W 2021 r. kontynuowano procedowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta

W 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta współpracował z podmiotami prawnymi i osobami prywatnymi – w szczególności z biurami i wydziałami Urzędu Miasta Poznania, jego jednostkami organizacyjnymi, a także z miejskimi spółkami, spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcami – realizującymi projekty, kształtujące przestrzenie wspólne – w ramach nieruchomości prywatnych i przestrzenie publiczne – w ramach nieruchomości miejskich. Bieżąca działalność pełnomocnika obejmowała opiniowanie wniosków dotyczących realizacji sezonowych ogródków gastronomicznych oraz lokalizacji w przestrzeni miasta, pawilonów handlowych i reklam.

Do zadań pełnomocnika należało monitorowanie inwestycji miejskich w przestrzeni publicznej pod kątem spełnienia wymagań, dotyczących estetyki i dostępności przestrzeni publicznej, na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz ocena sposobu wdrażania rozwiązań, w tym zagospodarowania o charakterze stałym i tymczasowym.

W ramach działalności Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej na bieżąco wydawane były zalecenia do stosowania autorskich rozwiązań standardów dla osób niepełnosprawnych w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układów komunikacyjnych, zarówno zakresie indywidualnym, jak i w oparciu o uwarunkowania przestrzenne/projektowe/realizacyjne.

Panorama Poznania
na zdjeciu panorama Poznania z lotu ptaka w centrum ratusz
arch. UMP

W ramach działań na rzecz zapewniania ładu przestrzennego, porządku i estetyki miasta w 2021 r. wydano m.in.:

 • 588 opinii w zakresie estetyki, w tym sezonowych ogródków gastronomicznych, pawilonów handlowych, reklam, wydarzeń artystycznych/kulturalnych, realizacji murali oraz innych form tymczasowego wyposażenia przestrzeni publicznej;
 • 48 opinii w zakresie dostępności przestrzeni publicznej;
 • 113 opinii w zakresie zagospodarowania pasów drogowych ulic, tymczasowego
  i stałego zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz koncepcji i projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w tym również z zakresu rewaloryzacji i ochrony zabytkowych nawierzchni;
 • 239 opinii w zakresie projektów zagospodarowania pasów drogowych ulic, w tym elementów wyposażenia, dostępności przestrzeni publicznej.

Uchwała krajobrazowa

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa) ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej Poznania. Projekt uchwały opracowany został dla całego obszaru Poznania z wyznaczeniem 4 obszarów o różnych regulacjach: obszaru staromiejskiego, obszaru centrum i historycznych dzielnic, obszaru zurbanizowanego i obszaru przyrodniczego.

Grafika Odkryjmy Poznań

Odkryjmy Poznań, grafika promocyjna tzw. uchwały krajobrazowej przedstawia różową kartkę z zagiętym granatowym rogiem na tle szkicu miejskiego ratusza Poznania

arch. UMP

W 2021 r. kontynuowano procedowanie projektu uchwały krajobrazowej, zgodnie z trybem ujętym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzone kolejno etapy obejmowały:

 • styczeń 2021 r. – akceptację treści uchwały pod względem prawnym;
 • luty-marzec 2021 r. – wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu;
 • marzec-sierpień 2021 r. – rozstrzygnięcie i wprowadzenie zgłoszonych uwag;
 • sierpień 2021 r. – skierowanie projektu uchwały do ponownego opiniowania i uzgadniania (do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej i Marszałka Województwa);
 • październik 2021 r. – ponowne wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu;
 • grudzień 2021 r. – rozstrzygnięcie zgłoszonych uwag;
 • grudzień 2021 r. – wyrażenie zgody przez Prezydenta Miasta Poznania na skierowanie projektu  uchwały krajobrazowej do Rady Miasta w celu jej uchwalenia.