fbpx

Demografia

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Demografia       Ludność w tys. 532,0 529,4 99,5 Ludność na 1 km2  2 031 2 021 99,5 Ludność wg grup wiekowych w tys. 0-4 lata 29,4 28,3 96,1 5-9 lat 25,4 25,5 100,4 10-14 lat 24,8 25,0 101,1 15-19 lat 19,9 20,7 103,8 20-24 lata 20,3 20,0 98,7 25-29 lat 27,2 25,3 93,1 30-34 lata 45,8 43,2 94,5 35-39 lat 52,4 52,8 100,7 40-44 lata […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110 Wydział Finansowy 168,3  181,1 108 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3 PIT 1 195     CIT 163     podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2 jednostek budżetowych  469 534 113,9 środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach 1 681 025 1 664 588 99,99 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 904 60 276 75,4 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 524 502 874 361 57,4 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 152 98,1 Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 134 147 109,7 Obiekty […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 563 208 5 849 468 89,1 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 158 5 097 98,8 Liczba aptek 266 271 101,9   2020 2021 2020=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 142 21 982 104,0 długotrwałej lub ciężkiej choroby 9 387 14 373 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 151 155 102,6 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 864 5 043 103,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  21,9 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 497 1 633 109,1 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 998 2 056 104,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,7 56,4 101,3 Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 87,0 85,2 97,9 W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 64,1 62,3 97,2 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 467 1 496 102,0 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,2 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2020 2021 2020=100              (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki ( dostępne dane za 2018 i 2019 ) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 108264 120833 111,6 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 51,0 56,9 111,7 przemyśle 9,1 9,4 102,4 budownictwie 3,3 3,5 105,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2021 2020 2020=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 14,6 13,7 106,6 kryminalnych 11,2 9,9 113,1 gospodarczych 2,4 3,0 80,0 drogowych 0,5 0,5 100,0 innych 0,5 0,3 166,7 Liczba wypadków drogowych 474 621 76,3 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   559 718 77,8 zabitych na miejscu  14 15 93,3 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 50,7 […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń 2020

Styczeń 1.2020 – 12.2020 – Animator MFFA – pokazy filmowe Animuza oraz pokazy filmów nagrodzonych (stacjonarnie i online)2.01. – X Poznańska Gala Sportu 20204.01. – 26.01. – X Kolędowanie na Fredry 20206.01. – Orszak Trzech Króli 8.01. – 10.03. – Wystawa: Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni 9.01. – 25.01. – XXIII Dzień Judaizmu Poznań 202011.01. – 12.01. – Puchar Europy Kadetek we Florecie […]

Read More…