W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu.

Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.

 

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniuwykresy Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

 

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2020 r. były:

  • długotrwała lub ciężka choroba (9,4 tys. osób);
  • ubóstwo (6,4 tys. osób);
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (5,3 tys. osób);
  • niepełnosprawność (4,5 tys. osób);
  • potrzeba ochrony macierzyństwa (2,2 tys. osób);
  • bezrobocie (2,2 tys. osób);
  • bezdomność (1,4 tys. osób).
 
Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2020 r.wykres Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2020 r.

wykres do pobrania w xls

 

W mniejszym stopniu ze wsparcia z zakresu pomocy społecznej korzystały rodziny wielodzietne, niepełne, dotknięte przemocą, sieroty, a także osoby z problemami uzależnień czy opuszczające zakłady karne. W 2020 r. udzielono pomocy 239 osobom z tytułu zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. Wsparcia udzielono także 2 osobom, które uzyskały status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Świadczenie pieniężne przekazano ponadto posiadaczom „Karty Polaka”, która jest dokumentem potwierdzającym związek z Polską m.in. poprzez:

  • przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego;
  • znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
  • udokumentowanie narodowości polskiej uznawane w przypadku, kiedy co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

W 2020 r. w ramach świadczeń „Karty Polaka” Poznańskie Centrum Świadczeń wydało ok. 232 decyzje, w efekcie których posiadaczom karty przekazano 1,5 mln zł.

Wypłacano również świadczenia pieniężne dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań, które pokrywa koszty bieżącego utrzymania zaproszonej do osiedlenia się osoby i członków jej rodziny przez okres 24 miesięcy. W 2020 r. realizowano świadczenie dla 2 rodzin za kwotę 60 tys. zł.

Pomocą przyznawaną cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 2020 r. objęto 1 osobę, udzielając jej zasiłku w kwocie 28 tys. zł.