Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2019 r.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania

 • Andrzej Wituski

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”

 • Izabella Gustowska
 • Leonard Szymański
 • Juliusz Kubel
 • Marek Rezler
 • Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej

Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2019 r.

Nagroda Sportowa Miasta Poznania

 • Józef Ślusarek – za 50 – lecie pracy trenerskiej z zawodnikami sekcji akrobatyki

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

 • dr Paweł Grobelny. Nagrodę – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu, ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście jako miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym oraz społecznym kosmopolis, a nie klaustropolis

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

 • dr hab. Michał Jerzy Michałowski – za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu miejsca wybuchu supernowej

Poznańska Nagroda Literacka

przyznawana przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nagroda przyznawana jest w 2 kategoriach:

 • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – Nagroda im. Adama Mickiewicza – w 2019 r. nagrodę otrzymał Wiesław Myśliwski za powieść „Ucho Igielne”
 • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia – Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – w 2019 r. nagrodę-stypendium otrzymał Tomasz Bąk za tom wierzy „Utylizacja. Pęta miast”

Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego w 2019 r.

 • Mateusz Gidaszewski (muzyka) – za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, potwierdzone sukcesami w konkursach skrzypcowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej
 • Tomasz Kaniewski (muzyka) – za popularyzowanie kultury muzycznej oraz działania na rzecz rozwoju orkiestr dętych i brass bandów.
  Justyna Machaj (teatr) – za kreatywność i dojrzałość przekazu scenicznego oraz różnorodność projektów teatralnych
 • Bartłomiej Miler (muzyka) – za wkład w rozwój, popularyzację oraz promocję sztuki perkusyjnej i związanych z nią nowatorskich projektów artystycznych
 • Patrycja Plich (sztuki wizualne) – za wypracowanie indywidualnego języka wizualnego, liczne osiągnięcia artystyczne, oraz postawę twórczą, aktywizującą lokalne społeczności w kraju i za granicą.
 • Weronika Wronecka (literatura, film) – za interdyscyplinarną działalność twórczą w dziedzinie filmu, literatury i filozofii
 • Jakub Żwirełło (muzyka) – za jeden z najważniejszych polskich debiutów płytowych 2018 roku, znamionujący wnikliwość obserwacji świata i społeczeństwa oraz umiejętność jej przełożenia na spójne i oryginalne formy dźwiękowej i wizualnej komunikacji z odbiorcami

 

Stypendia naukowe dla młodych badaczy i badaczek

 • Witold Andrałojć   (Polska Akademia Nauk / chemia) za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biomolekularnej spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego i popularyzację tej metody wśród młodych naukowców i studentów
 • Maria Billert (Uniwersytet Przyrodniczy / biologia) za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad biologią komórek beta trzustki oraz tkanki tłuszczowej
 • Karol Jopek (Uniwersytet Medyczny / medycyna) za opisanie wpływu kortykotropiny oraz ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na czynnik transkrypcyjny Giot1 nadnerczy szczura
 • Joanna Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia) za opracowanie efektywnych katalitycznych metod modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe
 • Joanna Majka (Polska Akademia Nauk / genetyka roślin) za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie cytogenetyki molekularnej i jej zastosowanie w analizie struktury genomów i procesów zachodzących w ewolucji wybranych gatunków traw klimatu umiarkowanego.
 • Michał Nowicki (Politechnika Poznańska / robotyka) za wyróżniający się dorobek w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, szczególnie zaś w zakresie nawigacji autonomicznej
 • Dawid Pakulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia) za innowacyjne badania w zakresie chemii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia w zakresie syntezy i funkcjonalizacji materiałów dwuwymiarowych (grafenu i tlenku grafenu)
 • Justyna Piwek (Politechnika Poznańska / technologia chemiczna) za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej związane z żywotnością kondensatorów elektrochemicznych pracujących w środowisku wodnym
 • Joanna Rak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / politologia) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników
 • Milena Roszkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / biologia) za wyróżniające się wyniki badań bezkręgowców (niesporczaków), w tym o charakterze: taksonomicznym, zoogeograficznym
 • Justyna Rychły (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / fizyka) za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznych kryształach oraz kwazikryształach magnonicznych
 • Samanta Witomska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia) za przełomowe badania nad zastosowaniem innowacyjnych materiałów opartych na grafenie w dziedzinach związanych z monitorowaniem zdrowia, dostarczaniem energii elektrycznej oraz oczyszczaniem wody

