Demografia

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Demografia       Ludność w tys. 532,0 529,4 99,5 Ludność na 1 km2  2 031 2 021 99,5 Ludność wg grup wiekowych w tys. 0-4 lata 29,4 28,3 96,1 5-9 lat 25,4 25,5 100,4 10-14 lat 24,8 25,0 101,1 15-19 lat 19,9 20,7 103,8 20-24 lata 20,3 20,0 98,7 25-29 lat 27,2 25,3 93,1 30-34 lata 45,8 43,2 94,5 35-39 lat 52,4 52,8 100,7 40-44 lata […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110 Wydział Finansowy 168,3  181,1 108 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3 PIT 1 195     CIT 163     podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2 jednostek budżetowych  469 534 113,9 środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach 1 681 025 1 664 588 99,99 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 904 60 276 75,4 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 524 502 874 361 57,4 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 152 98,1 Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 134 147 109,7 Obiekty […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 563 208 5 849 468 89,1 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 158 5 097 98,8 Liczba aptek 266 271 101,9   2020 2021 2020=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 142 21 982 104,0 długotrwałej lub ciężkiej choroby 9 387 14 373 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 151 155 102,6 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 864 5 043 103,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  21,9 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 497 1 633 109,1 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 998 2 056 104,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,7 56,4 101,3 Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 87,0 85,2 97,9 W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 64,1 62,3 97,2 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 467 1 496 102,0 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,2 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2020 2021 2020=100              (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki ( dostępne dane za 2018 i 2019 ) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 108264 120833 111,6 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 51,0 56,9 111,7 przemyśle 9,1 9,4 102,4 budownictwie 3,3 3,5 105,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2021 2020 2020=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 14,6 13,7 106,6 kryminalnych 11,2 9,9 113,1 gospodarczych 2,4 3,0 80,0 drogowych 0,5 0,5 100,0 innych 0,5 0,3 166,7 Liczba wypadków drogowych 474 621 76,3 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   559 718 77,8 zabitych na miejscu  14 15 93,3 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 50,7 […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń 2020

Styczeń 1.2020 – 12.2020 – Animator MFFA – pokazy filmowe Animuza oraz pokazy filmów nagrodzonych (stacjonarnie i online)2.01. – X Poznańska Gala Sportu 20204.01. – 26.01. – X Kolędowanie na Fredry 20206.01. – Orszak Trzech Króli 8.01. – 10.03. – Wystawa: Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni 9.01. – 25.01. – XXIII Dzień Judaizmu Poznań 202011.01. – 12.01. – Puchar Europy Kadetek we Florecie […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,7 49,2 98,9 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 3,2 2,7 84,4 zawiesina 4,2 3,8 90,5   2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 3,9 95,5  ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,5 13,7 101,5 kryminalnych 10,8 9,9 91,7 gospodarczych 1,7 3,0 176,5 drogowych 0,6 0,5 83,3 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 935 621 66,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   1 068 718 67,2 zabitych na miejscu  13 15 115,4 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w %  53,7 […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 349,9 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167 167,3 100,2 przemyśle 54,3 53,0 97,6 budownictwie 7,9 8,2 103,8 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,0 46,3 100,7 transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 8,8 100,0 informacja i komunikacja 10,2 11,1 108,8 obsłudze rynku nieruchomości  3,5 […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 162 4 359 104,7 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 338 1 556 116,3 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 396 1 358 97,3 PIT 1 221 1 195 97,0 CIT 175 163 93,1 podatki i opłaty lokalne, w tym: 744 738 99,2 podatek od nieruchomości 437 453 103,7 pozostałe dochody 684 707 103,4 Wydatki Wydatki ogółem […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 427,1 516,8 121 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  241,6 200,5 83 Wydział Finansowy  167,9 168,3 100,2 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne  Liczba bibliotek i filii 41 41 100  Księgozbiór w woluminach 1 682 496 1 681 025 99,99  Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 430 79 904 100,6  Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 618 744 1 524 502 94,2  Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek  164 155 94,5  Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek  143 134 93,7  Obiekty […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 414 419 6 563 208 102 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 643 5 158 91 Liczba aptek 300       2019 2020 2019=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 20 192 21 142 90 długotrwałej lub ciężkiej choroby 10 413 9 387 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 2019/2020=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 115 102,7 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0 prowadzonych przez inne podmioty 36 39 108,3 Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 404 40 976 101,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 32 961 33 115 100,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 443 7 861 105,6 Specjalne […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 157 151 96 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 938 4 864 99 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  23 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 425 1 497 105 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 266,7 271,7 101,9 spółdzielczych 68,3 68,2 99,9 zakładów pracy 0,5 0,5 100,0 osób fizycznych 179,4 184,8 103,0 społeczno-czynszowych 3,8 3,8 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 5 043 5 129 101,7 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 4 182 4 671 111,7 indywidualne 379 407 107,4 Komunalne […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Demografia       Ludność w tys. 534,8 532,0 99,5 Ludność na 1 km2  2 042 2 031 99,5 Ludność wg grup wiekowych w tys. 0-4 lata 29,4 29,4 100,0 5-9 lat 25,7 25,4 98,9 10-14 lat 24,1 24,8 102,9 15-19 lat 19,8 19,9 100,4 20-24 lata 20,6 20,3 98,4 25-29 lat 30,6 27,2 89,0 30-34 lata 48,2 45,8 95,0 35-39 lat 51,9 52,4 101,1 40-44 lata […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2017 2018 2017=100 (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 103 401 108 264 104,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 49,0 51,0 104,1 przemyśle 9,1 9,1 100,0 budownictwie 2,9 3,4 117,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 17,7 18,4 103,9 działalności finansowej i ubezpieczeniowej; […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 969 1 998 101,5 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,1 55,7 101,1 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 90,2 87,0 96,5 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 63,6 64,1 100,8 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 458 1 467 100,6 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Maria Zofia Siemionow Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Ilona Dworak-Cousin Tomasz Jasiński Maciej Musiał Andrzej Porawski Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego Nagroda Sportowa Miasta Poznania Leszek Tylkowski  – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Szermierka Nagroda Artystyczna Miasta Poznania Malina Prześluga-Delimata – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Radni wg wieku       25-29 lat 4 2 50 30-39 lat 12 13 108,3 40-59 lat 14 15 107,1 60 lat i więcej 4 4 100 Decyzje administracyjne  Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 699 4 162 112,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 110 1 338 120,5 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 262 1 396 110,6 PIT 1 117 1 221 109,3 CIT 145 175 120,7 podatki i opłaty lokalne, w tym: 710 744 104,8 podatek od nieruchomości 420 437 104 pozostałe dochody 617 684 110,9 Wydatki ogółem w mln zł, […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Demografia       Ludność w tys. 536,4 534,8 99,7 Ludność na 1 km2 2040 2034 99,7 Ludność wg grup wiekowych w tys.:       0-4 lata 29,3 29,4 100,5 5-9 lat 26,2 25,7 98,0 10-14 lat 22,9 24,1 105,2 15-19 lat 19,7 19,8 100,7 20-24 lata 21,4 20,6 96,4 25-29 lat 33,4 30,6 91,6 30-34 lata 51,0 48,2 94,6 35-39 lat 50,9 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 2018/2019=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 112 100,0 prowadzonych przez Miasto Poznań 78 76 97,4 prowadzonych przez inne podmioty 34 36 105,9 Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 857 40 404 94,3 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 35 647 32 961 92,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 210 7 443 103,2 Gimnazja […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Opieka zdrowotna 2017 2018 2017=100 Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 305 982 6 414 419 101,7 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854 5 643 96,4 Liczba aptek  309 300 97,1 Pomoc społeczna 2018 2019 2018=100 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 110 20 192 95,7 długotrwałej lub ciężkiej choroby  10 875 10 413 95,8 ubóstwa  7 423 6 778 91,3 […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 938 1 969 101,6 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  53,9 55,1 102,2 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 87,6 90,2 103,0 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 60,5 63,6 105,1 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 434 1 458 101,7 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 170 157 92,4 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 903 4 938 100,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 21,1 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 394 1 425 102,2 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Gospodarka

    Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Gospodarka Wskaźniki ogólnego rozwoju  Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.) 96 138 103 359 107,5 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.), z tego w: 46,0 49,0 106,5 przemyśle 9,4 9,2 97,9 budownictwie 2,7 2,9 107,4 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Ochrona środowiska Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 50,7 49,7 98,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 4,2 3,2 76,2 zawiesina 7,3 4,2 57,5 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 brak danych x ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 2,1 brak danych x […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 344,4 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 158,9 167 105,1 przemyśle 52 54,3 104,4 budownictwie 7,5 7,9 105,3 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 44,7 46,0 102,9 transporcie i gospodarce magazynowej 7,8 8,8 112,8 informacja i komunikacja  9 10,2 113,3 obsłudze rynku nieruchomości 3,5 […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość  Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 12,6 13,2 104,8 kryminalnych 10,7 11,3 105,6 gospodarczych 1,2 1,2 100,0 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,3 0,3 100,0 Liczba wypadków drogowych 864 940 108,8 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 022 1 079 105,6 zabitych na miejscu 13 8 61,5 Wskaźnik wykrywalności przestępstw […]

