komunalnego,
  • tworzenie mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym oraz mieszkań treningowych,
 • osób o średnich dochodach, dotyczyły:
  •  zwiększenia liczby mieszkań pozostających w zasobie PTBS Sp. z o.o. W 2018 r. wskazano lokale z zasobu PTBS z partycypacją Miasta Poznania 13 osobom/rodzinom, natomiast od początku 2019 r. (do połowy lutego) wskazano 4 lokale,
  • współpracy z BGK Nieruchomości SA – program „Mieszkanie Plus”,
  • programu „Przyjazne Podwórko”,
  • ograniczenia sprzedaży lokali komunalnych
 • osób o wyższych dochodach dotyczyły przygotowania i prowadzenia:
  • sprzedaży miejskich działek pod budownictwo jednorodzinne,
  • zespołu działań dedykowanych klientom segmentu premium,
 • seniorów, jako grupy o szczególnych potrzebach:
  • sukcesywne zwiększenia mieszkań w zasobie PTBS Sp. z o.o. w ramach realizacji Programu „Senior”. W 2018 r. przekazano 5 lokali,
  • wprowadzenia programu Minigranty dla Seniora na remont mieszkań,
  • realizacji mieszkań studyjnych dla Seniorów.

Stan realizacji wybranych programów mieszkaniowych

Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań

W 2018 r. wdrożono projekt dofinansowany z funduszy UE, pn. “Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań”, realizowany w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego

Celem projektu jest objęcie wsparciem 250 uczestników projektu (150 kobiet i 100 mężczyzn) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z usługami treningowymi, opiekuńczymi i sfinansowaniem eksploatacji mieszkań treningowych. W projekcie Miasto Poznań zapewni 9 mieszkań treningowych. Planowane jest 5 edycji wsparcia po 6 miesięcy dla każdego uczestnika projektu.

Mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym

Celem programu jest:

 • zapewnienie osobom posiadającym uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania oraz na podstawie niezrealizowanego wyroku sądowego, wsparcia z zakresu pomocy mieszkaniowej i społecznej,
 • zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom najbardziej potrzebującym, posiadającym uprawnienia do otrzymania pomocy mieszkaniowej od Miasta Poznania, poprzez wskazanie lokalu socjalnego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych poprzez zwiększenie oferty wsparcia poprzez realizację usług społecznych, w szczególności w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych.

W ramach realizacji programu utworzono 41 mieszkań socjalnych ze wsparciem, w których wydzielono 136 lokali socjalnych.

Most do samodzielności

Wdrożono projekt dofinansowany z funduszy UE, pn. „Most do samodzielności” realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA.

Celem projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu (50 kobiet i 50 mężczyzn) – osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, odbycia staży, dzięki którym podniosą swoje kompetencje zawodowe i społeczne, co pozwoli im wejść lub powrócić na rynek pracy.

Program Miejskie Biuro Najmu

Program skierowany jest do osób, które spełniają kryteria uprawniające do uzyskania pomocy mieszkaniowej ze strony Miasta, ale nie uzyskały wystarczającej liczby punktów by zostać ujętym na ustalanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania liście osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego.

Miejskie Biuro Najmu polega na najmowaniu lokali mieszkalnych od innych właścicieli niż Miasto Poznań i podnajmowaniu ich z obniżonym czynszem beneficjentom programu. Miasto pokrywa 60% stawki czynszu najmu dla właściciela, natomiast najemca płaci 40% stawki czynszu oraz opłaty za media i czynsz administracyjny.

Dostarczenie lokalu w celu jego podnajmu, odbywa się staraniem ZKZL Sp. z o.o. albo przyszłego podnajemcy. Warunkiem jest, aby czynsz dla właściciela mieszkania nie przekraczał 1200 zł brutto.

Nabór wniosków do programu trwał od 1 do 31 stycznia 2018 r. Ze względu na duże zainteresowanie programem, od początku października 2018 r. rozpoczęto nabór ciągły wniosków do programu.

Program spowodował poszerzenie miejskiej oferty mieszkaniowej o mieszkania dla osób, których nie stać na jego kupno i wynajem po cenach rynkowych. Miejskie Biuro Najmu jest ważnym instrumentem w przeciwdziałaniu wykluczeniu mieszkaniowemu i społecznemu.

W 2018 r. zawarto 135 umów z właścicielami mieszkań.

Minigranty dla Seniora

Zakwalifikowano 50 wniosków w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla seniorów”. Program realizowany jest w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców powyżej 65 r. życia zajmujących lokale mieszkalne lub socjalne w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania.

Program „Mieszkanie dla Seniora”

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zrealizowało program „Mieszkanie dla Seniora”.

Mieszkania dla seniorów z zasobów PTBS Sp. z o.o. pozyskiwane były przez Miasto na podstawie umów z PTBS o partycypacji w kosztach budowy lokali. W ramach zawartych umów partycypacyjnych Miasto pozyskało w zasobach PTBS ogółem 322 mieszkań, z czego 141 lokali (wybudowanych w latach 2007-2009) w zasobie przeznaczonym wyłącznie dla seniorów, zlokalizowanym w 3 budynkach: przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu (62 lokale) oraz przy ul. Grabowej 22 B i 22C (79 lokali). Mieszkania w tych budynkach zostały przeznaczone dla osób starszych, mieszkających zarówno w lokalach komunalnych, jak i w zasobie prywatnym, które spełniały kryteria określone w stosownych zarządzeniach Prezydenta Miasta Poznania.

W związku z naturalnym ruchem ludności, w budynkach tych do dyspozycji Miasta Poznania zwalnia się corocznie kilka lokali (od 2 do 10). Mieszkania ponownie przeznaczane są do zasiedlenia przez osoby starsze, które z uwagi na brak możliwości realizacyjnych nie zostały skierowane do zawarcia umowy najmu. Od 2008 r. poprzez powtórne zasiedlenie lokali w zasobie dla seniorów, pomoc uzyskało 67 osób i rodzin.

Z uwagi na zainteresowanie programem pomocy mieszkaniowej skierowanej do seniorów Miasto Poznań w miarę potrzeb i możliwości organizuje kolejne nabory uzupełniające.

W 2018 r. pozyskano 5 lokali, na koniec 2018 r. , w Programie „Mieszkanie dla Seniora”, było do dyspozycji 146 lokali.

Program Przyjazne Podwórko

Program „Przyjazne Podwórko” adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych korzystających z komunalnych terenów przyległych.

Idea Programu zakłada prowadzenie wspólnych przedsięwzięć przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań na terenach komunalnych. Umożliwia wspólnotom ubieganie się o współfinansowanie ponoszonych nakładów przez Miasto w wysokości 50% wartości przedsięwzięć, maksymalnie 40.000 zł, przy czym kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Celem programu Przyjazne Podwórko jest polepszenie warunków techniczno–funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury.

W 2018 r. do programu zakwalifikowało się 8 wspólnot mieszkaniowych, zadania zostały zrealizowane. Dofinansowanie zostało wypłacone dla 7 zadań.