fbpx

Ochrona przeciwpożarowa w Poznaniu

 W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy. Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jednostek lokalnych jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Tworzą go głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. System opiera […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu

Ważnym partnerem Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu jest Straż Miejska Miasta Poznania. Do zadań straży miejskiej należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkańców w Poznaniu

W Poznaniu w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3%.   Interwencje i działania Policji  W 2018 r. w porównaniu do poprzedniego 2017 r. na terenie komisariatów Policji miasta Poznania zanotowano spadek o 782 postępowania wszczęte tj. o 5,8% mniej. W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli łącznie 137,9 tys. interwencji, jest […]

Read More…

Programy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania

Głównymi celami Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego są ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia, poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Działania w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu obejmuje Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe w Poznaniu

W 2018 r. w Centrum Zarządzania Kryzysowego korzystano z aplikacji ,,Ostrzegator”. Wysłano ponad 70 komunikatów. Średnio komunikat docierał do 4 tys. odbiorców. Zarządzanie kryzysowe to działania Prezydenta Miasta Poznania będące elementem kierowania bezpieczeństwem w mieście. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji […]

Read More…

Ochrona przciwpożarowa

W 2017 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 214 razy. Interwencje W 2017 r. granicach administracyjnych Poznania odnotowano: 1 171 pożarów 3 025 miejscowych zagrożeń 1 017 fałszywych alarmów. W skali roku liczba pożarów zwiększyła się o 1,5%. Liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 36,6%, a fałszywych alarmów – o 17,2%. Większość pożarów […]

Read More…

Porządek publiczny

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk W 2017 r. Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła 54,1 tys. zgłoszeń. W 2017 r. służby dyżurne Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) przyjęły do realizacji 54,1 tys. zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła: ruchu drogowego (54,6%) interwencji w sprawie zwierząt (7,3%) czystości i porządku na terenie […]

Read More…

Bezpieczeństwo obywateli

fot. M. Nowaczyk W 2017 r. w Poznaniu Policja stwierdziła 15,8 tys. przestępstw. Przestępczość W skali roku liczba przestępstw w Poznaniu zmniejszyła się o 5%. Stwierdzono mniej przestępstw kryminalnych (o 18,7%). Zwiększyła się natomiast liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych (ponad dwukrotnie) oraz drogowych (o 3,7%). Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (71,6%).  Przestępstwa o […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe

W 2017 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego działało całodobowo, koordynując działania straży, służb, inspekcji i podmiotów gospodarczych w sytuacjach kryzysowych i niezwyczajnych. Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową. W 2017 r. […]

Read More…