fbpx

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań w formie debat społecznych czy konsultacji społecznych, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają programy prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne, […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu w 2019 r.

Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na policji. Usytuowanie policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienia porządku wykonywane były w ścisłej współpracy m.in. ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Dróg […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

W Poznaniu funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w Komisariacie Policji Poznań-Stare Miasto po generalnym remoncie budynku. Całodobowy ogląd obrazu z kamer umożliwia, w niektórych przypadkach, złapanie sprawców przestępstw i wykroczeń na tzw. „gorącym uczynku”. Pozostałe kamery miejskiego […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%). Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, której służba koncentrowała się przede wszystkim na utrzymaniu […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie zwiększania bezpieczeństwa w Poznaniu

Wobec powszechności występowania różnego typu zagrożeń w mieście, konieczna była skuteczna realizacja określonych prawem zadań przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Miasta Poznania, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz inne działające na obszarze miasta służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Podstawą, która w znaczącym stopniu służyła planowaniu realizacji i integracji wspólnych działań podmiotów realizujących zadania z zakresu zapewniania […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2019 r.

Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości Na podstawie dynamiki zdarzeń występujących na terenie Poznania oraz liczbie przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. był miastem bezpiecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jaki i finansowych dla zapewnienia ładu i porządku. Dobra współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji miejskich oraz wszystkich pozostałych zlokalizowanych na terenie miasta przyczyniała się do szybkiego likwidowania zagrożeń. Niewątpliwy wpływ na taki […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe w Poznaniu

  Bezpieczeństwo jest postrzegane jako jedna z podstawowych wartości i istotnych warunków życia mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość życia ludzi w przestrzeni miejskiej. Analizując stan faktyczny, jaki miał miejsce w 2019 r., w oparciu o dynamikę zdarzeń występujących na terenie miasta Poznania oraz liczbę przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. był miastem bezpiecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jaki […]

Read More…

Ochrona przeciwpożarowa w Poznaniu

 W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy. Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jednostek lokalnych jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Tworzą go głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu

Ważnym partnerem Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu jest Straż Miejska Miasta Poznania. Do zadań straży miejskiej należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkańców w Poznaniu

W Poznaniu w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3%.   Interwencje i działania Policji  W 2018 r. w porównaniu do poprzedniego 2017 r. na terenie komisariatów Policji miasta Poznania zanotowano spadek o 782 postępowania wszczęte tj. o 5,8% mniej. W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli łącznie 137,9 tys. interwencji, jest to o 2,4 tys. mniej niż w 2017 r. W wyniku działań Policji wszczęto 12,6 tys. postępowań. W Poznaniu spadki odnotowano we wszystkich kategoriach przestępstw uznanych za najbardziej […]

Read More…