Wobec powszechności występowania różnego typu zagrożeń w mieście, konieczna była skuteczna realizacja określonych prawem zadań przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Miasta Poznania, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz inne działające na obszarze miasta służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Podstawą, która w znaczącym stopniu służyła planowaniu realizacji i integracji wspólnych działań podmiotów realizujących zadania z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta był Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego uchwalony w dniu 21 września 2010 r. przez Radę Miasta Poznania.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia obejmowały działania represyjne, porządkowe i prewencyjne oraz edukacyjno-informacyjne.

Finansowanie patroli alkoholowych i pokrywanie części wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało kwotą ok. 1,1 mln zł dodatkowe patrole Policji ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia o łamaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, informacje przekazano do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Monitorowano działanie patroli płatnych i analizowano plany dyslokacji służb. Policjantki i policjanci z KMP Poznań wykonali w ciągu roku 1 571 patroli (3 142 policjantek i policjantów – 25 136 godzin służby).

Środki finansowe z budżetu Miasta Poznania w kwocie ponad 650 tys. zł wykorzystano na dofinansowanie: zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP w Poznaniu, zakupu ręcznego skanera, modernizacji obiektu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych, zakupu sprzętu informatyczno-biurowego, zakupu radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego do przewozu psów służbowych dla Ogniwa Psów Służbowych.

Program bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec

Podstawowymi celami programu jest przede wszystkim obniżenie stopnia przestępczości, ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkanek i mieszkańców w ich życiu codziennym, a także inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy mieszkankami, mieszkańcami i podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa oraz tworzenie map zagrożeń na terenie Poznania.

W 2019 r. zorganizowano 20 spotkań na terenie komisariatów policji. Tematyką spotkań było nawiązanie współpracy w zakresie analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego, nakreślenie problemów i obaw społeczności lokalnych, analiza możliwych do podjęcia działań oraz realizacja problemów podniesionych przez rady osiedli. W trakcie cyklicznych spotkań komendanta komisariatu Policji, na terenie którego odbywało się spotkanie, kierowników referatów Straży Miejskiej, przedstawicieli lub przedstawicielek Prezydenta oraz jednostek pomocniczych Miasta uzgadniano przedsięwzięcia do zrealizowania, których celem było zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości, wzrost poczucia bezpieczeństwa, obniżenie subiektywnego poczucia zagrożenia, ograniczenie zjawisk patologii społecznych, tworzenie bezpiecznych przestrzeni na szczeblu lokalnym.

Straż Miejska Miasta Poznania uczestniczyła w 56 spotkaniach odbywających się na terenie komisariatów Policji, systematycznie raz w miesiącu, z wyjątkiem miesięcy „wakacyjnych”, z podziałem na poszczególne komisariaty:

  • Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto – 9
  • Komisariat Policji Poznań Wilda -10
  • Komisariat Policji Poznań Grunwald – 10
  • Komisariat Policji Poznań Jeżyce – 9
  • Komisariat Policji Poznań Północ – 9
  • Komisariat Policji Poznań Stare Miasto – 9

Programy: „Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste”,  „Szkoła wolna od narkotyków” i ,,Wiem jak ratować życie” 

Potrzeba intensyfikacji działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do najstarszej grupy społeczeństwa jest podyktowana eskalacją negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw lub innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na tych osobach. Policja i Straż Miejska coraz częściej spotykają się z przestępstwami, w których pokrzywdzonymi są osoby w podeszłym wieku. Wspomniana wcześniej i związana z tym wiekiem bezradność i samotność powoduje, że niekiedy ludzie starsi stają się łatwym celem dla grup przestępczych. Założeniem programu “Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste” jest przede wszystkim zapoznanie osób starszych z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: metod okradania, dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, zabezpieczenia mieszkań przed włamaniem, form przemocy wobec, zagrożeń w ruch drogowym oraz korzystania z pomocy sąsiedzkiej jako najlepszego alarmu. W spotkaniach w placówkach zrzeszających seniorki i seniorów oraz pozostałych zorganizowanych szkoleniach uczestniczyło prawie 1 tys. osób.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży od lat mają charakter ciągły. Obejmują prowadzenie przedsięwzięć edukacyjno-prewencyjnych oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat rozpoznawania zagrożeń, odpowiedzialności karnej nieletnich, a także działań w zakresie ochrony małoletnich przed działaniami przestępczymi i demoralizacją. Fundamentem dla działań jest angażowanie dzieci i młodzieży w działania profilaktyczne w celu podnoszenia ich świadomości.

Program „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a finansowany z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców, uczennic i uczniów oraz Policji i Straży Miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałania zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. Prowadzone działania informacyjne oraz promocja zdrowego trybu życia mają przede wszystkim wskazać młodzieży objętej programem alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, dać pełną wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej dotyczącej szeroko pojętej demoralizacji.

Program ,,Wiem jak ratować życie” zakłada wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci oraz młodzieży o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie program ma stanowić podstawę dla prowadzonego w szkołach przedmiotu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa”. Głównym celem jest zaznajomienie uczennic i uczniów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego.

Szeroko pojętą edukacja dla bezpieczeństwa objęto prawie 12 tys. dzieci i młodzieży.

Zadania profilaktyczne realizowane były głównie przez strażników z Zespołu Profilaktyki, uczestniczących w zajęciach edukacyjnych dostosowywanych do danej grupy docelowej. W ich skład weszły również od lipca programy profilaktyczne realizowane do tej pory przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, m.in. „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” oraz „Kibicuj bezpiecznie”. Strażnicy prowadzili lub współuczestniczyli w 2 161 przedsięwzięciach, w których wzięło udział 40.370 osób (w tym 810 seniorów). Wszystkie spotkania i zajęcia związane były z bezpieczeństwem lub porządkiem.