Urząd Miasta Poznania w 2019 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyki i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkanek i mieszkańców.

Nieodpłatna pomoc prawna

W Poznaniu w 2019 r. funkcjonowało:

 • 20 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 • 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert:
  • Fundacja Taurus
  • Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny”
  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Wykaz punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu udzielono 6 971 osobom.

W 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zmiana przepisów przede wszystkim wpłynęła na zwiększenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy. Dotychczas zamknięty katalog uprawnionych został rozszerzony na wszystkie osoby, których nie stać na płatne usługi. Jedynym wymaganym dokumentem jest oświadczenie imienne, potwierdzające brak możliwości poniesienia kosztów pomocy.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu skorzystały przede wszystkim osoby:

 • samotne (44%)
 • starsze, powyżej 65 roku życia (31%)
 • pobierające emeryturę
 • o wykształceniu średnim zawodowym
 • o dochodzie netto na osobę w gospodarstwie domowym w granicach 1 000 – 2 000 zł (47%)

Korzystający z nieodpłatnej pomocy prawnej to w większości mieszkanki i mieszkańcy Poznania. Możliwość skorzystania z punktów mają także osoby na stałe zamieszkałe poza miastem. W 2019 r. było to ok. 460 osób, w tym 15 cudzoziemców.

Ponadto, 5 osób skorzystało z możliwości udzielenia porady w miejscu zamieszkania – zdalnie. Usługa ta dostępna jest dla osób ze średnim lub wysokim stopniem niepełnosprawności.

Przeciętny czas obsługi w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniósł od 30 do 60 minut.

Obszary, jakich dotyczyła udzielana pomoc prawna w 2019 r., to głównie prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z dziedziczeniem oraz zobowiązaniami finansowymi.

Dziedziny prawa, z których udzielono nieodpłatnej porady w Poznaniu w 2019 r.
Prawo cywilne 55%
Prawo rodzinne 17%
Prawo karne 8%
Prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 6%
Prawo pracy 5%
Prawo administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 4%
Prawo podatkowe 1%
Inne 4%
Źródło: UMP

 

W 2019 r. w ramach nowych rozwiązań technologicznych wdrożony został system zapisów na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługa jest realizowana telefonicznie za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt. Pozwoliło to na skrócenie czasu obsługi w punkcie i oczekiwania na poradę prawną/obywatelską. Osoba zainteresowana ma możliwość z miesięcznym wyprzedzeniem ustalenia terminu wizyty i wyboru konkretnej osoby, która tej porady udzieli. W przypadku zmian w harmonogramie dyżurów, Urząd może na bieżąco powiadamiać klientkę lub klienta o zmianie.

Miasto Poznań we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizuje także zadania związane z edukacją prawną.

Miasto wskazuje organizacjom pozarządowym priorytety dotyczące zakresu edukacji i grup społecznych, do jakich skierowane mają zostać działania edukacyjne. Cele te wyznaczane są m.in na podstawie danych statystycznych z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zgłoszeń osób zainteresowanych.

W 2019 r. w ramach tego poradnictwa zrealizowano:

 • działania skierowane do rodzin
  • poradnik „Wsparcie w rodzinie – obowiązek alimentacyjny, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego”
  • poradnik „Mediacje w sprawach rodzinnych – możliwości polubownego rozwiązywania sporów w rodzinie”
  • wykłady w czasie warsztatów „Świadoma Mama”: „Prawa i przywileje mamy – co musisz wiedzieć”, „Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy”, „Sytuacja prawna mamy po urlopie macierzyńskim”, „Prawa maluszka”
  • warsztaty „Ubezwłasnowolnienie osoby małoletniej”
 • działania skierowane do osób wykluczonych z powodów finansowych, zagrożonych eksmisją, zadłużeniem
  • poradnik lokatorski dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
  • warsztaty „Mediacje w sprawach zadłużeń i sprawach rodzinnych” 
 • działania skierowane do osób starszych i z niepełnosprawnościami
  • cykl wykładów i warsztatów realizowanych w domach pomocy społecznej, zespołach dziennych domów pomocy społecznej, klubach seniora oraz w Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” poświęconych prawu spadkowemu, zapisom testamentowym, zachowkowi oraz obowiązkowi alimentacyjnemu i opiece w stosunku do rodziców. W 2019 r. łącznie przeprowadzono ok. 15 wykładów i warsztatów z tego obszaru

