Powierzchnia geodezyjna Poznania wynosi 26 191 ha. Obszar Poznania podzielony był na 40 obrębów geodezyjnych, w ramach których wyodrębnionych było 118,0 tys. działek ewidencyjnych.

Na terenie miasta zlokalizowanych było 91,1 tys. budynków.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Poznania kształtowana jest przez takie elementy zagospodarowania, jak: klinowo-pierścieniowy układ zieleni, systematycznie uzupełniany i wzbogacany ramowy system komunikacyjny, a także obszar funkcjonalnego śródmieścia z wyodrębnionym centrum.

Uwarunkowania regionalne dla Poznania, jako stolicy województwa, określone zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, według którego miasto posiada rangę krajową. Wiąże się z nią rozwój funkcji metropolitalnych i regionotwórczych oraz wyposażenie w usługi wyspecjalizowane. Poznań stanowi również główny ośrodek logistyczny regionu. Plan województwa lokalizuje na terenie Poznania obiekty inwestycyjne związane z członkostwem Polski w NATO realizowane w ramach zadań rządowych.