Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na policji. Usytuowanie policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienia porządku wykonywane były w ścisłej współpracy m.in. ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego, jednostkami pomocniczymi Miasta oraz społecznością lokalną.

Miasto Poznań na mocy porozumienia z Komendą Miejską Policji w Poznaniu w 2019 r. uczestniczyło w finansowaniu części wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania policji. Środki wykorzystano m.in. na dofinansowanie:

 • zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP w Poznaniu
 • zakupu ręcznego skanera
 • modernizacji obiektu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych
 • zakupu sprzętu informatyczno-biurowego
 • zakupu radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego do przewozu psów służbowych dla Ogniwa Psów Służbowych

Ponadto zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem było sfinansowanie nagród dla policjantek i policjantów dokonujących ujęć przestępców na gorącym uczynku, przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu.

Skuteczną i sprawdzoną metodą działania i współpracy policji było funkcjonowanie Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych- Społecznych Rad Bezpieczeństwa działających przy Komisariatach Miasta Poznania przy wiodącej roli Komendanta Komisariatu Policji. Spotkania przedstawicielki i przedstawiciele różnych instytucji, służb odbywały się cyklicznie, w zależności od potrzeb oraz lokalnie występujących zagrożeń. 

Skutecznym instrumentem analizowania sytuacji w zakresie bezpieczeństw i porządku, zgłaszania problemów i zagrożeń na terenie miasta były debaty społeczne. W grudniu 2019 r. w Urzędzie Miasta odbyła się debata społeczna oraz ewaluacyjna dla poznanianek i poznaniaków. Głównym celem debat jest publiczne formułowanie, omawianie oraz poszukiwanie sposobów rozwiązywania zagadnień problemowych. Tematem spotkania był stan bezpieczeństwa na terenie Poznania, w szczególności w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze przestępczości pospolitej zagrożeń w ruchu drogowym. Najczęściej zgłaszanymi problemami były zagrożenia w ruchu drogowym (tj. nadmierne natężenie ruchu, nieprawidłowe parkowanie pojazdów, niewłaściwe oznakowanie dróg, nieprawidłowo ustawiona sygnalizacja świetlna).

Istotnym narzędziem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w 2019 r. realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym oraz społecznym były mapy zagrożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala na rzetelne, czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Krajowa mapa opiera się o informacje skatalogowane w następujących płaszczyznach:

 •  informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych
 • informacje pozyskiwane od społeczności w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelkami i obywatelami, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi itp. oraz w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu
 • informacje pozyskane od obywatelek i obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, a także zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkanek i mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 

Mapa na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu funkcjonuje od września 2016 r. Od momentu jej uruchomienia do 31 grudnia 2019 r. na terenie podległym Komendzie naniesiono 38 077 zagrożeń (w tym w 2019 r. – 10 823 zagrożenia). Od początku funkcjonowania aplikacji na terenie Poznania zgłoszono 21 554 zagrożenia. Najczęściej nanoszonymi kategoriami zagrożeń są:

 • przekraczanie dozwolonej prędkości – 12 933
 • nieprawidłowe parkowanie – 8 287
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 6 261

Wszystkie zgłoszone zagrożenia podlegały weryfikacji przez Policję. Od 2016 r. potwierdzonych zostało 15 448 zagrożeń (w roku 2019 potwierdzono 4 606 zagrożeń), w tym 9 695 zgłoszonych zagrożeń wyeliminowano (w 2019 roku wyeliminowano 1 671 zgłoszonych zagrożeń). Pozostałe zgłoszone zagrożenia były żartem, naniesiono je przez pomyłkę lub nie zostały potwierdzone. Policjantki i policjanci nadal patrolują te miejsca ze zwróceniem szczególnej uwagi na mogące występować tam zagrożenia.