Łączne koszty funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Mieście w 2019 r. to 1 452 000 zł, z czego 700 220 zł przekazane zostało w formie dotacji organizacjom pozarządowym. Środki na funkcjonowanie systemu przekazywane są Miastu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich

W 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim, działał w Poznaniu Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2019 r. odbyło się 6 spotkań z mieszkankami i mieszkańcami w ramach Punktu – w co drugi miesiąc, w drugą środę miesiąca, w godz. 11:00-14:00. Spotkania będą kontynuowane w 2020 r.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, albo że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku albo płci. Może zgłosić się również osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na poniżające traktowanie, na przykład w domu pomocy społecznej albo szpitalu psychiatrycznym.

Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny.

Bezpośredni kontakt z osobami reprezentującymi Rzecznika Praw Obywatelskich jest formą wsparcia i uzupełnieniem pomocy świadczonej w ramach np. nieodpłatnej pomocy prawnej i szeroko rozumianej obsługi mieszkanek i mieszkańców. Wpisuje się też w zasadę pogłębiania zaufania obywatelek i obywateli do instytucji publicznych.

Wykaz „Problematyka spraw, które wpłynęły do Biura RPO z województwa wielkopolskiego w 2019 r.” zawiera wszystkie sprawy, które wpłynęły do Biura RPO z województwa wielkopolskiego, również te zgłoszone w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO w Poznaniu.

Wykaz „Problematyka spraw, które wpłynęły do Biura RPO z województwa wielkopolskiego w 2019 r.”

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

Pracuje:

 • w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00
 • od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-16.00

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.

W marcu 2019 r. w Poznaniu odbyło się otwarte i bezpłatne spotkanie z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W spotkaniu w Przestrzeni Pracy Wspólnej +jeden w biurowcu przy ul. Za Bramką 1, uczestniczyło około 40 osób. Na spotkanie zaproszono wszystkich, którzy chcieli opowiedzieć Rzecznikowi o ważnych problemach, z którymi się zmagają, zwłaszcza o tym, co jest ważne dla regionu, ale też i o dobrych praktykach, które warto upowszechnić w całym kraju.

Rzecznik wyjaśniał zasady działania swojego urzędu, mówił o wystąpieniach generalnych, sprawach w Trybunale Konstytucyjnym, interwencjach. Następnie uważnie wysłuchał każdego, kto zabrał głos. Zgłaszane tematy i problemy były dokładnie notowane, a zgłaszający mogli liczyć na informację zwrotną.

Spotkanie zdominowały następujące tematy:

 • smog w Poznaniu
 • problemy rodzin osób chorych na Alzheimera, prawa osób z niepełnosprawnościami i kłopoty rodzin osób pozbawionych wolności

 Poza tym podejmowano kwestie:

 • ochrony zieleni w mieście (protesty przeciwko wycince drzew)
 • problem braku dostępu do informacji o umowie w sprawie budowy spalarni śmieci
 • problemy uczennic, uczniów i mowy nienawiści
 • wcześniejsze emerytury kobiet, które są przeliczane niekorzystnie (w tym z rocznika 1953)
Pozostałe, wybrane udogodnienia w zakresie obsługi mieszkanek i mieszkańców dostępne w Poznaniu:
 • główny budynek Urzędu Miasta Poznania jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

więcej na badam.poznan.pl Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

 • w jednostce odpowiedzialnej za obsługę dostępna jest osoba posługująca się językiem migowym
 • strona internetowa Urzędu Miasta spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób słabo widzących (WCAG 2.0)
 • sesje Rady Miasta Poznania są dostępne online. Transmisja umożliwia śledzenie przebiegu obrad na żywo w Internecie. Transmisje są również nagrywane, a nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisje obrad Rady Miasta Poznania
Archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania

 • na stronie poznan.pl dostępna jest platforma Bądź w kontakcie, zawierająca usługi do kontaktu z instytucjami miasta

Poznań kontakt – linia miasta
61 646 33 44
Zgłoś interwencję
Komunikaty SMS
Konsultacje społeczne
Poznański Budżet Obywatelski

Na stronie poznan.pl dostępna jest platforma E-urząd, zawierająca usługi realizowane w formie elektronicznej wraz Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

Załatw on-line
Sprawdź kolejkę
Sprawy alfabetyczne (BIP)
Sprawy tematyczne (BIP)
Sprawy wg wydziałów
Elektroniczna Skrzynka Podawcza