Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 155 180 116,1
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 5043 5201 103,1
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w wieku do lat 3 w %  26,5 brak danych x
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1633 1777 108,8
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 27 19 x
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, w tym: 321 295 91,9
przedszkoli ogólnodostępnych 250 254 101,6
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: 22253 22878 102,8
w przedszkolach ogólnodostępnych 20487 21855 106,7
Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-6 lat w %  105,3 brak danych x
źródło: UMP, GUS