fbpx

Kalendarium wydarzeń 2020

Styczeń 1.2020 – 12.2020 – Animator MFFA – pokazy filmowe Animuza oraz pokazy filmów nagrodzonych (stacjonarnie i online)2.01. – X Poznańska Gala Sportu 20204.01. – 26.01. – X Kolędowanie na Fredry 20206.01. – Orszak Trzech Króli 8.01. – 10.03. – Wystawa: Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni 9.01. – 25.01. – XXIII Dzień Judaizmu Poznań 202011.01. – 12.01. – Puchar […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,7 49,2 98,9 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 3,2 2,7 84,4 zawiesina 4,2 3,8 90,5   2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 3,9 95,5  ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,5 13,7 101,5 kryminalnych 10,8 9,9 91,7 gospodarczych 1,7 3,0 176,5 drogowych 0,6 0,5 83,3 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 935 621 66,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   1 068 718 67,2 zabitych na miejscu  13 15 115,4 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w %  53,7 […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 349,9 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167 167,3 100,2 przemyśle 54,3 53,0 97,6 budownictwie 7,9 8,2 103,8 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,0 46,3 100,7 transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 8,8 100,0 informacja i komunikacja 10,2 11,1 108,8 obsłudze rynku nieruchomości  3,5 […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 162 4 359 104,7 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 338 1 556 116,3 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 396 1 358 97,3 PIT 1 221 1 195 97,0 CIT 175 163 93,1 podatki i opłaty lokalne, w tym: 744 738 99,2 podatek od nieruchomości 437 453 103,7 pozostałe dochody 684 707 103,4 Wydatki Wydatki ogółem […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 427,1 516,8 121 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  241,6 200,5 83 Wydział Finansowy  167,9 168,3 100,2 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne  Liczba bibliotek i filii 41 41 100  Księgozbiór w woluminach 1 682 496 1 681 025 99,99  Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 430 79 904 100,6  Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 618 744 1 524 502 94,2  Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek  164 155 94,5  Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek  143 134 93,7  Obiekty […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 414 419 6 563 208 102 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 643 5 158 91 Liczba aptek 300       2019 2020 2019=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 20 192 21 142 90 długotrwałej lub ciężkiej choroby 10 413 9 387 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 2019/2020=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 115 102,7 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0 prowadzonych przez inne podmioty 36 39 108,3 Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 404 40 976 101,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 32 961 33 115 100,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 443 7 861 105,6 Specjalne szkoły podstawowe […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 157 151 96 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 938 4 864 99 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  23 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 425 1 497 105 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…