fbpx

30 lat samorządu Miasta Poznania

W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. jej nazwa brzmi: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zniesiony został obowiązujący przez 40 lat system rad narodowych jako jednolitych organów władzy państwowej oraz przywrócono dualistyczny model administracji publicznej z podziałem na administrację samorządową i administrację […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

W 2019 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła ok. 110 mln zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 173,7 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2019 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41,8% dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 33,5% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,7 km², a ich wartość księgowa brutto to ponad 12,2 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2019 r. Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 96,7 km², a ich wartość wynosi 12 229 681 723,47 zł (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta Poznania na koniec 2019 r. wyniosła 21 209 699 119 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania całkowitej wartości księgowej gruntów realizowanych inwestycji wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2019 r.   Jednostki budżetowe Zakładybudżetowe […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 20 spółkach prawa handlowego (w tym w 11 jednoosobowych spółkach Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,9 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: jednoosobowych spółkach Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 741,14 mln zł […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 735,0 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 108,1 Budowa Mostu Lecha 38,3 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 29,1 Program „Poznań Rataje-Franowo” – budowa ul. Folwarcznej 28,2 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 26,0 Program „Centrum” […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2019 r. dochody Miasta wynosiły 4 162 mln zł i były o 12,5 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 4 199 mln zł i były o 18,2% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatki i opłaty lokalne Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad […]

Read More…