Wyszczególnienie 2021 2022 2020=100 (najświeższe dostępne dane)
Zasoby mieszkaniowe: 2020 – 2022
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 271,3 282,8 104,2
spółdzielczych 65,3 64,2 98,3
komunalne 12,6 12,7 100,0
osób fizycznych 187,6 200,0 106,6
Skarbu Państwa 0,7 0,7 100,0
społeczno-czynszowych 3,8 4,0 105,3
zakładów pracy 0,6 0,5 83,3
innych 0,7 0,7 100,0
Efekty budownictwa mieszkaniowego
  2021 2022 2021=100
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 6389 5245 82,1
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 5630 4822 85,6
indywidualne 361 299 82,81
komunalne 218 124 56,9
społeczno-czynszowe 180 0 x
Komunalne zasoby mieszkaniowe
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 12635 12721 100,7
w samodzielnych budynkach należących do miasta Poznania 5525 5548 100,4
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego 101 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych oraz 2 wnioski o nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami jednolokalowymi  79 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych oraz 1 wniosek o nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym 77,7
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego:

107 lokali, w tym 106 lokali za gotówkę,

2 budynki (2 działki) zabudowane jednolokalowe

66 lokali mieszkalnych, w tym 66 lokali za gotówkę;

3 budynki (3 działki) zabudowane jednolokalowe

63,3
w trybie przetargowym 0 0 0
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego  wg wyceny biegłego w zł 5515,0
6876,03 124,7
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł 759,2 800,34 105,4
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: 4,9 3,3 67,3
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą 4,9 3,3 67,3
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: 208 248 119,2
mieszkalnych w ramach listy 159 170 106,9
socjalnych w ramach listy 49 78 159,2
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych 726 790 108,8
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków  ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: 13,6 15,6 114,7
spółdzielczych 2,7 3,1 114,8
komunalnych 5,2 6,0 115,4
prywatno-czynszowych 5,8 6,5 112,1
zakładowych 0,03 0,014 100
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: 7,0 7,3 104,3
1-osobowych 2,7 2,9 107,4
2-osobowych 1,3 1,4 107,7
3-osobowych 1,1 1,1 100,0
4-osobowych 1 1 100,0
5-osobowych 0,6 0,6 100,0
6- i więcej osobowych 0,4 0,3 75,0
źródło: GUS, UMP