Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Infrastruktura techniczna i drogowa
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km 1890 1911 101,1
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. 43,1 43,7 101,4
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 86,3 85,0 98,5
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,4 59,1 99,5
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 342 1 359 101,3
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. 37,9 38,8 102,4
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 82,3 82,1 99,8
Sieć gazowa
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. 181,7 180,3 99,2
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok 93,2 99,3 106,5
Sieć elektroenergetyczna
Liczba odbiorców energii elektrycznej w tys. 296,4 301,4 101,7
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 2236,4 2259,8 101,0
Zużycie energii elektrycznej w loklalach mieszkalnych w GWh/rok 502,7 507,8 101,0
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 183 1 212 102,5
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 6 286 6 454 102,7
gospodarstwach domowych 4 035 4 158 103,0
Długość sieci cieplnej w km 524,7 538,6 102,6
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 180 1 189 100,8
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 44 44 100,0
powiatowych 270 270 100,0
gminnych 719 719 100,0
wewnętrznych 127 136 107,1
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 918 920 100,2
Liczba sygnalizacji świetlnych 309 308 99,7
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 46,0 46,2 100,5
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 28 300 28 500 100,7
Długość kanalizacji deszczowej w km 598,7 610,3 101,9
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 8 880 8 633 97,2
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 817 817 100,0
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 245,1 254,9 104,0
Długość tras ogółem w km, z tego: 408 408 100,0
tramwajowych 67 69 101,5
autobusowych 341 339 99,4
Długość linii ogółem w km, z tego: 1143 1167 102,1
tramwajowych 263 229 87,1
autobusowych 880 937 106,5
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego: 623 601 96,5
tramwaje 302 281 93,0
autobusy 321 320 99,7
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 88,8 86,9 97,9
w tramwajach 48,6 46,8 96,3
w autobusach 40,2 40,1 99,8
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego: 84,8 89,4 x
tramwajów 82,4 86,9 x
autobusów 87,1 91,6 x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego: 80,3 85,7 x
tramwajów 72,4 77,3 x
autobusów 87,9 89,8 x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego: 76,7 81,9 x
tramwajów 85,0 88,8 x
autobusów 73,4 78,2 x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł
10-minutowego 3,0 3,0 100,0
40-minutowego 4,6 4,6 100,0
Motoryzacja
Liczba pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 470,3 563,1 119,7
osobowych 356,8 425,4 119,2
ciężarowych 62,5 93 148,7
motocykli 15,0 13,4 89,7
Liczba taksówek osobowych 2 798 2 737 97,8
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 27 32 118,5
krajowych 1 1 100,0
międzynarodowych 26 31 119,2
Liczba operacji lotniczych w tys. 24,8 24,4 98,4
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 1 710,2 1 852,7 108,3
lotów krajowych 123,4 166,2 134,7
lotów zagranicznych 1 586,9 1 686,4 106,3
Przewozy cargo w tys. t 3,0 4,9 163,4
Źródło: UMP