Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej.

Wodociągi i kanalizacja

Zużycie wody z wodociągów w 2019 r. wyniosło 32,9 mln m3 (rok wcześniej 32 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody.

Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A.  (Aquanet) była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm.
Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w 2 podstawowych dla Poznania oczyszczalniach:

 • Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) w Koziegłowach
 • Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ) przy ul. Serbskiej

Łączna ilość ścieków oczyszczanych przez poznańskie oczyszczalnie wyniosła 49,7 tys. m3/rok.

Inwestycje i remonty w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Poznaniu

W 2017 r. spółka Aquanet podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” – etap VI (całkowita wartość – 489,6 tys. zł), w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do końca 2019 r. spółka zrealizowała 52% projektu, który ma być zakończony w 2023 r.

W 2019 r. spółka Aquanet prowadziła prace inwestycyjno-remontowe w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zasobów wodnych. Realizowano m.in.:

 • prace wodociągowo-kanalizacyjne m.in. w rejonie ul. Ostrowskiej oraz na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki (45,2 mln zł)
 • modernizację kolektora Prawobrzeżnego (18,9 mln zł)
 • IV etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie os. Szczepankowo (16,6 mln zł)
 • budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Strzeszyna Starego (8,9 mln zł)

Łączna wartość zrealizowanych w 2019 r. prac inwestycyjnych w Poznaniu wyniosła 168,9 mln zł, czyli o połowę więcej niż rok wcześniej.

Projekt REWAISE – REsilient WAter for Smart Economy pozyskał dofinansowanie ramach konkursu Horizon, organizowanego przez Komisję Europejską. W 2-etapowym konkursie międzynarodowy projekt, którego jednym z liderów była spółka Aquanet SA znalazł się w gronie 5 zwycięzców (na 68 startujących). Projekt został przygotowany wspólnie z 25 podmiotami z m.in. Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii. REWAISE otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 mln euro, w tym 1,5 mln euro będzie przeznaczone na cele poznańskiej spółki.

Wyróżnienia dla Aquanetu

W konkursie European Business Awards spółka Aquanet została nagrodzona tytułem National Winner w kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Działalności na rzecz Środowiska. Jako zwycięzca wśród polskich firm, Aquanet został reprezentantem Polski w europejskim finale konkursu.

Aquanet zajął II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji organizowanym przez redakcję Strefy Gospodarki. Ranking miał na celu wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej, które najlepiej radzą sobie z codziennym utrzymaniem wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok.

Spółka Aquanet bierze udział w międzynarodowych badaniach porównawczych (European Benchmarking Co-operation), w ramach których monitorowane są wskaźniki, które umożliwiają wyodrębnienie obszarów, obiektów czy procesów odbiegających swoim poziomem od uzyskiwanych w innych przedsiębiorstwach o tym samym profilu działalności. Pozwala to na skuteczną długookresową poprawę efektywności działania w różnych obszarach gospodarki wodnej.

Energia elektryczna

W 2018 r. (najnowsze dane GUS) do sieci elektrycznej podłączonych było 271,9 tys. poznańskich gospodarstw domowych, czyli o 4,6 tys. więcej niż rok wcześniej.

O 1,8 GWh wzrosło także roczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, osiągając poziom 487,9 GWh. Roczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 osobę wyniosło więc 905,9 kWh.

Inwestycje i modernizacje w sieci energetycznej w Poznaniu

W 2019 r. spółka Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu realizowała Program poprawy niezawodności pracy sieci oraz ciągłości zasilania, w ramach którego m.in.:

 • prowadzono prace w celu zwiększenia automatyzacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
 • modernizowano ciągi liniowe średniego napięcia w zakresie kompleksowej modernizacji całych odcinków linii łącznie z montażem łączników sterowanych zdalnie
 • likwidowano zagrożenia zwarciowe w sieci średniego napięcia
 • realizowano program likwidacji sieci 6kV, którego celem było zmniejszenie nakładów na eksploatację ponad 50-letniej awaryjnej sieci 6 kV; był to kolejny etap realizacji projektu modernizacyjnego, którego zakończenie planowane jest na 2022 r.

W 2019 r. Enea Operator Sp. o.o. przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę samochodów elektrycznych z homologacją osobową oraz homologacją ciężarową. Część tych samochodów jest użytkowana na terenie Poznania. Pobudowano także stację ładowania samochodów elektrycznych o mocy 2 x 22 kW.

Sieć ciepłownicza

Dostęp do sieci ciepłowniczej na terenie Poznania zapewnia spółka Veolia Energia Poznań S.A., należąca do francuskiej grupy kapitałowej Veolia Environnement.

Na koniec 2019 r. długość sieci ciepłowniczej wynosiła 558,2 km i wzrosła w ciągu roku o 5,5 km. W ciągu roku spółka wyprodukowała 6 483 GJ energii cieplnej, tj. o 122 GJ więcej niż rok wcześniej.

Nowe podłączenia do sieci cieplnej w Poznaniu w 2019 r.

Rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego w Poznaniu jest realizowany poprzez budowę i rozbudowę sieci cieplnych na obszarach silnie zurbanizowanych, umożliwiając włączenia zarówno nowo powstających budynków, jak również obiektów istniejących, posiadających własne źródła ogrzewania. Obecnie główne obszary inwestowania to Jeżyce, Wilda oraz centrum, które objęte są realizowanym od 2018 r. programem KAWKA BIS. W 2019 r. w ramach ww. programu oraz innych programów niskoemisyjnych spółka podłączyła 13 budynków o mocy około 2,5 MW.

Dodatkowo zawarto 109 umów dotyczących dostaw ciepła z miejskiej sieci cieplnej na łączną moc około 38 MW oraz 39 umów na łączną moc 3,9 MW w ramach projektu Samodzielni.

W ramach współpracy ze spółką z udziałem Miasta Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w trakcie rewitalizacji ulic Św. Marcin, Taczaka/Garncarska oraz Jackowskiego dokonywana była wymiana istniejących lub budowa nowych sieci ciepłowniczych.

Kontynuowano program rozbudowy sieci cieplnej w nowych, oddalonych od istniejącej infrastruktury ciepłowniczej rejonach takich, jak ulice Gnieźnieńska, Wieruszowska, Dmowskiego/Krauthofera czy Trójpole. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program KAWKA BIS

Miasto Poznań we współpracy z firmą Veolia Energia Poznań SA, w ramach programu KAWKA BIS, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, kontynuowało podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków opalanych paliwem stałym.

W ramach programu w 2019 r. do ciepła systemowego podłączono 10 budynków o mocy ok. 0,9 MW oraz realizowano podłączenia obiektów przy ul. Taczaka/Garncarska i przy ul. Jackowskiego.

Na program KAWKA BIS w 2019 r. wydatkowano z budżetu Miasta Poznania 1,2 mln zł. Z dofinansowania skorzystały 182 osoby.
W 2019 r. w ramach programu:

 • zlikwidowano 399 pieców
 • zmodernizowano 243 lokale
 • zaoszczędzono 1,2 tys. ton opału stałego
 • zredukowano emisję PM10 o 10,05 Mg/rok
 • zredukowano emisję B(a)P o 7,15 kg/rok

więcej na badam.poznan.pl

Program Green Poznań

Program Green Poznań wpisuje się w Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Poznania. Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez m.in. podłączenie budynków do ciepła systemowego. W 2019 r. podłączono 2 budynki komunalne zarządzane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Moc zainstalowana wyniosła ok. 0,3 MW.

Gazownictwo

Dostawcą paliwa gazowego dla poznańskich gospodarstw domowych oraz przemysłu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Poznań, obsługująca 179,8 tys. odbiorców, w tym 178,1 tys. odbiorców indywidualnych.

W 2019 r. spółka sprzedała 217,0 mln m3 gazu, tj. o 11,8 mln m3 mniej w porównaniu z 2018 r. Blisko 60% gazu w mieście zużywają odbiorcy przemysłowi, a ponad 40% – gospodarstwa domowe. Do miejskiej sieci gazowej podłączonych jest ok. 80% osób mieszkających w Poznaniu.

Rozbudowa sieci gazowej w 2019 r. była realizowana m.in. w rejonie ulic: Michałowo, Uradzka, Silniki, Poetycka, Bocheńska. Zmodernizowano sieć m.in. przy ulicach: Langiewicza, Solnej, Kostrzyńskiej, Pilskiej, Konińskiej.

Poznański Klaster Energii

W październiku 2018 r. podpisano list intencyjny inicjujący utworzenie Poznańskiego Klastra Energii. Dokument został podpisany przez:

 • Miasto Poznań
 • Politechnikę Poznańską
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
 • Aquanet SA
 • Termy Maltańskie Sp. z o.o.
 • SUEZ Zielona Energia
 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Veolia Energia Poznań SA
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o

Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne, którego celem jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych – uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.

W 2019 r. sporządzono Bilans Energetyczny Klastra i Strategię Klastra Energii. Jednym z pierwszych projektów klastrowych będzie sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez miejskie spółki dla potrzeb transportu publicznego. Miasto Poznań planuje zasilenie budowanej linii tramwajowej na Naramowice energią pochodzącą ze spalarni odpadów.