fbpx

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są nie tylko odzwierciedleniem wysokiego poziomu zaufania, ale są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu w 2019 r.

Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na Policji. Usytuowanie Policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

Niezwykle istotnym i sprawnym instrumentem, który wspierał ujawnianie wykroczeń i przestępstw popełnianych na terenie miasta Poznania jest system monitoringu wizyjnego Miasta Poznania. Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów Policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Poznania

W Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%). Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, których służba […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie zwiększania bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców Poznania

Bezpieczeństwo jest istotną determinantą ogólnej jakości życia. Niski poziom przestępczości i zagrożenia, utrzymanie ładu i porządku publicznego zachęca do życia i aktywności na danym obszarze. Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mieszkających w Poznaniu, jak i gości staje się aktualnie ważnym czynnikiem miastotwórczym, o czym wspomniano w zapisach m.in. w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020 w rozdziale […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2019 r.

Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości Bezpieczeństwo jest postrzegane jako jedna z podstawowych wartości i istotnych warunków życia. Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość życia ludzi w przestrzeni miejskiej. Wiąże się ono z poczuciem stabilności i trwałości określonego korzystnego stanu, z odczuciem braku zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego lub w przypadku jego wystąpienia, przekonaniem, że instytucje odpowiedzialne […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe w Poznaniu

  Bezpieczeństwo jest postrzegane jako jedna z podstawowych wartości i istotnych warunków życia mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość życia ludzi w przestrzeni miejskiej. Analizując stan faktyczny, jaki miał miejsce w 2019 r., w oparciu o dynamikę zdarzeń występujących na terenie miasta Poznania oraz liczbę przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. […]

Read More…

Ochrona przeciwpożarowa w Poznaniu

 W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy. Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jednostek lokalnych jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Tworzą go głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. System opiera […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu

Ważnym partnerem Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu jest Straż Miejska Miasta Poznania. Do zadań straży miejskiej należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkańców w Poznaniu

W Poznaniu w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3%.   Interwencje i działania Policji  W 2018 r. w porównaniu do poprzedniego 2017 r. na terenie komisariatów Policji miasta Poznania zanotowano spadek o 782 postępowania wszczęte tj. o 5,8% mniej. W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli łącznie 137,9 tys. interwencji, jest […]

Read More…