W 2019 r. Miasto Poznań prowadziło działania wspierające i promujące rozwój szkolnictwa zawodowego, a szkoły realizowały liczne projekty oraz angażowały się w przedsięwzięcia podnoszące jakość nauczania i kompetencje uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej.

W celu promocji i rozwoju kształcenia zawodowego wśród poznańskich uczniów i uczennic oraz pracodawców w 2019 r. zrealizowano wiele działań, w tym m.in.:

 • kolejną edycję kampanii „Szacun dla zawodowców” – była skierowana do uczniów i uczennic szkół podstawowych i zachęcała ich do kształcenia w szkołach zawodowych. Efektami kampanii były: integracja różnych środowisk w ramach Zespołu ds. promocji szkolnictwa zawodowego w Aglomeracji Poznańskiej, wspólne działania szkół na różnych poziomach kształcenia, promocja i organizacja imprezy „Arena Zawodów”, uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej poszukiwania dalszej drogi edukacyjnej po szkole podstawowej, zwiększone zainteresowanie technikami i szkołami branżowymi wśród osób kandydujących w rekrutacji na nowy rok szkolny

arch. UMP
 • nowa odsłona strony internetowej zawodowcy.poznan.pl – wspierała kampanię promującą szkolnictwo zawodowe. Stanowiła ona m.in. kompendium wiedzy nt. rekrutacji do szkół branżowych i techników, zawierała informacje dla uczniów i uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz rodziców i pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób kończących szkoły zawodowe
 • ZetPeTy w Zakładzie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży – zrealizowała Fundacja Animatornia, a odbiorcami byli uczniowie i uczennice poznańskich szkół podstawowych. Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach, na których zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu zawodów technicznych. Odbywały się też spotkania otwarte z rzemieślnikami i osobami specjalizującymi się w dziedzinach technicznych
 • Targi Pracy w Zespole Szkół Samochodowych – wydarzenie umożliwiało spotkanie młodzieży z pracodawcami, prezentację ofert pracy, zapoznanie z metodami aplikacji i procesami rekrutacji, ukazywało możliwości rozwoju zawodowego i kariery w branży motoryzacyjnej

Szkoły zawodowe podjęły się wielu przedsięwzięć podnoszących kształcenie, często dofinansowanych ze środków unijnych. Wśród nich znalazły się takie projekty, jak:

 • „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” – projekt miał na celu wzrost zdolności do zatrudnienia młodzieży, w szczególności poprzez: ich udział w stażach zawodowych, wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, doposażenie szkół zawodowych. Projekt realizowały m.in. takie szkoły, jak: Szkoła Branżowa I stopnia, Technikum Energetyczne, Zespół Szkół Budownictwa nr 1, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Odzieżowych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 6
 • „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” – projekt miał na celu wzmocnienie i poprawę systemu kształcenia zawodowego w Metropolii Poznańskiej. Projekt zakładał doposażenie szkół zawodowych, które ma poprawić jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwić spełnienie oczekiwań rynku pracy poprzez dopasowanie do jego wymagań absolwentów tych szkół. Projekt realizowały 23 szkoły, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego oraz szkoły poznańskie takie, jak: Zespół Szkół Handlowych czy Zespół Szkół Łączności
 • „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy” – projekt miał na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności praktycznych, rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów i uczennic, wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły oraz wsparcie szkoleniowe dla kadry pedagogicznej
 • „Współpraca buduje” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa nr 1. Jego celem jest wybudowanie w Danii największego szpitala w Europie. W różnych etapach tego projektu uczestniczyli uczniowie i uczennice poznańskiej szkoły. Jest to jedyny taki projekt w Polsce
 • „Budujemy razem” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w efekcie współpracy szkoły z Federacją edukacyjną JEDU w Finlandii. Projekt oparty był o fiński model edukacji. Uczniowie i uczennice samodzielnie, pod okiem wyspecjalizowanych ekip budowlanych, budowali dom – połowę bliźniaka (pozostałą część domu budowała firma budowlana)
 • „YouNG Goes Further” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Łączności miał na celu rozwój postaw przedsiębiorczości i umiejętności miękkich młodzieży
 • „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZSŁ efektem praktyk i szkoleń w środowisku międzynarodowym” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Łączności miał na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego
 • „Car-2-Lab” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych obejmował m.in. budowę urządzenia do nadzorowania stanu technicznego i sposobu eksploatacji pojazdów samochodowych z wykorzystaniem telematyki pojazdowej, opracowanie zagadnień związanych z nadzorowaniem stanu technicznego i systemu eksploatacji z wykorzystaniem telematyki pojazdowej, wprowadzenie zagadnień telematyki, przeprowadzenie zajęć międzynarodowych przez nauczycieli i nauczycielki z 5 państw europejskich z międzynarodową grupą 24 uczniów i uczennic
 • „Good Practice on the Move – Anchoring New Technologies in Automotive VET” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i dzielenie się „dobrymi praktykami” wraz z opracowaniem ich katalogu i rozpowszechnieniem na poziomie środowiska lokalnego i krajowego. Długofalowe korzyści mają mieć w założeniu charakter gospodarczy i społeczny
 • „Rozwijamy skrzydła kariery” – w efekcie realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych projektu szkoła zaadaptowała i wyposażyła pracownie zawodowe, zorganizowano staże zawodowe dla młodzieży, kursy zawodowe dla uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej, zajęcia edukacyjno-zawodowe
 • „Europejska Perspektywa – Lepszy start” – realizowany przez Technikum Energetyczne. Celem projektu było uatrakcyjnienie profilu zawodowego uczestników i uczestniczek stażu, podniesienie ich kompetencji zawodowych, umożliwienie skorzystania z innowacyjnych zajęć praktycznych związanych z ich kształceniem zawodowym

