W 2021 r., pomimo wprowadzonych obostrzeń w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, sytuacja gospodarcza w Poznaniu była lepsza niż rok wcześniej.

Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana – fakt ten pozwala unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2021 r. umożliwił złagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19.

Źródła wytworzenia wartości dodanej brutto w Poznaniu w 2019 r.

wykres źródła wytworzenia wartosci dodanej brutto w Poznaniu w 2019 r.

wykres do pobrania w xls

Sytuacja gospodarcza w 2021 r. kształtowała się pod wpływem obostrzeń, wprowadzanych w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. Najtrudniejszą sytuację w gospodarce obserwowano w I kwartale, natomiast w następnych miesiącach odnotowano wzrost wartości kluczowych wskaźników rozwoju gospodarczego i polepszenie wskaźników rynku pracy. W efekcie dynamika w większości podstawowych obszarów działalności gospodarczej w 2021 r. była wyższa niż rok wcześniej. Sytuacja pandemiczna powodowała także szybki postęp cyfryzacji gospodarki i wprowadzanie nowych technologii. Pozwoliło to na rozwój firm, które przeniosły swoją działalność do sieci internetowej i wykorzystały możliwości nowych technologii. W najtrudniejszej sytuacji były firmy, których działalność opiera się na bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, m.in.:

  • branża turystyczna i przemysłu spotkań;
  • branża gastronomiczna;
  • branża transportowa (poza usługami kurierskimi i pocztowymi);
  • usługi kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe, usługi reklamowe;
  • branża badania rynku i opinii publicznej;
  • handel pojazdami samochodowymi i towarami luksusowymi;
  • usługi osobiste.

W 2021 r. zarejestrowano 9,0 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Działalność wyrejestrowało 4,3 tys. podmiotów. Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON było zarejestrowanych 123 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. ukształtowało się na poziomie 166,6 tys. osób i w porównaniu z 2020 r. zmniejszyło się minimalnie o 0,4%. 

Według stanu na koniec grudnia 2021 r., liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wyniosła 5,7 tys. osób, tj. o 19,6% mniej niż rok wcześniej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosło 6469 zł, tj. o 7,8% więcej niż przed rokiem.

Przychody netto z działalności przedsiębiorstw według sektorów (I-IX 2021 r.)

wykres Przychody netto z działalności przedsiębiorstw w podziale na sektory (I-IX 2021 r.)

wykres do pobrania w xls

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w 2021 r. wyniosła 47 mld zł (w cenach bieżących), tj. o 6% (w cenach stałych) więcej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w budownictwie w 2021 r. wyniosły 7,8 mld zł (w cenach bieżących) i były o 16,5% wyższe niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa stanowiła 37% produkcji sprzedanej budownictwa.

W 2021 r. wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, wyniosła 920,6 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 10,2% wyższa (w cenach stałych) niż rok wcześniej.