Read More…

Mieszkalnictwo

  Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 262,0 266,3 101,6 spółdzielczych 67,9 67,3 99,1 zakładów pracy 0,7 0,5 71,4 osób fizycznych 174,8 179,4 102,6 społeczno-czynszowych 3,5 3,8 108,6 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 012 5 053 125,9 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 545 4 181 117,9 indywidualne 327 384 117,4 […]

Read More…

Wykłady otwarte

W 2019 r. realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osób ze świata nauki i sztuki na poznańskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 25 wykładów prowadzonych przez uczonych z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3 tys. słuchaczek i słuchaczy. Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, sztuka, historia, finanse, lingwistyka, nauki polityczne, meteorologia, prawo, chemia materiałowa. biochemia, amerykanistyka, inżynieria środowiska, nauki o zarządzaniu, czy językoznawstwo. […]

Read More…

Więksi inwestorzy zagraniczni w Poznaniu wg stanu na marzec 2020 r.

Inwestor Kraj Działalność A.P. Møller–Mærsk Gruppen i F. Salling Dania Handel Accor Francja Hotele Acteeum Group Międzynarodowy Nieruchomości Adeo Groupe Francja Handel ADM USA BSS AFP Group Austria Handel ASE USA ITO APS Niemcy BSS AKMMK Development Izrael Nieruchomości Albrecht Discount Niemcy Handel Alimentation Couche – Tard Kanada Handel Aluplast Niemcy Przemysł materiałów budowlanych AmRest Holandia […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2019–2020 (do 12 marca włącznie)

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide oraz Fundacja Eudajmonia 2019 Lider Ekologicznego Myślenia INEA SA 2020 Miasto otwarte na ludzi Forbes 2019 Nagroda Biznesu Sportowego Demes Forum Sportu i Biznesu SportBIZ 2019 Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 20192020 Perły Samorządu Dziennik Gazeta Prawna 2019 Ranking Miast Przyjaznych Inwestorom […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne – – – Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104 Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń 2019

Styczeń 2.01 – Poznańska Gala Sportu5 – 27.01 – Kolędowanie na Fredry6.01 – Orszak Trzech Króli9 – 19.01 – Dni Judaizmu 12 – 13.01 – Puchar Europy Kadetek we Florecie – Adam Mickiewicz University Cup13.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy26 – 27.01 – Small Size Days – minifestiwal dla najnajów31.01 – 3.02 – Festiwal na Szage Luty […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2019 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Andrzej Wituski Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Izabella Gustowska Leonard Szymański Juliusz Kubel Marek Rezler Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2019 r. Nagroda Sportowa Miasta Poznania Józef Ślusarek – za 50 – lecie pracy trenerskiej z zawodnikami sekcji akrobatyki Nagroda Artystyczna Miasta […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Rada Miasta Poznania       Liczba radnych ogółem, z tego: 37 34 91,9 kobiet 13 14 107,7 mężczyzn 24 20 83,3 Radni wg wieku       25-29 lat 3 4 133,3 30-39 lat 12 12 100,0 40-59 lat 16 14 87,5 60 lat i więcej 6 4 66,6 Decyzje administracyjne        Liczba decyzji administracyjnych […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Pracujący       Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 345,0 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 154,3 158,9 102,7 przemyśle 51,3 52 100,8 budownictwie 7,4 7,5 102,7 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 42,6 44,7 104,4 transporcie i gospodarce magazynowej 7,5 7,8 101,3 obsłudze rynku nieruchomości 3,5 3,5 100,0 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wskaźniki ogólnego rozwoju        Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.) 92 232 96 138 104,2 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.), z tego w: 44,6 46,0 103,1 przemyśle 9,2 12,1 x budownictwie 3,2 x handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Przestępczość        Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,4 12,6 94,0 kryminalnych 11,2 10,7 95,5 gospodarczych 1,4 1,2 85,7 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 896 864 96,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 069 1 022 95,6 zabitych na miejscu 8 13 162,5 Wskaźnik wykrywalności […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych       Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 54,4 50,7 93,2 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3       BZT5 3,3 4,2 127,3 zawiesina 8,1 7,3 90,1 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych       Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x ścieki […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne (Dane za lata 2016 i 2017)        Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104 Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104 Komputery użytkowane w bibliotece […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Opieka zdrowotna       Liczba udzielonych specjalistycznych porad lekarskich 6 305 982 b.d. x Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854  b.d. x Liczba aptek  309 b.d. x Pomoc społeczna       Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 22 380 21 110 94,3 długotrwałej lub ciężkiej choroby  11 333 10 875 96,0 ubóstwa  8 530 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2017/2018=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych.)       Liczba szkół ogółem, z tego: 110 112 101,8 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 78 102,6 prowadzonych przez inne podmioty 34 34 100,0 Liczba uczniów ogółem, z tego: 35 606 42 857 120,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 29 202 35 647 122,1 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 6 404 […]

Read More…