fbpx

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2020 r.

Wszystkie działania, przedsięwzięcia interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji na rzecz  bezpieczeństwa Prezydent Miasta wykonywał za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa we współpracy z miejskimi jednostkami. Prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego Prezydent Miasta powierzył Zespołowi Zrządzania Kryzysowego.   Do zadań Zespołu należy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć […]

Read More…

Funkcjonowanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Poznaniu

Monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2020 r. został rozbudowany o kolejnych 117 kamer, w tym 33 kamery dołączono w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, a 84 w ramach innych zadań inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2020 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego […]

Read More…

Działania i zakres interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Straż Pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do jej zadań należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób. Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego zapewnia 9 jednostek […]

Read More…

Zakres działań i interwencji Straży Miejskiej Miasta Poznania

Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) w 2020 r. zostały w dużej mierze podporządkowane zasadom obowiązującym w czasie epidemii oraz bieżącym ocenom stanu porządku w mieście. W 2020 r. działania SMMP objęły: wdrożenie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania nowego regulaminu SMMP, obowiązującego od 1 stycznia 2020 r., mającego na celu optymalizację podejmowanych działań na rzecz mieszkańców; prowadzenie działań uwarunkowanych zasadami obowiązującymi w stanie epidemii, zgodnie z bieżącą oceną stanu […]

Read More…

Porządek publiczny, działania sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Programy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania W Poznaniu od 10 lat realizowany jest Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego głównymi celami są ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia oraz poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. W programie przywiązuje się duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa […]

Read More…

Ogólna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w 2020 r.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny są postrzegane jako warunek normalnego życia, bytu i funkcjonowania mieszkańców i wszystkich podmiotów działających w mieście. Zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju jest wyrazem integralności, stabilności, jakości życia i rozwoju miasta. W 2020 r. działania Prezydenta Miasta podejmowane we współpracy z wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za porządek, ład i bezpieczeństwo zostały w dużej mierze podporządkowane zasadom obowiązującym w stanie epidemii. Podejmowane działania w znacznej mierze wynikały z bieżącej oceny stanu porządku […]

Read More…

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań w formie debat społecznych czy konsultacji społecznych, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają programy prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne, informacyjno-profilaktyczne. Osiągnięcie […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu w 2019 r.

Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na policji. Usytuowanie policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienia porządku wykonywane były w ścisłej współpracy m.in. ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Dróg […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

W Poznaniu funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w Komisariacie Policji Poznań-Stare Miasto po generalnym remoncie budynku. Całodobowy ogląd obrazu z kamer umożliwia, w niektórych przypadkach, złapanie sprawców przestępstw i wykroczeń na tzw. „gorącym uczynku”. Pozostałe kamery miejskiego […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%). Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, której służba koncentrowała się przede wszystkim na utrzymaniu […]

Read More…