Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 699 4 162 112,5
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 110 1 338 120,5
udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 262 1 396 110,6
PIT 1 117 1 221 109,3
CIT 145 175 120,7
podatki i opłaty lokalne, w tym: 710 744 104,8
podatek od nieruchomości 420 437 104
pozostałe dochody 617 684 110,9
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 3 553 4 199 118,2
bieżące 3 057 3 464 113,3
inwestycyjne 496 735 148,2
Wynik budżetu w mln zł 146 deficyt 37
źródło: UMP