Administracja

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 547,7 362,4 66,2 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 220,6 168,2 76,2 Wydział Finansowy/ w 2022 r. Wydział Podatków i Opłat 181,1  171,4 94,6 […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 989 5128 102,8 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 732 1 607 92,8 udziały we wpływach z podatku dochodowego 1 525 1 552 101,8 wpływy z podatków i opłat 843 1107 131,3 środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej  121 204 168,6 pozostałe dochody 235 […]

Read More…

Buspasy w Poznaniu

Buspasy w Poznaniu na dzień 31.12.2022 r. Ulica Od Do Długość (m) Typ Przeznaczenie Warszawska Krańcowa Św. Michała 1 050 BUS + DOP pas Opieńskiego przy wyjazd Tesco   40 BUS pas Szelągowska Szelągowska Armii Poznań 28 BUS śluza Stróżyńskiego przed Bł. Marka z Aviano Grochowe Łąki 100 BUS pas Piątkowska przed Bronową   109 BUS pas Piątkowska przed Siewną   143 BUS […]

Read More…

Środki unijne dla Miasta Poznania

Projekty realizowane przez Miasto Poznań, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem Miasta w latach 2014-2022 Tytuł projektu Całkowita wartości projektu (tys. zł) Dofinansowanie unijne dla projektu (tys. zł) Okres realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 264 439 109 003 2014-2022 Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu 234 426 121 546 2014-2023 […]

Read More…

Zagospodarowanie przestrzenne

  Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2022 r. Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Data uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Numer uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia mpzp Numer Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Data opublikowania Data wejścia wżycie Powierzchniaw ha 1 Mpzp “Strzeszyn  Północ”- część D 15.II.2022 LIX/1094/VIII/’2022 Rocznik 2022 poz. 1854 09.III.2022 24.III.2022 142,55 2 Mpzp […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 355,2 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 166,6 170,9 102,6 przemyśle 51,0 50,7 99,4 budownictwie 8,5 8,3 97,6 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,3 48,1 103,9 transporcie i gospodarce magazynowej 9,8 10 102,0 zakwaterowaniu i gastronomii 2,0 1,8 90,0 informacji i komunikacji 12,1 13,9 […]

Read More…

Ruch budowlany

Wyszczególnienie  2021 2022 2021=100 Ruch budowlany Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 811 799 98,5 mieszkalnych, w tym: 567 499 88,0 jednorodzinnych 407 337 82,8 przemysłowych 33 45 136,4 handlowych i usługowych 68 84 123,5 służby zdrowia 4 5 125,0 oświatowych 6 26 433,3 kultury i sztuki 11 45 409,1 kultury fizycznej […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2021 2022 2021=100               Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki (dostępne dane za 2019 i 2020) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 120148 120985 100,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 56,6 58,6 103,5 przemyśle 9,5 10,0 105,6 budownictwie 3,5 3,3 92,0 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,1 13,6 103,8 kryminalnych 11,0 11,8 107,3 gospodarczych 1,3 1,1 84,6 drogowych 0,4 0,2 50 innych – –   Liczba wypadków drogowych 477 555 116,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:  562 646 114,9 zabitych na miejscu 5 5 100,0 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 47,4 […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 48,6 48,4 99,6 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 3,2 3,3 103,1 zawiesina 4,4 4,6 104,5 Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane) Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,3 4,2 125,1 ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Biblioteki publiczne Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane) Liczba bibliotek i filii 41 41 100,0 Księgozbiór w woluminach  1 664 588 1 646 561 98,9 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 60 276 55 891 92,7 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  874 361 1 084 514 124,0 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 152  139 91,5 Komputery podłączone […]

Read More…

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

  2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane) Ochrona zdrowia Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 5 849 468 6 606 482 112,9 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 097 5 090 99,9 Liczba aptek 271 266 98,2 Liczba mieszkańców przypadających na 1 aptekę 2 021 2 049 x Liczba przychodni 514 522 101,6 Liczba mieszkańców przypadających […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 115 119 103,5 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0 prowadzonych przez inne podmioty 39 43 110,3 Liczba uczniów ogółem, z tego: 41 541 44 713 107,6 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 33 402 35 876 107,4 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 8 139 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 155 180 116,1 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 5043 5201 103,1 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w wieku do lat 3 w %  26,5 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1633 1777 108,8 Udział odpłatności rodziców […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 2 056 2 078 101,1 Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 85,2 89,1 104,6 W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 62,3 63,5 101,9 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 496 2 474 103,9 Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 81,2 82,8 102,0 Ciepłownictwo Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2021 2022 2020=100 (najświeższe dostępne dane) Zasoby mieszkaniowe: 2020 – 2022 Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 271,3 282,8 104,2 spółdzielczych 65,3 64,2 98,3 komunalne 12,6 12,7 100,0 osób fizycznych 187,6 200,0 106,6 Skarbu Państwa 0,7 0,7 100,0 społeczno-czynszowych 3,8 4,0 105,3 zakładów pracy 0,6 0,5 83,3 innych 0,7 0,7 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego   […]