 „Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę doktorską”
„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę magisterską”
w roku akademickim 2019/2020

Nagrodzone prace doktorskie
 • Emil Augustyn – „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych”, Promotor: dr hab. inż. Adam Kadziński, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
 • Marcin Karczewski – „New methods of describing indistinguishability and its connections with quantum correlations”, Promotor: dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
 • Natalia Konieczna – „Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro”, Promotor: dr hab. Błażej Rubiś, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny
Wyróżnione prace doktorskie
 • Jędrzej Bylka- „Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych”, Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tomasz M. Mróz, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Adam Dąbrowski – „Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu”, Promotor: Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Marta Drążkowska – „Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego na podstawie sekwencji obrazów RTG”, Promotor: prof. dr hab. Inż. Krzysztof Kozłowski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
 • Dominika Dymek – „Użytkowanie i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w miastach na przykładzie Poznania”, Promotor: dr. hab. Leszek Bednorz, dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Adrian Dziembowski – „Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji”, Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Katarzyna Maria Jaszczyszyn – „Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych”, Promotor: dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Katarzyna Anna Kaczmarek – „The use of magnetic nanoparticles to increase the efficiency of magneto-ultrasonic heating”, Promotor: prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
 • Samanta Witomska – „Nowe porowate materiały oparte na grafenie – synteza i zastosowanie”, Promotor: Prof. UAM Piotr Pawluć, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Nagrodzone prace magisterskie
 • Joanna Łopion – „Aktywizm społeczny wobec kryzysu migracyjnego. Praktyki integracyjno-pomocowe na rzecz uchodźców w Polsce”, Promotorka: dr hab. Agnieszka Chwieduk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Historyczny
 • Katarzyna Pawlukiewicz – „Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poissona”, Promotor: dr Maciej Beręsewicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
 • Jakub Pielich – „Analiza czasowo-kosztowa inwestycji zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Dziećmiarkach w ujęciu BIM”, Promotorka: dr inż Agnieszka Dziadosz, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wyróżnione prace magisterskie
 • Patryk Antoszewski – „Projekt zagospodarowania terenu dawnych rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu”, Promotor: dr inż. Dariusz Świerk , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Marcin Białek, Patryk Nowak – „Zastosowanie sieci neuronowej w zadaniu planowania trajektorii ruchu robota mobilnego”, Promotor: dr inż. Dominik Rybarczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Cezary Brudka – „Geoankieta jako wsparcie decyzyjne w procesach planistycznych na przykładzie rozbudowy systemu roweru publicznego w Poznaniu w 2019 roku”, Promotor: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
 • Klaudia Kałkowska – „Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu Kolegium im. Cieszkowskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, Promotor: dr hab. Piotr Urbański, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Piotr Kicki – „Algorytmizacja ruchu inteligentnych pojazdów przegubowych w obecności ograniczeń konfiguracyjnych i wejść sterujących”, Promotor: dr hab. inż. Maciej Michałek, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
 • Adrianna Laskowska – „Wpływ rowerów elektrycznych na systemy transportowe”, Promotor: dr inż. Paweł Zmuda-Trzebiatowski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
 • Alicja Odejewska – „Szpital onkologii dziecięcej w Poznaniu”, Promotorka: dr inż. arch. Agata Gawlak, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury
 • Adam Pocztarek – „Centrum budowania świadomości proekologicznej na przykładzie wieży antysmogowej w Poznaniu na ul. Górna Wilda”, Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury
 • Ewelina Smółkowska – „Pomiary objętości wybranych elementów ciała człowieka”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Natalia Stopikowka – „Badanie właściwości spektroskopowych i strukturalnych nieorganicznych nanoluminoforów zawierających jony pierwiastków ziem rzadkich w warunkach zwiększonej temperatury i wysokiego ciśnienia”, Promotor: prof. zw. dr hab. Stefan Lis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 • Przemysław Szaja – „Koncepcja systemu bezzałogowego transportu medycznego w aglomeracji miasta Poznań”, Promotor: dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
 • Łukasz Szuderski – „Udział Cytadelowców w walce o Fort Winiary podczas bitwy o Poznań w 1945 r. Historia i pamięć”, Promotorka: prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Stypendyści Miasta Poznania – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

