Na koniec grudnia 2017 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,4%.

Liczba bezrobotnych

Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,4% (wobec 1,9% rok wcześniej) i była najniższa w Polsce, gdzie poziom bezrobocia na koniec 2017 r. wyniósł 6,6% (w województwie wielkopolskim 3,7%).

W ciągu roku w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,5 tys. osób (do 5,0 tys.), mimo że liczba dostępnych ofert pracy pozostawała na niezmienionym poziomie.

Zwolnień grupowych obejmujących 0,4 tys. pracowników dokonało 14 zakładów pracy.

Struktura bezrobotnych

Na koniec 2017 r. najliczniejsze grupy bezrobotnych w Poznaniu tworzyły osoby z wykształceniem najniższym (gimnazjalnym i poniżej – 24,5%) oraz wyższym (29,5%). Choć absolwenci szkół wyższych znajdowali pracę najszybciej, często nie przystawała ona do ich kwalifikacji. Świadczy to o niedopasowaniu programów kształcenia na uczelniach do potrzeb rynku pracy.

Największe problemy z zatrudnieniem miały osoby o krótszym stażu pracy. Blisko połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a ponad połowa (55%) osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) była w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25-44 lat), w tym 28% w wieku 25-34 lat.

Co piąty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku, a blisko co drugi zarejestrowany zaliczany był do kategorii długotrwale bezrobotnych.

W 2017 r. pracodawcy oferowali zatrudnienie głównie w handlu detalicznym i hurtowym, usługach administracyjno-finansowych oraz w przetwórstwie przemysłowym.

Bezrobotni zarejestrowani w PUP
Poznań Poznań i powiat poznański
31.12. 2016 31.12. 2017 2017/ 2016 31.12. 2016 31.12. 2017 2017/ 2016
liczba w % liczba w % w % liczba w % liczba w % w %
Razem, z tego: 7 964 100 6 578 100 82,6 12 684 100 10 636 100 83,9
mężczyźni 3 740 47 2 936 44,6 78,5 5 691 44,9 4 516 42,5 79,4
kobiety 4 224 53 3 642 55,4 86,2 6 993 55,1 6 120 57,5 87,5
według czasu pozostawania bez pracy
do 1 miesiąca 635 9,7 554 11 87,2 1 017 9,6 851 10,3 83,7
od 1 do 3 miesięcy 1 462 22,2 1 169 23,2 80 2 300 21,6 1 841 22,2 80
od 3 do 6 miesięcy 1 240 18,9 844 16,7 68,1 1 935 18,2 1 361 16,4 70,3
od 6 do 12 miesięcy 1 119 17 786 15,6 70,2 1 827 17,2 1 306 15,7 71,5
od 12 do 24 miesięcy 1 008 15,3 761 15,1 75,5 1 714 16,1 1 320 15,9 77
powyżej 24 miesięcy 1 114 16,9 934 18,5 83,8 1 843 17,3 1 618 19,5 87,8
według wieku
18-24 lata 392 6 315 6,2 80,4 778 7,3 605 7,3 77,8
25-34 lata 1 788 27,2 1 409 27,9 78,8 2 921 27,5 2 308 27,8 79
35-44 lata 1 605 24,4 1 343 26,6 83,7 2 518 23,7 2 146 25,9 85,2
45-54 lata 1 222 18,6 866 17,2 70,9 1 921 18,1 1 393 16,8 72,5
55-59 lat 900 13,7 672 13,3 74,7 1 472 13,8 1 150 13,9 78,1
60-64 lata 671 10,2 443 8,8 66 1 026 9,6 695 8,4 67,7
według wykształcenia
wyższe 1 829 27,8 1 491 29,5 81,5 2 664 25 2 146 25,9 80,6
policealne i średnie zawodowe 1 199 18,2 908 18 75,7 1 941 18,2 1 534 18,5 79
średnie ogólnokształcące 766 11,6 619 12,3 80,8 1 205 11,3 987 11,9 81,9
zasadnicze zawodowe 1 136 17,3 792 15,7 69,7 2 098 19,7 1 527 18,4 72,8
gimnazjalne i poniżej 1 648 25,1 1 238 24,5 75,1 2 728 25,6 2 103 25,3 77,1
według stażu pracy
do 1 roku 1 300 19,8 1 012 20 77,8 1 968 18,5 1 547 18,6 78,6
od 1 do 5 lat 1 214 18,5 991 19,6 81,6 1 929 18,1 1 585 19,1 82,2
od 5 do 10 lat 1 002 15,2 785 15,6 78,3 1 677 15,8 1 343 16,2 80,1
od 10 do 20 lat 1 044 15,9 812 16,1 77,8 1 779 16,7 1 401 16,9 78,8
od 20 do 30 lat 936 14,2 642 12,7 68,6 1 526 14,3 1 105 13,3 72,4
30 i więcej 457 6,9 302 6 66,1 782 7,4 524 6,3 67
bez stażu 625 9,5 503 10 80,5 975 9,2 792 9,5 81,2

 

na wykresie widać stopę bezrobocia w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS