Na podstawie danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych SIO w roku szkolnym 2023/2024 Miasto było organem prowadzącym dla 359 szkół i placówek oświatowych. Ponadto w Poznaniu funkcjonowało 511 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niesamorządowe (w tym dotowane przez Miasto), m.in. fundacje, organizacje wyznaniowe oraz placówki niedotowane przez Miasto, a prowadzone przez m.in. organy administracji rządowej. Placówki te funkcjonowały samodzielnie lub były częścią jednego z 78 zespołów szkół i placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonowało łącznie 870 szkół i placówek oświatowych.

Tabela 2. Liczba szkół i placówek oświatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku szkolnym 2023/2024 w Poznaniu
Typ placówki Ogółem,
w tym:
prowadzone
przez Miasto
Poznań
 prowadzone
przez inne
podmioty
Łączna liczba placówek, w tym:  870 359 511
przedszkola, punkty
przedszkolne
286 124 162
szkoły podstawowe 142 88 54
szkoły specjalne
przysposabiające do pracy
7 6 1
branżowe szkoły I stopnia 21 18 3
branżowe szkoły II stopnia 6 6 0
licea ogólnokształcące  98 46 52
technika 24 18 6
szkoły policealne    73 25 48
Kolegium Pracowników Służb Społecznych 1 0 1
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży   1 1 0
placówki kształcenia zawodowego i/lub
ustawicznego
121 3 118
placówki doskonalenia nauczycieli 16  0 16
poradnie psychologiczno-pedagogiczne 27 9 18
ogrody jordanowskie  2 2 0
młodzieżowe domy kultury 3 3 0
niepubliczne placówki
oświatowo-wychowawcze (np. ogniska, w tym artystyczne, akademie)
13 0 13
Poznańska Szkoła Chóralna 1  1 0
szkoły muzyczne I stopnia
(w tym ogólnokształcące)
5 2 3
szkoły muzyczne II stopnia (w tym ogólnokształcące) 3 1 2
liceum sztuk plastycznych 2 0 2
ogólnokształcąca szkoła
baletowa
1 0 1
szkoła sztuki tańca 2 0 2
ośrodki: szkolne, wychowawcze,
rewalidacyjne (w tym specjalne)
6 1 5
bursy   4 3 1
szkolne schroniska młodzieżowe 4 2  2
biblioteka pedagogiczna 1 0 1
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych SIO (stan na 25.01.2024 r.)

1 czerwca 2023 r. pracę rozpoczęła Rzeczniczka Praw Uczniowskich, która do końca roku zorganizowała 7 ogólnodostępnych spotkań. Powstała strona internetowa oraz profile na Facebooku i Instagramie dotyczące jej działalności.

Od 1 czerwca funkcję Rzeczniczki Praw Uczniowskich objęła Agata Dawidowska

Rzeczniczka Praw Uczniwoskich 2

Źródło: UMP

W 2023 r. wzrosła liczba przeprowadzonych badań i podejmowanych pilnych interwencji przez 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) prowadzonych przez Miasto. Łącznie pomocy udzielono 39 tys. osobom, które skorzystały z 33,5 tys. porad, badań lub terapii. Poradnie udzielały wsparcia przede wszystkim psychologicznego, pedagogicznego oraz logopedycznego. Ponadto współpracowały one z nauczycielami oraz licznymi instytucjami, prowadziły różnego rodzaju grupy wsparcia i sieci współpracy. Najczęściej z porad korzystały dzieci i młodzież oraz rodzice. Wśród grup wspieranych byli również nauczyciele oraz uchodźcy z Ukrainy. Do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań uczęszczało 13,7 tys. dzieci (62%).

W zajęciach oferowanych przez 3 młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Miasto, średnio w ciągu roku uczestniczyło 2,4 tys. dzieci i młodzieży. W domach kultury najwięcej osób uczestniczyło w zajęciach: plastycznych, tanecznych oraz edukacyjnych.

Zespół Ogrodów Jordanowskich (ZOJ), składający się z 2 placówek (które odwiedziło 7 tys. osób), zapewniał przestrzeń do spędzania czasu (na placach zabaw, boiskach, terenach zielonych, siłowniach zewnętrznych) lub uczestniczenia w różnego rodzaju bezpłatnych stałych zajęciach. Dużymi wydarzeniami zorganizowanymi przez ZOJ były „I Igrzyska Olimpijskie dla Przedszkolaków” oraz „I Igrzyska Olimpijskie dla młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM), prowadzone przez Miasto, przeprowadziło 2,7 tys. indywidualnych konsultacji oraz zajęcia grupowe (udział wzięło 5,3 tys. osób). Najczęściej korzystali z nich uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, a także rodzice, doradcy zawodowi oraz nauczyciele w szkołach. Wśród ważniejszych działań CDZdM znalazły się m.in.: „Akcja rekrutacja!”, kontynuacja projektu edukacyjnego dla przedszkolaków pn. „Przygodę z zawodem czas zacząć”, wydarzenie „Kierunek studia!” oraz prowadzenie Punktu Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy.

Z konsultacji indywidualnych oferowanych przez Punkt Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy w 2023 r. skorzystało 485 uczniów.

Przy CDZdM działało Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, które m.in. przeprowadziło 4. edycję badania społecznego pn. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring” oraz przygotowało opracowanie pt. „Monitoring sytuacji migrantów uczących się w szkołach na terenie aglomeracji poznańskiej”.

Noclegi dla uczniów spoza Poznania zapewniały internaty funkcjonujące przy szkołach oraz bursy szkolne, w tym Państwowa Bursa Szkół Artystycznych. W ciągu roku skorzystało z nich 665 osób (dane GUS-u za 2022 r.). Internaty i bursy poza noclegami umożliwiały uczniom angażowanie się w różnego rodzaju zajęcia. Ponadto funkcjonowały 4 szkolne schroniska młodzieżowe.

Według danych UMP placówki oświatowe prowadzone przez Miasto w roku szkolnym 2023/2024 zatrudniały osoby na 14,9 tys. etatach (łącznie z etatami w Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych). W ogólnej liczbie zatrudnionych etaty pedagogiczne stanowiły ponad 70%, a pozostałe to etaty administracyjne, pomocnicze i obsługowe. Spośród 10,7 tys. nauczycieli 44% stanowili nauczyciele dyplomowani, 33% mianowani, 7% kontraktowi, a 15% nauczyciele początkujący. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym znacznie wzrosła liczba etatów nauczycieli początkujących (ze 157 do 1,6 tys. etatów), z kolei spadła liczba etatów nauczycieli kontraktowych (z 1,9 tys. do 797 etatów). Największa liczba pedagogów nauczała w szkołach podstawowych (38%), następnie w liceach ogólnokształcących (16%) i przedszkolach (15%). Dokształcało się ok. 5 tys. nauczycieli, w tym studia podjęło 591 osób. Przeprowadzono 517 postępowań egzaminacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli (wzrost o 104%).