Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 297,3 301,9 101,5
osób fizycznych 215,3 215,6 100,1
spółdzielczych 63,8 63,8 100,0
komunalnych 12,7 12,7 100,0
społeczno-czynszowe 4,0 4,0 100,0
Skarbu Państwa 0,7 0,7 100,0
zakładów pracy 0,5 0,5 100,0
Efekty budownictwa mieszkaniowego
Liczba mieszkań oddanych do użytku ogółem, w tym: 5245 4626 88,2
przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem 4822 4329 89,8
indywidualnych 299 297 99,3
komunalnych i społeczno-czynszowych 124 0 0,0
Komunalne i społeczno-czynszowe zasoby mieszkaniowe
Liczba komunalnych lokali mieszkalnych (z najmem socjalnym) ogółem, w tym: 12721 12612 99,1
w samodzielnych budynkach należących do Miasta Poznania 5548 5458 98,4
Liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach najmu socjalnego 1715 1635 95,3
Liczba lokali mieszkalnych społeczno-czynszowych 3541 3538 99,9
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba sprzedanych lokali  mieszkalnych ogółem, w tym:

66

66

100,0
sprzedanych dotychczasowym najemcom
66
64 97,0
Liczba sprzedanych budynków jednolokalowych
3 4 133,3
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg wyceny biegłego w zł 6876,03
7704,81 112,1
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł 800,34 1145,84 143,2
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków  ogółem w mln zł, w tym dla lokatorów mieszkań: 15,6 19,2 123,1
komunalnych 6,0 7,5 125,0
prywatno-czynszowych 6,5 6,3 96,9
spółdzielczych 3,1 3,8 122,6
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., w tym: 7,3 7,6 104,1
1-osobowych 2,9 3,0 103,4
2-osobowych 1,4 1,4 100,0
3-osobowych 1,1 1,2 109,1
4-osobowych 1,0 1,1 110,0
źródło: GUS, UMP