Usprawnieniu komunikacji pomiędzy obywatelkami, obywatelami a Policją, w szczególności z dzielnicowymi służyła aplikacja „Moja Komenda”. Została wdrożona w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu we wrześniu 2016 r. w ramach realizowanego programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej Nas”. Wykorzystanie aplikacji cieszyło się w 2019 r. dużym zainteresowaniem. Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce poprzez wpisanie w wyszukiwarkę swojego adresu zamieszkania lub po imieniu i nazwisku dzielnicowego. Wyszukując dzielnicowego otrzymuje się od razu informację o jego telefonie stacjonarnym i komórkowym lub adresie mailowym, bez konieczności połączenia się z internetem.

W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. na terenie poznańskich komisariatów zanotowano spadek liczby wszczętych śledztw i dochodzeń o 648, tj. o 4%. Na terenie miasta służby Policji przeprowadziły 81,4 tys. interwencji oraz zrealizowały 1 236 akcji prewencyjnych, np. akcje: „Stop włamaniom”, „Odpowiedzialny sprzedawca”,  ”Znicz”,  „Prędkość”, „Złap kieszonkę”, „Znakowanie rowerów”, „Bezpieczne zakończenie roku szkolnego”, „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, „Bezpieczne miasto”, „Bezpieczny senior”, „Sztuczka na wnuczka”, „Bezpieczne wakacje”.

Zakres działań i interwencji Straży Miejskiej Miasta Poznania 

Straż Miejska Miasta Poznania jest kolejną grupą dyspozycyjną, dla której przewidziano szereg zadań z zakresu bezpieczeństwa i utrzymania porządku w mieście. Do podstawowych zadań Straży Miejskiej Miasta Poznania należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywatelek i obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
Wyniki działań Straży Miejskiej Miasta Poznania

Na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2019 r. przyjęto do realizacji 81,8 tys. zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście. W stosunku do 66,3 tys. przyjętych w 2018 r. nastąpił wzrost o 15,5 tys., czyli o ponad 23%. Zasadniczą przyczyną było zwiększenie liczby zgłoszeń w kategorii ruch drogowy, których przyjęto o 16,5 tys. więcej niż w roku poprzednim. Największą liczbę spraw zgłoszono poprzez kontakt za pomocą numeru alarmowego 986. Przy wykorzystaniu kanałów łączności elektronicznej (formularza zgłoszeniowego, aplikacji mobilnej i poczty elektronicznej) wystąpił 150% przyrost liczby przyjętych spraw – więcej o 19,2 tys. w porównaniu z 2018 r.

Podział zgłoszeń według kanału komunikacji – liczba zgłoszeń:               

 • kontakt telefoniczny – 41 497
 • łączność elektroniczna – 32 134
 • inne (w tym kontakt osobisty) – 8 220

Nałożone zadania, w szczególności mające na celu zapewnienie spokoju i porządku publicznego, czystości i ładu estetycznego miasta, sprawnego funkcjonowania infrastruktury technicznej, porządku ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa, przełożyły się na osiągnięte przez strażniczki i strażników miejskich rezultaty, którzy:

 • ujęli 13 sprawców czynów noszących znamiona przestępstwa. Ujęte osoby to sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, kradzieży, dewastacji, pobić, prowadzący pojazd mechaniczny pomimo cofnięcia uprawnień oraz poszukiwani listami gończymi
 • przekazali policji 946 zgłoszeń lub informacji w sprawach właściwych dla jej kompetencji bądź takich, których nie mogli załatwić we własnym zakresie z powodu braku uprawnień
 • zabezpieczyli 92 miejsca zdarzeń do czasu przybycia policji, Państwowej Straży Pożarnej bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego zagrożenia
 • udzielili 40 asyst pracowniczkom i pracownikom administracji państwowej i samorządowej, a także właścicielkom, właścicielom i zarządcom nieruchomości
 • przewieźli do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, placówki medycznej lub miejsca zamieszkania 1 045 osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażających życiu i zdrowiu innych osób
 • podjęli 2 179 interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych, nakładając 1 509 mandatów karnych, stosując 424 pouczenia oraz kierując 29 wniosków o ukaranie do sądu
 • zastosowali 1 697 środków prawnych w stosunku do osób palących tytoń w miejscach zakazanych (ukarali 1 414, pouczyli 277 oraz skierowali 6 wniosków o ukaranie do sądu)
 • wydali 7 206 zaleceń podmiotom odpowiedzialnym w zakresie zaniedbań wymagających podjęcia przez nich właściwych działań (dotyczących między innymi czystości i porządku, bezpieczeństwa  architektonicznego i komunikacyjnego oraz zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej)
 • wylegitymowali 59 298 osób w związku z popełnieniem przez nie wykroczeń lub mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia
 • pouczyli 11,3 tys. osób
 • ukarali mandatami karnymi 43,5 tys. osób na kwotę ok. 4,5 mln zł, z czego 1,9 tys. osób mandatami karnymi gotówkowymi na kwotę 187,6 tys. zł oraz 41,6 tys. osoby mandatami kredytowanymi na kwotę ok. 4,3 mln zł
 • skierowali 4 075 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego

Według prowadzonej analizy można wskazać najczęściej zgłaszane lokalne problemy, tj.:

 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i związane z tym zakłócanie porządku i spokoju publicznego
 • zaniedbania porządkowe poprzez notoryczne zaśmiecanie lub gromadzenie odpadów, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia nielegalnych wysypisk
 • miejsca nieprawidłowego parkowania pojazdów, szczególnie na drogach o mniejszym natężeniu ruchu oraz osiedlowych (najczęściej na miejscach przeznaczonych do działań przeciwpożarowych, na odcinkach dróg objętych zakazami zatrzymywania się, postoju lub ruchu w obu kierunkach, czy postój poza miejscami wyznaczonymi w strefie zamieszkania)

Działania podejmowane przez strażniczki i strażników koncentrowały się na likwidacji istniejących nieprawidłowości lub ich minimalizacji poprzez objęcie stałym nadzorem wskazanych miejsc, w efekcie duża część spraw została zakończona w sposób pozytywny i satysfakcjonujący zainteresowaną społeczność lokalną.

Zakres i efekty współpracy Straży Miejskiej Miasta Poznania z lokalną społecznością, prowadzone działania profilaktyczne

W ramach spotkań z przedstawicielkami i przedstawicielami poszczególnych organów i instytucji uczestniczących w programie „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” podjęto wskazane sprawy mieszczące się w kompetencjach Straży Miejskiej Miasta Poznania. Działania objęły miejsca według poniższego podziału:

Statystyka miejsc objętych specjalnym nadzorem Straży Miejskiej Miasta Poznania
   
Nowe Miasto Wilda Grunwald Jeżyce Północ Stare Miasto Razem
Liczba miejsc objętych nadzorem Straży Miejskiej 48 53 149 42 26 2 320
źródło: Straż Miejska Miasta Poznania

 

Do najistotniejszych działań podjętych w miejscach szczególnie rzutujących na wizerunek Miasta, zaliczyć trzeba:

 • w rejonie Starego Rynku i na ulicach do niego przyległych w zakresie niestosowania się przez kierujących pojazdami do znaków zakazu, wobec osób zakłócających spokój i porządek publiczny, a także spożywających alkohol w miejscach zabronionych
 • w rejonie Parku Cytadela wobec kierujących niszczących tereny zielone
 • na ul. Zachodniej, w tym na przystankach Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, wobec osób bezdomnych oraz spożywających alkohol
 • w Parku Kasprowicza pod kątem przestrzegania regulaminu, a w szczególności wjazd i parkowanie pojazdami na alejkach parkowych oraz działania podczas imprez odbywających się w hali widowiskowo-sportowej „Arena”
 • na ul. Termalnej wobec kierujących niestosujących się do znaków zakazujących ruchu, postoju lub zatrzymania się
 • w rejonie pętli Górczyn oraz Parku Górczyńskiego pod kątem dewastacji mienia, zaśmiecania oraz osób spożywających alkohol
 • na giełdzie „Sielanka” i w jej okolicach w celu wyeliminowania nielegalnego handlu oraz parkowania na terenach zieleni
 • na Rynku Jeżyckim wobec osób bezdomnych oraz spożywających alkohol, zakłócających spokój i zagrażających bezpieczeństwu
 • w Lasku Marcelińskim w celu wyeliminowania powstawania dzikich wysypisk odpadów oraz braku bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt
 • na ul. Rychlewskiego wobec kierujących niestosujących się do znaków zakazu postoju oraz parkujących na terenach zieleni