Laureaci olimpiad:

 • Zuzanna Adamek – laureatka Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosco w Pile
 • Jan Banowski – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Szymon Blida – laureat Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
 • Adrian Drozdowski – laureat Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tobiasz Dworak – laureat Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 • Szymon Gąska – laureat Olimpiady Języka Angielskiego, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej; absolwent XVI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
 • Filip Glista – laureat Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Michał Stanisław Kłos – laureat Olimpiady “Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956, od Traktu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”, student I roku studiów na kierunku Historia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
 • Michał Kmiecik – laureat Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Małkiewicz – laureatka Olimpiady Chemicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwentka ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
 • Tomasz Matuszek – laureat Olimpiady Geograficznej, student I roku studiów na kierunku Geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Hanna Nowak – laureatka Olimpiady Biologicznej i finalistka Olimpiady Chemicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
 • Dominik Pytka – laureat Olimpiady Języka Angielskiego, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej; absolwent XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles De Gaulle’a w Poznaniu
 • Mikołaj Skiba – laureat Olimpiady Biologicznej i Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
 • Aleksandra Soloch – laureatka Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Kamil Szostak – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, student I roku studiów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. M. M. Kolbego w Szczecinie
 • Natasza Thiem – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów na kierunku Filologia Norweska na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Michał Żuchowski – laureat Olimpiady “Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, student I roku studiów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Finaliści olimpiad:

 • Jakub Bajer – finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Filip Bestrzyński – finalista Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, student I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Krzysztof Bielak – finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
 • Tomasz Budner – finalista Olimpiady Geograficznej, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie
 • Anna Maria Czombik – finalistka Olimpiady Chemicznej, studentka I roku studiów na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Paweł Dominiak – finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Mateusz Drewniak – finalista Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku Filmoznawstwo i Kultura Mediów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Olga Karamucka – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów na kierunku Filmoznawstwo i Kultura Mediów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
 • Hanna Komorowska – finalistka Olimpiady Artystycznej, studentka I roku studiów na kierunku Muzykologia na Wydziale Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
 • Marta Koźma – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego, studentka I roku studiów na kierunku Filologia specjalność sinologia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Maja Zuzanna Kudłak – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego, studentka I roku studiów na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
 • Piotr Kupidłowski – finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
 • Tymoteusz Lis – finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej, student I roku studiów na kierunku Historia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie
 • Aleksandra Opalińska – finalistka Olimpiady Historycznej, studentka I roku studiów na kierunku Historia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
 • Karolina Romano – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego, studentka I roku studiów na kierunku Filologia Włoska na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles De Gaulle’a w Poznaniu
 • Justyna Seebörger – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego, studentka I roku studiów na kierunku lingwistyka stosowana na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwentka Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 • Sylwia Skazińska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów na kierunku Zootechnika na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego; absolwentka Zespołu Szkół w Mogilnie
 • Mateusz Maciej Szot – finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Piotr Jacek Tyburski – finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent Liceum Akademickiego w Toruniu
 • Jakub Wiertelak – finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

Stypendia sportowe przyznane przez Miasto Poznań w 2019 r.

