Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2020 r.

Wszystkie działania, przedsięwzięcia interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji na rzecz  bezpieczeństwa Prezydent Miasta wykonywał za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa we współpracy z miejskimi jednostkami. Prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego Prezydent Miasta powierzył Zespołowi Zrządzania Kryzysowego.   Do zadań Zespołu należy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć […]

Read More…

Funkcjonowanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Poznaniu

Monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2020 r. został rozbudowany o kolejnych 117 kamer, w tym 33 kamery dołączono w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, a 84 w ramach innych zadań inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2020 r. […]

Read More…

Działania i zakres interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Straż Pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do jej zadań należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób. Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego […]

Read More…

Zakres działań i interwencji Straży Miejskiej Miasta Poznania

Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) w 2020 r. zostały w dużej mierze podporządkowane zasadom obowiązującym w czasie epidemii oraz bieżącym ocenom stanu porządku w mieście. W 2020 r. działania SMMP objęły: wdrożenie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania nowego regulaminu SMMP, obowiązującego od 1 stycznia 2020 r., mającego na celu optymalizację podejmowanych działań na rzecz mieszkańców; prowadzenie działań uwarunkowanych zasadami obowiązującymi w stanie epidemii, zgodnie z bieżącą oceną […]

Read More…

Porządek publiczny, działania sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Programy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania W Poznaniu od 10 lat realizowany jest Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego głównymi celami są ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia oraz poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. W programie przywiązuje się duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna […]

Read More…

Ogólna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w 2020 r.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny są postrzegane jako warunek normalnego życia, bytu i funkcjonowania mieszkańców i wszystkich podmiotów działających w mieście. Zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju jest wyrazem integralności, stabilności, jakości życia i rozwoju miasta. W 2020 r. działania Prezydenta Miasta podejmowane we współpracy z wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za porządek, ład i bezpieczeństwo zostały w dużej mierze podporządkowane zasadom obowiązującym w stanie epidemii. Podejmowane działania w znacznej mierze wynikały z bieżącej oceny stanu porządku […]

Read More…

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań w formie debat społecznych czy konsultacji społecznych, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają programy prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne, informacyjno-profilaktyczne. Osiągnięcie […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu w 2019 r.

Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na policji. Usytuowanie policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienia porządku wykonywane były w ścisłej współpracy m.in. ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

W Poznaniu funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w Komisariacie Policji Poznań-Stare Miasto po generalnym remoncie budynku. Całodobowy ogląd obrazu z kamer umożliwia, w niektórych przypadkach, złapanie sprawców przestępstw i wykroczeń na tzw. „gorącym uczynku”. Pozostałe kamery […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%). Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, której służba koncentrowała się przede wszystkim […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie zwiększania bezpieczeństwa w Poznaniu

Wobec powszechności występowania różnego typu zagrożeń w mieście, konieczna była skuteczna realizacja określonych prawem zadań przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Miasta Poznania, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz inne działające na obszarze miasta służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Podstawą, która w znaczącym stopniu służyła planowaniu realizacji i integracji wspólnych działań podmiotów realizujących zadania z zakresu zapewniania […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2019 r.

Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości Na podstawie dynamiki zdarzeń występujących na terenie Poznania oraz liczbie przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. był miastem bezpiecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jaki i finansowych dla zapewnienia ładu i porządku. Dobra współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji miejskich oraz wszystkich pozostałych zlokalizowanych na terenie miasta przyczyniała się do szybkiego likwidowania zagrożeń. Niewątpliwy wpływ na taki stan […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe w Poznaniu

  Bezpieczeństwo jest postrzegane jako jedna z podstawowych wartości i istotnych warunków życia mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość życia ludzi w przestrzeni miejskiej. Analizując stan faktyczny, jaki miał miejsce w 2019 r., w oparciu o dynamikę zdarzeń występujących na terenie miasta Poznania oraz liczbę przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. był miastem bezpiecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jaki i finansowych […]

Read More…

Ochrona przeciwpożarowa w Poznaniu

 W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy. Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jednostek lokalnych jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Tworzą go głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu

Ważnym partnerem Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu jest Straż Miejska Miasta Poznania. Do zadań straży miejskiej należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkańców w Poznaniu

W Poznaniu w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3%.   Interwencje i działania Policji  W 2018 r. w porównaniu do poprzedniego 2017 r. na terenie komisariatów Policji miasta Poznania zanotowano spadek o 782 postępowania wszczęte tj. o 5,8% mniej. W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli łącznie 137,9 tys. interwencji, jest to o 2,4 tys. mniej niż w 2017 r. W wyniku działań Policji wszczęto 12,6 tys. postępowań. W Poznaniu spadki odnotowano we wszystkich […]

Read More…

Programy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania

Głównymi celami Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego są ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia, poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Działania w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu obejmuje Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego uchwalony w dniu 3 lutego 2004 r. przez Radę Miasta […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe w Poznaniu

W 2018 r. w Centrum Zarządzania Kryzysowego korzystano z aplikacji ,,Ostrzegator”. Wysłano ponad 70 komunikatów. Średnio komunikat docierał do 4 tys. odbiorców. Zarządzanie kryzysowe to działania Prezydenta Miasta Poznania będące elementem kierowania bezpieczeństwem w mieście. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Głównym miejscem pracy Prezydenta […]

Read More…

Ochrona przciwpożarowa

W 2017 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 214 razy. Interwencje W 2017 r. granicach administracyjnych Poznania odnotowano: 1 171 pożarów 3 025 miejscowych zagrożeń 1 017 fałszywych alarmów. W skali roku liczba pożarów zwiększyła się o 1,5%. Liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 36,6%, a fałszywych alarmów – o 17,2%. Większość pożarów (98,8%) kwalifikowana była jako pożary małe. W 2017 r. podczas pożarów i miejscowych […]

Read More…

Porządek publiczny

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk W 2017 r. Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła 54,1 tys. zgłoszeń. W 2017 r. służby dyżurne Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) przyjęły do realizacji 54,1 tys. zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła: ruchu drogowego (54,6%) interwencji w sprawie zwierząt (7,3%) czystości i porządku na terenie miasta (7,1%) ochrony przyrody i środowiska (6%). Strażnicy miejscy: wylegitymowali […]

Read More…

Bezpieczeństwo obywateli

fot. M. Nowaczyk W 2017 r. w Poznaniu Policja stwierdziła 15,8 tys. przestępstw. Przestępczość W skali roku liczba przestępstw w Poznaniu zmniejszyła się o 5%. Stwierdzono mniej przestępstw kryminalnych (o 18,7%). Zwiększyła się natomiast liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych (ponad dwukrotnie) oraz drogowych (o 3,7%). Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (71,6%).  Przestępstwa o charakterze gospodarczym stanowiły 22,3%, a drogowe 3,6%. W 2017 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Poznaniu […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe

W 2017 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego działało całodobowo, koordynując działania straży, służb, inspekcji i podmiotów gospodarczych w sytuacjach kryzysowych i niezwyczajnych. Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową. W 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 273/2017/P w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach […]

Read More…