Ponadto szkoły zawodowe w 2019 r. kontynuowały lub podjęły nowe działania takie, jak:

 • funkcjonowanie klas patronackich – miały na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Upowszechnienie i rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczynia się do zwiększenia zainteresowania pracodawców praktyczną nauką
 • współpraca z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami wyższymi oraz szkołami zagranicznymi – wpływała na ponadprogramowy rozwój uczniów i uczennic, a polegała m.in. na organizowaniu dla nich warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych, zajęć w laboratoriach, umożliwianiu odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie, uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doposażaniu pracowni specjalistycznych
 • praktyki zagraniczne – realizowane w ramach m.in. projektów unijnych czy porozumień o współpracy przez takie szkoły, jak: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Budownictwa nr 1, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Odzieżowych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 6. Praktyki odbywały się w: Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Mołdawii, Włoszech, Niemczech, Francji, Irlandii Płn., Wielkiej Brytanii
 • współpraca z Rządem Galicji: Ministerstwem Edukacji w Hiszpanii – została podjęta przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu stworzenia platformy wirtualnej z zakresu nauczania immersyjnego dla zawodów lotniczych w obszarze tworzenia programów z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych
 • innowacje programowe w Zespole Szkół Handlowych – wprowadzone w liceum ogólnokształcącym w klasach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa ludności (program rozbudowano o nowy przedmiot „Bezpieczeństwo kryzysowo-ratownicze” oraz rozszerzono program nauczania wychowania fizycznego o blok tematyczny „Sprawność specjalna”); w klasach porządku publicznego (wprowadzony został nowy przedmiot „ Bezpieczeństwo publiczne” oraz rozszerzono program nauczania wychowania fizycznego o moduł „Samoobrona”); w klasie usług kosmetycznych (program nauczania ogólnego obejmuje innowację pedagogiczną w ramach przedmiotu „Elementy Kosmetologii” oraz programu nauczania wychowania fizycznego). Innowację wprowadzono także w Technikum Ekonomiczno-Handlowym. Polega ona na realizacji projektu „Praktyczne umiejętności w handlu”, którego jednym z efektów jest uzyskanie przez uczniów i uczennice certyfikatu będącego potwierdzeniem wiedzy merytorycznej, umiejętności praktycznych oraz znajomości języka niemieckiego. Projekt umożliwia młodzieży przystąpienie do egzaminu organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu, który jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej