Demografia

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Demografia       Ludność w tys. 532,0 529,4 99,5 Ludność na 1 km2  2 031 2 021 99,5 Ludność wg grup wiekowych w tys. 0-4 lata 29,4 28,3 96,1 5-9 lat 25,4 25,5 100,4 10-14 lat 24,8 25,0 101,1 15-19 lat 19,9 20,7 103,8 20-24 lata 20,3 20,0 98,7 25-29 lat 27,2 25,3 93,1 30-34 lata 45,8 43,2 94,5 35-39 lat 52,4 52,8 100,7 40-44 lata […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110 Wydział Finansowy 168,3  181,1 108 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3 PIT 1 195     CIT 163     podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2 jednostek budżetowych  469 534 113,9 środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach 1 681 025 1 664 588 99,99 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 904 60 276 75,4 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 524 502 874 361 57,4 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 152 98,1 Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 134 147 109,7 Obiekty […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 563 208 5 849 468 89,1 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 158 5 097 98,8 Liczba aptek 266 271 101,9   2020 2021 2020=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 142 21 982 104,0 długotrwałej lub ciężkiej choroby 9 387 14 373 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 151 155 102,6 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 864 5 043 103,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  21,9 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 497 1 633 109,1 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 998 2 056 104,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,7 56,4 101,3 Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 87,0 85,2 97,9 W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 64,1 62,3 97,2 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 467 1 496 102,0 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,2 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2020 2021 2020=100              (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki ( dostępne dane za 2018 i 2019 ) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 108264 120833 111,6 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 51,0 56,9 111,7 przemyśle 9,1 9,4 102,4 budownictwie 3,3 3,5 105,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2021 2020 2020=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 14,6 13,7 106,6 kryminalnych 11,2 9,9 113,1 gospodarczych 2,4 3,0 80,0 drogowych 0,5 0,5 100,0 innych 0,5 0,3 166,7 Liczba wypadków drogowych 474 621 76,3 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   559 718 77,8 zabitych na miejscu  14 15 93,3 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 50,7 […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Radni wg wieku       25-29 lat 4 2 50 30-39 lat 12 13 108,3 40-59 lat 14 15 107,1 60 lat i więcej 4 4 100 Decyzje administracyjne  Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 699 4 162 112,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 110 1 338 120,5 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 262 1 396 110,6 PIT 1 117 1 221 109,3 CIT 145 175 120,7 podatki i opłaty lokalne, w tym: 710 744 104,8 podatek od nieruchomości 420 437 104 pozostałe dochody 617 684 110,9 Wydatki ogółem w mln zł, […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Demografia       Ludność w tys. 536,4 534,8 99,7 Ludność na 1 km2 2040 2034 99,7 Ludność wg grup wiekowych w tys.:       0-4 lata 29,3 29,4 100,5 5-9 lat 26,2 25,7 98,0 10-14 lat 22,9 24,1 105,2 15-19 lat 19,7 19,8 100,7 20-24 lata 21,4 20,6 96,4 25-29 lat 33,4 30,6 91,6 30-34 lata 51,0 48,2 94,6 35-39 lat 50,9 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 2018/2019=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 112 100,0 prowadzonych przez Miasto Poznań 78 76 97,4 prowadzonych przez inne podmioty 34 36 105,9 Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 857 40 404 94,3 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 35 647 32 961 92,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 210 7 443 103,2 Gimnazja […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Opieka zdrowotna 2017 2018 2017=100 Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 305 982 6 414 419 101,7 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854 5 643 96,4 Liczba aptek  309 300 97,1 Pomoc społeczna 2018 2019 2018=100 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 110 20 192 95,7 długotrwałej lub ciężkiej choroby  10 875 10 413 95,8 ubóstwa  7 423 6 778 91,3 […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 938 1 969 101,6 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  53,9 55,1 102,2 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 87,6 90,2 103,0 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 60,5 63,6 105,1 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 434 1 458 101,7 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 170 157 92,4 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 903 4 938 100,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 21,1 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 394 1 425 102,2 Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt […]

Read More…

Wykłady otwarte

W 2019 r. realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osób ze świata nauki i sztuki na poznańskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 25 wykładów prowadzonych przez uczonych z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3 tys. słuchaczek i słuchaczy. Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, sztuka, historia, finanse, lingwistyka, nauki polityczne, meteorologia, prawo, chemia materiałowa. biochemia, amerykanistyka, inżynieria środowiska, nauki o zarządzaniu, czy językoznawstwo. […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne – – – Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104 Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Rada Miasta Poznania       Liczba radnych ogółem, z tego: 37 34 91,9 kobiet 13 14 107,7 mężczyzn 24 20 83,3 Radni wg wieku       25-29 lat 3 4 133,3 30-39 lat 12 12 100,0 40-59 lat 16 14 87,5 60 lat i więcej 6 4 66,6 Decyzje administracyjne        Liczba decyzji administracyjnych […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Pracujący       Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 345,0 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 154,3 158,9 102,7 przemyśle 51,3 52 100,8 budownictwie 7,4 7,5 102,7 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 42,6 44,7 104,4 transporcie i gospodarce magazynowej 7,5 7,8 101,3 obsłudze rynku nieruchomości 3,5 3,5 100,0 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wskaźniki ogólnego rozwoju        Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.) 92 232 96 138 104,2 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.), z tego w: 44,6 46,0 103,1 przemyśle 9,2 12,1 x budownictwie 3,2 x handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Przestępczość        Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,4 12,6 94,0 kryminalnych 11,2 10,7 95,5 gospodarczych 1,4 1,2 85,7 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 896 864 96,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 069 1 022 95,6 zabitych na miejscu 8 13 162,5 Wskaźnik wykrywalności […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych       Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 54,4 50,7 93,2 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3       BZT5 3,3 4,2 127,3 zawiesina 8,1 7,3 90,1 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych       Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x ścieki […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne (Dane za lata 2016 i 2017)        Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104 Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104 Komputery użytkowane w bibliotece […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Opieka zdrowotna       Liczba udzielonych specjalistycznych porad lekarskich 6 305 982 b.d. x Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854  b.d. x Liczba aptek  309 b.d. x Pomoc społeczna       Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 22 380 21 110 94,3 długotrwałej lub ciężkiej choroby  11 333 10 875 96,0 ubóstwa  8 530 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2017/2018=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych.)       Liczba szkół ogółem, z tego: 110 112 101,8 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 78 102,6 prowadzonych przez inne podmioty 34 34 100,0 Liczba uczniów ogółem, z tego: 35 606 42 857 120,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 29 202 35 647 122,1 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 6 404 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wiek żłobkowy       Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 204 170 83,3 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 808 4 903 102,0 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 20,6 b.d. x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 424 b.d. x Udział odpłatności rodziców w opłacie […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wodociągi       Długość sieci wodociągowej w km 1911 1938 101,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,7 53,9 123,3 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 85,0 87,6 103,1 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,1 60,5 102,4 Kanalizacja       Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 359 1 434 105,5 […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Zasoby mieszkaniowe       Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 258,1 262,00 101,5 spółdzielczych 68,3 67,9 99,4 zakładów pracy 0,7 0,7 100,0 osób fizycznych 170,67 174,8 102,4 społeczno-czynszowych 3,5 3,5 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego       Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 069 4 012 98,6 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 577 3 545 […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Demografia       Ludność w tys. 538,6 536,4 99,6 Ludność na 1 km2 2057 2040 99,2 Ludność wg grup wiekowych w tys.:       0-4 lata 28,8 29,3 101,6 5-9 lat 26,7 26,2 98,2 10-14 lat 21,7 22,9 105,4 15-19 lat 19,9 19,7 99,1 20-24 lata 22,5 21,4 95,2 25-29 lat 36,7 33,4 91,1 30-34 lata 53,4 51,0 95,4 35-39 lat 49,2 […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2018 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Ryszard Krynicki Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Józef Stasiński prof. Roman Słowiński Henryk Rozmiarek Zenon Wechmann Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2018 r. Nagroda naukowaprof. dr hab. Edward Balcerzan – za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii “Studies […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Dochody       Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 510 3 699 105,4 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 100 1 110 100,9 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 123 1 262 112,4 PIT 993 1 117 112,5 CIT 130 145 111,5 podatki i opłaty lokalne, w tym: 667 710 106,4 podatek od nieruchomości 404 420 104 podatek od środków transportowych 32 33 […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń w Poznaniu

Styczeń 3.01 – Poznańska Gala Sportu6-28.01 – Kolędowanie na Fredry6.01 7. – Orszak Trzech Króli10-19.01 – Dzień Judaizmu 13-14.01 – Puchar Europy Kadetek we Florecie – Adam Mickiewicz University Cup14.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy27-28.01 – Small Size Days – minifestiwal dla najnajów Luty 1-4.02 – Festiwal na Szage2.02 – Wielki Bal Sportowca3.02 – Biała Sobota8-11.02 – Festiwal […]

Read More…

Wykłady otwarte w Poznaniu

W 2018 r. realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 19 wykładów wybitnych wykładowców z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3,3 tys. słuchaczy. Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: muzyka, prawo, biologia, psychologia, politologia, językoznawstwo, teologia, żywienie człowieka, socjologia, chemia, fizyka, geografia, stosunki międzynarodowe, pedagogika czy marketing. Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady […]

Read More…