Stypendia sportowe dla seniorów

 • Wiktor Chabel – Klub Sportowy „Posnania” – wioślarstwo
 • Tomasz Domagała – Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Razem” – paratriathlon
 • Joanna Fiodorow – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – lekkoatletyka
 • Aleksandra Kowalczuk – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – taekwondo
 • Kacper Majchrzak – Klub Sportowy „Warta” – pływanie
 • Monika Michalik – Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” – zapasy
 • Kacper Nowicki – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących – pływanie
 • Karol Robak – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – taekwondo
 • Vincent Słomiński – Klub Sportowy „Stomil” – kajakarstwo
 • Bartosz Stabno – Klub Sportowy „Posnania” – kajakarstwo
 • Martyna Synoradzka – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – szermierka
 • Szymon Wierzbicki – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – żeglarstwo
 • Łukasz Wietecki – Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Razem” – paratriathlon
 • Denis Woźny – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących – lekkoatletyka
 • Partycja Wyciszkiewicz – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – lekkoatletyka

Stypendia sportowe dla młodzieży

 • Adrianna Antos – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – kajakarstwo klasyczne
 • Ewelina Antos – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – kajakarstwo klasyczne
 • Michalina Balcerzewska – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – gimnastyka
 • Agata Banach – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – żeglarstwo
 • Lilianna Banaszak – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – koszykówka
 • Maciej Bem – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – szermierka
 • Michał Bielawski – Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald” – zapasy
 • Martyna Borowczak – Klub Sportowy „Energetyk” – piłka siatkowa
 • Julia Chrzanowska – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – szermierka
 • Marika Chrzanowska – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – szermierka
 • Klaudia Cyrulewska – Klub Sportowy „Energetyk” – kajakarstwo klasyczne
 • Julia Agata Czyż – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – łucznictwo
 • Dawid Dulski – Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – piłka siatkowa
 • Dominik Figlak – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – gimnastyka
 • Dominik Glonek – Klub Sportowy „Posnania” – wioślarstwo
 • Patryk Gluza – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – kajakarstwo klasyczne
 • Emilian Jackowiak – Klub Sportowy „Posnania” – wioślarstwo
 • Marcin Jakubowski – Klub Sportowy „Posnania” – kajakarstwo klasyczne
 • Damian Józefowicz – Klub Sportowy „Posnania” – wioślarstwo
 • Martyna Klatt – Klub Sportowy „Energetyk” – kajakarstwo klasyczne
 • Marcelina Koszel – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – taekwondo
 • Gerard Kurniczak – Klub Sportowy „Sobieski” – zapasy
 • Katarzyna Lachman – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – szermierka
 • Karolina Lisowska – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – hokej na trawie
 • Zofia Łaźniewska – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – szachy
 • Vanessa Machnicka – Klub Sportowy „Akademia Judo” – judo
 • Maksym Majchrzak – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – kajakarstwo klasyczne
 • Jakub Michalski – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – kajakarstwo klasyczne
 • Patryk Możdżyński – KKS Sporty Walki – kick-boxing FC
 • Mateusz Ogrodowczyk – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – łucznictwo
 • Weronika Piechowiak – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – koszykówka
 • Rafał Pietrasiak – Klub Sportowy „Posnania” – wioślarstwo
 • Małgorzata Puławska – Klub Sportowy „Posnania” – kajakarstwo klasyczne
 • Alicja Rogozińska – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – koszykówka
 • Dominik Rzepczyński – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – kajakarstwo klasyczne
 • Daria Skoraszewska – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – hokej na trawie
 • Karolina Stefańczyk – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – koszykówka
 • Swietłana Szczepańska – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – pływanie synchroniczne
 • Filip Szymczak – KKS Lech Poznań – piłka nożna
 • Patryk Szymendera – Klub Sportowy „Posnania” – wioślarstwo
 • Mateusz Świętek – Klub Wioślarski z Roku 1904 – wioślarstwo
 • Julia Walczyk – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – szermierka
 • Aleksandra Wieczorek – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – szermierka
 • Julia Wieczorek – Klub Sportowy „Stomil” – kajakarstwo klasyczne
 • Adrian Wojtkowiak – Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego – szermierka
 • Adrian Wojtkowiak – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – taekwondo
 • Wiktoria Wnuk – Klub Sportowy „Energetyk” – piłka siatkowa
 • Eliza Wróblewska – Klub Sportowy „Akademia Judo” – judo
 • Wiktor Zieliński – Sportowy Klub Bilardowy „Hades” – pool bilard
 • Laura Zgolińska – KKS Sporty Walki – kick-boxing

