fbpx

Administracja

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Radni wg wieku       25-29 lat 4 2 50 30-39 lat 12 13 108,3 40-59 lat 14 15 107,1 60 lat i więcej 4 4 100 Decyzje administracyjne  Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 699 4 162 112,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 110 1 338 120,5 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 262 1 396 110,6 PIT 1 117 1 221 109,3 CIT 145 175 120,7 podatki i opłaty lokalne, w tym: 710 744 104,8 podatek od nieruchomości 420 437 104 pozostałe dochody 617 684 110,9 Wydatki ogółem w mln zł, […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Demografia       Ludność w tys. 536,4 534,8 99,7 Ludność na 1 km2 2040 2034 99,7 Ludność wg grup wiekowych w tys.:       0-4 lata 29,3 29,4 100,5 5-9 lat 26,2 25,7 98,0 10-14 lat 22,9 24,1 105,2 15-19 lat 19,7 19,8 100,7 20-24 lata 21,4 20,6 96,4 25-29 lat 33,4 30,6 91,6 30-34 lata 51,0 48,2 94,6 35-39 lat 50,9 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 2018/2019=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 112 100,0 prowadzonych przez Miasto Poznań 78 76 97,4 prowadzonych przez inne podmioty 34 36 105,9 Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 857 40 404 94,3 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 35 647 32 961 92,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 210 7 443 103,2 Gimnazja dla dzieci […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Opieka zdrowotna 2017 2018 2017=100 Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 305 982 6 414 419 101,7 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854 5 643 96,4 Liczba aptek  309 300 97,1 Pomoc społeczna 2018 2019 2018=100 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 110 20 192 95,7 długotrwałej lub ciężkiej choroby  10 875 10 413 95,8 ubóstwa  7 423 6 778 91,3 […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 938 1 969 101,6 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  53,9 55,1 102,2 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 87,6 90,2 103,0 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 60,5 63,6 105,1 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 434 1 458 101,7 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 170 157 92,4 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 903 4 938 100,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 21,1 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 394 1 425 102,2 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Gospodarka

    Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Gospodarka Wskaźniki ogólnego rozwoju  Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.) 96 138 103 359 107,5 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.), z tego w: 46,0 49,0 106,5 przemyśle 9,4 9,2 97,9 budownictwie 2,7 2,9 107,4 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Ochrona środowiska Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 50,7 49,7 98,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 4,2 3,2 76,2 zawiesina 7,3 4,2 57,5 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 brak danych x ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 2,1 brak danych x […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 344,4 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 158,9 167 105,1 przemyśle 52 54,3 104,4 budownictwie 7,5 7,9 105,3 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 44,7 46,0 102,9 transporcie i gospodarce magazynowej 7,8 8,8 112,8 informacja i komunikacja  9 10,2 113,3 obsłudze rynku nieruchomości 3,5 […]

Read More…