Read More…

Powierzchnia miasta

Struktura gruntów według stanu własności w 2022 r. Rodzaj własności Powierzchnia w ha Udział % w ogólnej powierzchni miasta Skarb Państwa, spółek SP i innych państwowych osób prawnych  6364 24,3 Miasto Poznań, spółki i inne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego  9631 36,8 Osoby fizyczne 7704 29,4 Pozostałe: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kościoły i związki wyznaniowe, inne 2492 9,5 Grunty Poznania według rodzaju […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110 Wydział Finansowy 168,3  181,1 108 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3 PIT 1 195     CIT 163     podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2 jednostek budżetowych  469 534 113,9 środki […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach 1 681 025 1 664 588 99,99 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 904 60 276 75,4 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 524 502 874 361 57,4 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 152 98,1 Komputery podłączone […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 563 208 5 849 468 89,1 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 158 5 097 98,8 Liczba aptek 266 271 101,9   2020 2021 2020=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 142 21 982 104,0 długotrwałej […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 151 155 102,6 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 864 5 043 103,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  21,9 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 497 1 633 109,1 Udział odpłatności […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 998 2 056 104,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,7 56,4 101,3 Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 87,0 85,2 97,9 W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 64,1 62,3 97,2 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 467 1 496 102,0 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2020 2021 2020=100              (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki ( dostępne dane za 2018 i 2019 ) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 108264 120833 111,6 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 51,0 56,9 111,7 przemyśle 9,1 9,4 102,4 budownictwie 3,3 3,5 105,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2021 2020 2020=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 14,6 13,7 106,6 kryminalnych 11,2 9,9 113,1 gospodarczych 2,4 3,0 80,0 drogowych 0,5 0,5 100,0 innych 0,5 0,3 166,7 Liczba wypadków drogowych 474 621 76,3 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   559 718 77,8 zabitych na miejscu  14 15 93,3 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 50,7 […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń 2020

Styczeń 1.2020 – 12.2020 – Animator MFFA – pokazy filmowe Animuza oraz pokazy filmów nagrodzonych (stacjonarnie i online)2.01. – X Poznańska Gala Sportu 20204.01. – 26.01. – X Kolędowanie na Fredry 20206.01. – Orszak Trzech Króli 8.01. – 10.03. – Wystawa: Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni 9.01. – 25.01. – XXIII Dzień Judaizmu Poznań 202011.01. – 12.01. – Puchar Europy Kadetek we Florecie […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,7 49,2 98,9 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 3,2 2,7 84,4 zawiesina 4,2 3,8 90,5   2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 3,9 95,5  ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,5 13,7 101,5 kryminalnych 10,8 9,9 91,7 gospodarczych 1,7 3,0 176,5 drogowych 0,6 0,5 83,3 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 935 621 66,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   1 068 718 67,2 zabitych na miejscu  13 15 115,4 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 349,9 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167 167,3 100,2 przemyśle 54,3 53,0 97,6 budownictwie 7,9 8,2 103,8 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,0 46,3 100,7 transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 8,8 100,0 informacja i komunikacja 10,2 11,1 108,8 obsłudze rynku nieruchomości  3,5 […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 162 4 359 104,7 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 338 1 556 116,3 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 396 1 358 97,3 PIT 1 221 1 195 97,0 CIT 175 163 93,1 podatki i opłaty lokalne, w tym: 744 738 99,2 podatek od nieruchomości 437 453 103,7 […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 427,1 516,8 121 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  241,6 200,5 83 Wydział Finansowy  167,9 168,3 100,2 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne  Liczba bibliotek i filii 41 41 100  Księgozbiór w woluminach 1 682 496 1 681 025 99,99  Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 430 79 904 100,6  Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 618 744 1 524 502 94,2  Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek  164 155 94,5  Komputery […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 414 419 6 563 208 102 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 643 5 158 91 Liczba aptek 300       2019 2020 2019=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 20 192 21 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 2019/2020=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 115 102,7 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0 prowadzonych przez inne podmioty 36 39 108,3 Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 404 40 976 101,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 32 961 33 115 100,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 443 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 157 151 96 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 938 4 864 99 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  23 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 425 1 497 105 […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 266,7 271,7 101,9 spółdzielczych 68,3 68,2 99,9 zakładów pracy 0,5 0,5 100,0 osób fizycznych 179,4 184,8 103,0 społeczno-czynszowych 3,8 3,8 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 5 043 5 129 101,7 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 4 182 4 671 111,7 indywidualne […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2017 2018 2017=100 (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 103 401 108 264 104,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 49,0 51,0 104,1 przemyśle 9,1 9,1 100,0 budownictwie 2,9 3,4 117,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 17,7 18,4 103,9 […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 969 1 998 101,5 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,1 55,7 101,1 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 90,2 87,0 96,5 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 63,6 64,1 100,8 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 458 1 467 100,6 Połączenia prowadzące […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Maria Zofia Siemionow Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Ilona Dworak-Cousin Tomasz Jasiński Maciej Musiał Andrzej Porawski Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego Nagroda Sportowa Miasta Poznania Leszek Tylkowski  – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Szermierka Nagroda Artystyczna Miasta Poznania Malina Prześluga-Delimata – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 2018/2019=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 112 100,0 prowadzonych przez Miasto Poznań 78 76 97,4 prowadzonych przez inne podmioty 34 36 105,9 Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 857 40 404 94,3 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 35 647 32 961 92,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 210 […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Opieka zdrowotna 2017 2018 2017=100 Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 305 982 6 414 419 101,7 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854 5 643 96,4 Liczba aptek  309 300 97,1 Pomoc społeczna 2018 2019 2018=100 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 110 20 192 95,7 długotrwałej lub ciężkiej […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 938 1 969 101,6 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  53,9 55,1 102,2 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 87,6 90,2 103,0 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 60,5 63,6 105,1 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 434 1 458 101,7 Połączenia prowadzące […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 170 157 92,4 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 903 4 938 100,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 21,1 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 394 1 425 102,2 […]

Read More…