Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,1 km2, a ich wartość księgowa to blisko 12,2 mld zł.

Największy odsetek w strukturze gruntów stanowią tereny będące własnością Miasta Poznania nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, które zajmują powierzchnię blisko 71 km2 o łącznej wartości księgowej 9,1 mld zł.

Duży udział mają również grunty Miasta oddane w:

  • użytkowanie wieczyste – o powierzchni ponad 12,5 km2 i wartości ponad 640 mln zł
  • trwały zarząd – o powierzchni ponad 7 km2 i wartości blisko 1,6 mld zł.

Grunty oddane w użytkowanie i zwykły zarząd zajmują powierzchnię 6,4 km2 a ich wartość wynosi 598 mln zł.

Odsetek gruntów w ewidencji bilansowej Miasta Poznania (największe wartości) w 2017 r.
Według wartości księgowej Według zajmowanej powierzchni
Tereny komunikacyjne: 47,33% Lasy: 26,65%
Grunty orne: 12,01% Tereny komunikacyjne: 25,86%
Tereny mieszkaniowe: 10,49% Grunty orne: 17,49%
Źródło: UMP

 

 

na wykresie widać strukturę własności gruntów w Poznaniu w 2017 r.

Pobierz dane XLS