Zwiększonym nadzorem objęte były również rejony miejskich kąpielisk oraz terenów rekreacyjnych, a także tereny nadwarciańskie wraz z przylegającą do nich Wartostradą, gdzie kontrolowane są przede wszystkim miejsca poza wyznaczonymi strefami dozwolonego spożywania alkoholu. Mając na uwadze bezpieczeństwo wypoczywających nad rzeką Wartą, dyslokacja patroli opracowywana była pod kątem miejsc zagrożonych, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych, gdzie występuje duże natężenie ilości osób.

Stałym nadzorem objęto także niektóre obiekty i urządzenia infrastruktury miasta, ważne dla jego poprawnego funkcjonowania.

Ruch drogowy

Działania w zakresie porządku w ruchu drogowym podejmowane były na podstawie analizy przyjętych zgłoszeń i częstotliwości występowania zdarzeń w danym miejscu. Liczba 52,9 tys. zgłoszeń przyjętych na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania dotyczyła wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (ponad 64% wszystkich zgłoszeń podjętych przez patrole), w szczególności dotyczących nieprawidłowego parkowania, determinowała zakres podejmowanych interwencji.

Działania w ramach jednego zgłoszenia często prowadzone były wobec wielu kierujących do czasu wyeliminowania nieprawidłowości w danym rejonie. Ponadto realizowano zadania dotyczące comiesięcznych wzmożonych działań w zakresie nieprawidłowego parkowania na terenie Starego Miasta i wybranej dzielnicy. Szczególnym nadzorem objęto oddany do użytku wyremontowany odcinek ul. Święty Marcin, zgłaszając uwagi w przedmiocie właściwego oznakowania, jak i egzekwując obowiązujące uregulowania prawne.  Podjęte czynności dotyczące wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie zostały zakończone nałożeniem 36,1 tys. grzywien w drodze mandatów karnych, skierowaniem 3 937 wniosków do sądu oraz zastosowaniem 9,8 tys. pouczeń. W celu optymalizacji czasu i skuteczności realizacji zgłoszeń wystawiono 24,4 tys. wezwań przy pomocy aplikacji mobilnej oraz zastosowano 17,4 tys. razy urządzenia blokujące koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Czystość i ochrona środowiska 

Podejmowane działania na rzecz czystości miasta, stanu sanitarno-porządkowego oraz ochrony środowiska realizowane były poprzez współpracę strażniczek i strażników rejonowych i EkoPatrolu. Podczas podejmowanych interwencji korzystano ze wsparcia właściwych instytucji i organizacji, a przede wszystkim odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Poznania, Zakładu Lasów Poznańskich, Zarządu Zieleni Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Działalność informacyjna w powyższym zakresie prowadzona była zarówno przez Zespół Profilaktyki, jak również przez strażniczki i strażników rejonowych podczas festynów i spotkań.

W ramach realizowanych codziennych zadań i interwencji Straż Miejska podjęła następujące  działania:

 • przeprowadzono 3 213 sprawdzeń (w tym na protokół) lub interwencji w zakresie kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych bądź palenia ognisk, z czego 415 zakończyło się zastosowaniem środków prawnych (380 mandatów karnych, 25 pouczeń oraz 10 wniosków do sądu o ukaranie). W trakcie prowadzonych działań pobrano także 99 próbek odpadów paleniskowych w celu określenia ich składu chemicznego oraz występowania ewentualnych zanieczyszczeń, co pozwala na określenie, czy doszło do termicznego przekształcania odpadów. Po przeprowadzonej analizie w 51 próbkach stwierdzono spalanie niedozwolonych substancji, co spowodowało prowadzenie dalszych czynności w stosunku do osób odpowiedzialnych. Działania wspomagane były specjalistycznym dronem w ramach projektu „Skończmy ze smogiem w Poznaniu!” z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego czujniki pozwalają wykryć, czy w spalinach emitowanych z danej posesji znajdują się szkodliwe związki chemiczne i skuteczniej wykrywać nieprawidłowości
 • dokonano 143 pomiarów jakości powietrza pod kątem pyłu zawieszonego PM10 urządzeniem kontrolno-pomiarowym na wskazanych terenach z zwiększoną emisją dymu
 • ujawniono i spowodowano usunięcie 677 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając  do likwidacji 54 z nich przez sprawców, a w sprawie pozostałych wnioskując o usunięcie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP lub innych podmiotów
 • przekazano 219 spraw do Zarządu Zieleni Miejskiej
 • podjęto 2 250 działań wobec niszczących roślinność, zakończonych 2 025 postępowaniami mandatowymi, zastosowaniem 197 pouczeń oraz skierowaniem 28 wniosków o ukaranie do sądu
 • potwierdzili 11 interwencji dotyczących zanieczyszczeń cieków wodnych i akwenów. Nieczystości neutralizowały na miejscu jednostki Państwowej Straży Pożarnej, a sprawy przekazywano Wydziałowi Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP
 • doprowadzili do usunięcia 921 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są używane. Z tej liczby 283 pojazdy usunęli na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a pozostałe 638 zostało usuniętych, w wyniku prowadzonych przez straż miejską czynności, przez właścicielki lub właścicieli
 • przeprowadzono 4 645 kontroli 137 placów budów i terenów do nich przylegających pod kątem czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 173 grzywien na osoby odpowiedzialne lub kierowników budów oraz zastosowaniem 5 pouczeń
 • skontrolowali 1 408 nieruchomości pod kątem obowiązku dokonania deratyzacji poprzez wyłożenie preparatów służących do zwalczania gryzoni. Ujawnili 20 nieprawidłowości, z których połowa dotyczyła posesji prywatnych. Wobec odpowiedzialnych podmiotów zastosowali 11 postępowań mandatowych oraz 9 pouczeń
 • służba dyżurna przyjęła 690 zgłoszeń o pojawieniu się dzików w terenie zurbanizowanym. Podjęte działania doprowadziły do potwierdzenia 61 interwencji. W tych przypadkach powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z usunięciem zwierząt
 • dyżurni przyjęli również 185 zgłoszeń dotyczących bytowania lisów. Podjęte działania doprowadziły do potwierdzenia 26 interwencji. Czynności związane z usunięciem zwierząt ze zurbanizowanego terenu miasta realizowało Centrum Zarządzania Kryzysowego

więcej o ochronie środowiska na badam.poznan.pl

Podjęte działania i zakres interwencji Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Poznaniu 

Komenda Miejska PSP w Poznaniu jest jednym z podmiotów tego systemu realizującym zadania w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Jest to formacja, która w oczach społeczeństwa jest bardzo wysoko oceniana. Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, niebezpiecznymi zdarzeniami.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część  bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmując cały obszar kraju, w tym wszystkie podmioty ratownicze w celu zachowania bezpieczeństwa  pożarowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter ewentualnie prowadzonych działań.

Z dniem 27 czerwca 2019 r. przedłużone zostało włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na kolejne 5 lat, 2 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu m. Poznania: OSP Głuszyna i OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego. Poprzedzone było to podpisaniem trójstronnych porozumień o współpracy: Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Prezydenta Miasta Poznania oraz Prezesów ww. jednostek OSP.

Statystyka zdarzeń w 2019 r.

W granicach Poznania w 2019 r. odnotowano 1 482 pożary, 3 007 miejscowych zagrożeń oraz 1 162 fałszywe alarmy.

W ciągu roku liczba pożarów obniżyła się o 1,7%, ale liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 9,9%, a fałszywych alarmów o 19,5%. Pożary z terenu Poznania stanowiły 13,7% wszystkich zarejestrowanych pożarów w województwie wielkopolskim, miejscowe zagrożenia – 11,%, a fałszywe alarmy – 32,7%.

Prawie wszystkie pożary (98,7%) zakwalifikowane były przez strażaków jako pożary małe. Podczas pożarów i miejscowych zagrożeń zostały poszkodowane 574 osoby, a 78 osób poniosło śmierć (w tym w wyniku pożarów – odpowiednio 39 i 6). Straty spowodowane pożarami wyniosły w 2019 r. 12,3 mln zł. (wzrosły w stosunku do 2018 r. o 44,6%), miejscowymi zagrożeniami szacowane są na 19,5 mln zł (wzrost o 35%).

Zestawienie działań Państwowej Straży Pożarnej na terenie Poznania 
i skutków zaistniałych zdarzeń
   jednostka miary 2018 r. 2019 r.
Pożary ogółem, w tym: liczba 1 507 1 482
– obiekty mieszkalne liczba 323 311
– obiekty użyteczności publicznej liczba 50 77
– obiekty produkcyjne liczba 17 20
– obiekty magazynowe liczba 14 5
– środki transportu liczba 124 144
– lasy  liczba 18 12
Miejscowe zagrożenia ogółem, w tym: liczba 2 737 3 007
– wypadki drogowe liczba 711 652
– podtopienia liczba 3 1
Fałszywe alarmy liczba 972 1164
Straty pożarowe ogółem tys. zł 8 522,2 1 2326,2
Straty w miejscowych zagrożeniach  tys. zł  1 4425,7 1 9475,8
Liczba osób poszkodowanych w pożarach ogółem, w tym: liczba 41 38
– ofiary śmiertelne liczba 5 6
Liczba strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczba 430 432
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 

Zegar zdarzeń 2019
Zdarzenia Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1 482 co 5 h 55 min
Miejscowe zagrożenia 3 007 co 2 h 55 min
Alarmy fałszywe 1 164 co 7 h 32 min
RAZEM 5 651 co 1 h 30 min
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 

Potencjał Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Poznaniu

Potencjał sprzętowy, jak i ludzki jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznaniu pozwalał na bieżąco reagować na zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także w sytuacjach nadzwyczajnych, tak jak to ma miejsce m. in. przy anomaliach pogodowych.

Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania stanowi 7 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz Szkoła Aspirantów PSP. Ponadto w Poznaniu znajduje się 5 Ochotniczych Straży Pożarnych, Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje 5 grup specjalistycznych, które są w ciągłej dyspozycji wraz ze specjalistycznym sprzętem oraz wyszkolonymi funkcjonariuszami (ratownictwo wodno-nurkowe, techniczne, wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze i chemiczno-ekologiczne).

Potencjał ratowniczy oraz sprzęt specjalistyczny na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
   jednostka miary  2018 r. 2019 r.
Tabor specjalny ogółem, w tym:
– samochody gaśnicze liczba 21 17
– samochody specjalne liczba 54 42
– w tym samochody ratownictwa technicznego liczba 4 3
– samochody inne liczba Kontenery – 11 Kontenery – 11
Przyczepy – 21 Przyczepy – 21
Quad -1 Quad -1
Amfibia – 1 Amfibia – 1
Ciągnik – 1 Ciągnik – 1
Sprzęt specjalistyczny
– urządzenia hydrauliczne szt. 110 118
– agregaty prądotwórcze szt. 75 72
– motopompy i pompy pływające szt. 56 56
– piły do drewna szt. 63 63
– piły do betonu i stali szt. 35 41
– silniki zaburtowe szt. 6 5
– inne szt. Sprężarki do sprzętu OUO – 10 Sprężarki do sprzętu OUO – 11
Wentylatory oddymiające – 20 Wentylatory oddymiające – 20
Urządzenia pomiarowe – 112 Urządzenia pomiarowe – 116
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 

Potencjał Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu został w 2019 r. zasilony kwotą 3,4 mln zł. z budżetu Miasta Poznania.

 

Środki z budżetu Miasta Poznania przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
2018 2019
966 238 zł 3 390 362 zł
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 

Środki przekazane przez Miasto Poznań wykorzystano m.in. na:

 • dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego (350 tys. zł)
 • dofinansowanie budowy nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu (330,5 tys. zł)
 • dofinansowanie modernizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (150 tys. zł) 
 • zakup wyposażenia, sprzętu , ochrony osobistej strażaka, materiałów prewencyjnych, edukacyjnych, remont pomieszczeń (90,5 tys. zł)