Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i powiecie poznańskim*

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu, wg poziomu edukacji w roku szkolnym 2021/2022

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i powiecie poznańskim, wg poziomu edukacji

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba uczniów w poznańskich szkołach dla dzieci i młodzieży, wg płci w roku szkolnym 2021/2022

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Udział procentowy dziewcząt i chłopców uczących się w poznańskich szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Dziewczęta Chłopcy
Szkoły podstawowe 48,22% 51,78%
Szkoły ponadpodstawowe 50,47% 49,53%
w tym:
Licea ogólnokształcące 60,82% 39,18%
Technika 37,80% 62,20%
Branżowe szkoły I stopnia 35,99% 64,01%
Branżowe szkoły II stopnia 27,22% 72,78%
Szkoły artystyczne 72,63% 27,37%
Szkoły policealne 66,23% 33,77%
Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 2014-2021 (%)

Źródło danych: GUS
Ikonografika - uczeń przy tablicy W Poznaniu współczynnik ten dla szkół podstawowych wynosi ponad 100%, co oznacza, że w poznańskich podstawówkach uczy się więcej dzieci niż jest mieszkańców Poznania w wieku, w którym powinno się uczęszczać do szkół tego poziomu. Wynika to z tego, że w szkołach uczą się również dzieci z innych miejscowości. Z kolei w szkołach powiatu poznańskiego współczynnik skolaryzacji wynosi mniej niż 100%, co oznacza, że część uczniów uczęszcza do szkół poza swoimi miejscowościami m.in. w Poznaniu.

Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział (klasę) w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2021/2022 (bez szkół specjalnych)

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba uczniów obowiązkowo uczących się języków obcych w poznańskich szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku - język polski (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku - matematyka (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2022 roku - język polski (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2022 roku – matematyka (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE