W Poznaniu w 2021 r. odnotowano 1041 pożarów, 3708 miejscowych zagrożeń oraz 1235 fałszywych alarmów.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób.

Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego zapewnia 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG) oraz Szkoła Aspirantów PSP. Miasto Poznań jest chronione bezpośrednio przez 7 JRG. Ponadto w Poznaniu znajduje się 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach. Powiat poznański, oprócz dwóch jednostek PSP (JRG-8 i JRG-9), chroniony jest przez 62 jednostki OSP.

W Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu funkcjonuje 5 grup specjalistycznych (ratownictwo wodno-nurkowe, techniczne, wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze i chemiczno-ekologiczne), dysponujących wyszkolonymi funkcjonariuszami oraz specjalistycznym sprzętem.

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń w Mieście Poznań za 2021 r.

Większość zabudowy na terenie Poznania ma charakter niepalny.
Pod względem zabudowy największe zagrożenie występuje na terenie dzielnic Stare Miasto, Wilda, Jeżyce, ze względu na przewagę zabudowy zwartej.
Według oceny Komendy Miejskiej PSP, Poznań posiada bardzo dużą liczbę obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I będących dodatkowo obiektami wielkopowierzchniowymi (centra handlowe, markety handlowe, centra rekreacyjne i sportowe, baseny), a także pozostałych kategorii zagrożenia ludzi. Wobec powyższego, stopień zagrożenia został określony jako piąty „5” – najwyższy.
Przez Poznań przebiega autostrada A2, którą prowadzony jest transport materiałów niebezpiecznych, jak paliwa płynne, propan butan, kwasy, amoniak, chlor, które przy zdarzeniach – wypadkach lub kolizjach – stanowią zagrożenia dla ludzi i ruchu drogowego.
W Poznaniu znajduje się 7 zakładów zwiększonego ryzyka, w tym zakładów mogących stanowić zagrożenie poza swoim terenem i dla dużych skupisk.
Na terenie Poznania znajdują się cieki i akweny o umiarkowanym ruchu turystycznym lub żeglugowym, gdzie może dojść do utonięcia. Występuje zagrożenie powodziowe w bliskim sąsiedztwie rzeki Warta, mogące powodować lokalne podtopienia.

Zakres działań i interwencji

W granicach administracyjnych Poznania w 2021 r. odnotowano 1041 pożarów, 3708 miejscowych zagrożeń oraz 1235 fałszywych alarmów. W ciągu roku zmniejszyła się liczba pożarów (o 7,6%) i miejscowych zagrożeń (o 23,7%), ale wzrosła liczba fałszywych alarmów (o 23,7%).
Prawie wszystkie pożary (98,8%) zakwalifikowane zostały jako pożary małe. Podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w Poznaniu zostało poszkodowanych 676 osób, a 115 poniosło śmierć (w tym w wyniku pożarów odpowiednio 30 i 7).

Interwencje jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu w 2021 r.
Nazwa i numer jednostki Liczba interwencji  
JRG 2021 2020
1 1335 1857
2 1611 1964
3 827 1018
4 978 1829
5 1185 1460
6 565 888
7 939 1281
SA PSP Poznań 903 1578
Razem 7440 11875
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 

Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2021 r. wyjeżdżały na interwencję w 7,4 tys. przypadkach i wezwaniach. W porównaniu z 2020 r. liczba podjętych interwencji była o 38,4% niższa, głównie z powodu mniejszej liczby zdarzeń związanych z likwidacją skutków gwałtownego załamania pogody, szczególnie w okresie letnim. Ponadto duży wpływ na liczbę zdarzeń miała pandemia COVID-19 i działania z nią związane, m.in. stawianie namiotów przy szpitalach (w tym ich obsługa i nadzór), zdarzenia związane z fumigacją i ozonowaniem pomieszczeń, dowożenie żywności i dezynfekcja miejsc publicznych przez OSP.

Kontrole dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W Poznaniu w 2021 r. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła 215 kontroli obiektów w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. PSP posiadają szczególne uprawnienia kontrolne, które dają prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Przeprowadzone kontrole Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2021 r.
Lp. Rodzaj obiektu kontrolowanego  Liczba kontroli 
1 Obiekty użyteczności publicznej  98
2 Obiekty zamieszkania zbiorowego  18
3 Budynki mieszkalne wielorodzinne  58
4 Obiekty produkcyjne i magazynowe  41
Kontrole ogółem    215
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Łącznie skontrolowano 277 obiektów, ujawniono 326 nieprawidłowości. Dokonano 96 odbiorów technicznych obiektów i instalacji technologicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz wydane zostały 44 stanowiska wnoszące sprzeciw, zastrzeżenia bądź uwagi.

Analiza stanu bezpieczeństwa Poznania w zakresie ochrony pożarowej, dotycząca przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2021 r. wskazuje, że należy zwiększyć liczbę kontroli w obiektach użyteczności publicznej, należących do kategorii zagrożenia ludzi oraz obiektach zamieszkania zbiorowego i obiektach mieszkalnych wielorodzinnych, co wymaga zwiększenia etatów w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.
W ramach dodatkowych akcji grupa 7 strażaków z Poznania w sierpniu 2021 r. wzięła udział w wyjeździe Międzynarodowego Modułu do gaszenia pożarów lasów do Grecji.
Ponadto Państwowa Straż Pożarna zorganizowała i utrzymała przez 3 tygodnie obozowisko dla uchodźców z Afganistanu na lotnisku Ławica. Rozstawiono 40 namiotów z przeznaczonych dla grupy liczącej do 300 osób, ostatecznie w obozowisku przebywało, w różnym okresie, kilkadziesiąt osób.

Zakres interwencji i zasób rzeczowy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Wyszczególnienie J.M. 2021 2020
Pożary ogółem, w tym: liczba 1041 1482
– obiekty mieszkalne liczba 305 311
– obiekty użyteczności publicznej liczba 60 77
– obiekty produkcyjne liczba 11 20
– obiekty magazynowe liczba 9 5
– środki transportu liczba 92 144
– lasy  liczba 16 12
Miejscowe zagrożenia ogółem, w tym: liczba 3708 3007
– wypadki drogowe liczba 567 652
– podtopienia liczba 3 1
Fałszywe alarmy liczba 1235 1162
Straty pożarowe ogółem tys. zł 12513,6 12326,2
Liczba osób poszkodowanych w pożarach ogółem, w tym: liczba 32 38
– ofiary śmiertelne liczba 7 6
Liczba strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczba 474 432
Tabor specjalny ogółem, w tym: liczba 118 112
– samochody gaśnicze liczba 24 22
– samochody specjalne liczba 46 52
          – w tym samochody ratownictwa technicznego liczba 3 3
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Zegar Zdarzeń 2021 r. dla Poznania i Powiatu Poznańskiego
Zdarzenia Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1041 505 minuty
Miejscowe zagrożenia 3708 171 minut i 9 sekund
Alarmy fałszywe 1235 426 minut i 9 sekund
RAZEM 5984 88 minut i 9 sekundy
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Działalność społeczna i prewencyjna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej Komenda Miejska PSP w Poznaniu prowadziła w 2021 r. kampanie społeczno-edukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie różnego rodzaju zagrożeniom. Do najważniejszych przedsięwzięć przeprowadzonych na terenie Poznania w ramach kampanii społecznych należały:

 • spotkania i pogadanki dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, mające na celu omówienie podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym;
 • publikowanie w lokalnej prasie osiedlowej oraz na portalach internetowych, zagadnień związanych z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa;
 • spotkania z dziećmi i młodzieżą a także seniorami w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo”, gdzie omawiane są zasady bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji a także udzielania pierwszej pomocy;
 • działania edukacyjno-informacyjne związane z bezpieczeństwem w sezonie jesienno-zimowym w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”;
 • spotkania oraz bieżąca współpraca dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z radami osiedli, na których omawiane są zagadnienia pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców;
 • udział w organizowanych na terenie miasta i powiatu festynach, pokazach i konkursach organizowanych przez Miasto Poznań.

Zespół ds. Prewencji Społecznej wraz z funkcjonariuszami Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 realizował zajęcia dla dzieci w salce edukacyjnej „Ognik” zlokalizowanej przy ul. Bobrzańskiej 6a. W 2021 r. przeprowadzono 20 zajęć, w których uczestniczyło 469 osób.

Środki z budżetu Poznania przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2021 r. z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 739,5 tys. zł, która została wydatkowana na:

 • zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 463,5 tys. zł;
 • modernizację, rozbudowę obiektów KMPSP oraz JRG 5 – 41,1 tys. zł;
 • zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – 200 tys. zł;
 • zakup wyposażenia bojowego – 26 tys. zł;
 • dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 8,8 tys. zł.