Poznański Wolontariusz Roku 2019

Wolontariat pracowniczy

 • BMP i NIVEA

Wolontariat szkolny

 • Szkolne Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu

Wolontariat zespołowy

 • Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego – Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce

Wolontariat młodzieżowy

 • Wiktoria Jędroszkowiak

Wolontariat senioralny

 • Roma Cieślak

Wolontariat indywidualny

 • Witold Horowski

Nagroda Mieszkańców

 • Renata Jęchorek

Laureaci konkursu „Zielony Poznań 2019”


W kategorii zieleńce:

 • I miejsce – restauracja Umberto
 • II miejsce – Kazimierz Nowak
 • III miejsce – Krystyna Loliki

W kategorii balkony:

 • I miejsce – Kamila Saturniewicz
 • II miejsce – Urszula Molenda
 • III miejsce – Alina Kasprzak

W kategorii ogród przydomowy:

 • I miejsce – Barbara Durowicz
 • II miejsce – Halina Jandy
 • III miejsce – Julita Sydow

W kategorii Rodzinne Ogrody Działkowe:

 • I miejsce – Tadeusz Ostafin
 • II miejsce – Hanna i Zbigniew Wychowańcowie
 • III miejsce – Jan Góra

 

Wyróżnienia

W kategorii zieleńce:

 • Dom Readaptacji Społecznej dla osób bezdomnych wraz z noclegownią Stowarzyszenia MONAR WCPB za wymiar terapeutyczny ogrodu
 • Halina i Jerzy Hajko za rabatę kolekcjonerską

W kategorii balkony:

 • Dorota i Maciej Majewscy za stworzenie ogrodu wertykalnego
 • Adam Sokołowski za pięknie ukwiecone okno

W kategorii ogród przydomowy:

 • Katarzyna Staszak – Piwińska za stworzenie przyleśnej enklawy
 • Jolanta Moczyńska – Nowak za ciekawy ogród wielownętrzowy
 • Danuta Karnowska-  Malara i Ryszard Malara za bajkową scenerię ogrodu
 • Aneta i Dariusz Wichrowie za powiew Dalekiego Wschodu

W kategorii Rodzinne Ogrody Działkowe:

 • Marianna Kubicka za wielofunkcyjność działki

Wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM:

 • Małgorzata Janowska – Martel (Zieleń przyjazna pszczołom)
 • Stanisław Latuszak (Ogród miododajny)

Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację:

 • restauracja Ptasie Radio

Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania

 • I miejsce –   st. sierż.   Paweł Sompoliński, Komisariat Policji Poznań-Grunwald
 • II miejsce –  st. sierż. Małgorzata Detko, Komisariat Policji Poznań – Nowe Miasto
 • III miejsce – st. sierż. Tomasz Mieloch, Komisariat Policji Poznań-Północ

Poznański Strażak Roku

 • I miejsce –  kpt. Krzysztof Kraszewski
 • II miejsce – mł.asp. Tomasz Nawrocki
 • III miejsce –st. ogn. Marek Tomczak

Najlepszy strażak OSP

 • dh Bartosz Urbański

Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

 • I miejsce – starszy inspektor Piotr Będziewski