Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 355,2 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 166,6 170,9 102,6
przemyśle 51,0 50,7 99,4
budownictwie 8,5 8,3 97,6
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,3 48,1 103,9
transporcie i gospodarce magazynowej 9,8 10 102,0
zakwaterowaniu i gastronomii 2,0 1,8 90,0
informacji i komunikacji 12,1 13,9 114,9
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w % 1,6 1,0 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 5,7 3,6 63,2
kobiet 3,0 1,9 63,3
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy
do 1 miesiąca 0,4 0,5 122,6
1 do 3 miesięcy 1,0 0,9 98,1
3 do 6 miesięcy  0,9 0,6 67,5
6 do 12 miesięcy 1,2 0,6 49,2
12 do 24 miesięcy 1,3 0,4 30,7
pow. 24 miesięcy 0,9 0,6 60,5
 wieku
18-24 lata 0,3 0,2 60,4
25-34 lata 1,4 0,8 59,1
35-44 lata 1,7 1,0 58,2
45-54 lata 1,2 0,9 68,7
55-59 lat 0,6 0,5 74,8
60-64 lata 0,4 0,3 67,3
wykształcenia
wyższe 1,6 1,1 71,6
policealne i średnie zawodowe 1,0 0,7 65,3
średnie ogólnokształcące 0,8 0,5 62,3
zasadnicze zawodowe 0,8 0,5 61,6
gimnazjalne i poniżej 1,5 0,8 54,8
stażu pracy
do 1 roku  1,2 0,7 58,1
1 do 5 lat 1,1 0,8 67,1
5 do 10 lat 0,9 0,6 63,2
10 do 20 lat 0,9 0,6 63,9
20 do 30 lat 0,6 0,4 70,4
30 i więcej lat 0,3 0,2 65,5
bez stażu 0,6 0,4 57,8
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 351 339 96,6
Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca 842 710 84,3
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys. 7,9 8,3 105,1
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 9,3 10,3 110,8
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 114 116 x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % 14,6 15,9 x
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 7 5 71,4
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: 6 468,86 7 360,10 113,8
w informacji i komunikacji 8 966,55 10 989,54 122,6
w przemyśle 7 306,03 8 033,1 110,0
w budownictwie  6 491,17 6 880,19 106,0
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 6 018,68 6 774,21 112,6
źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu