fbpx

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2021 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2021 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Ratusz w Poznaniu arch. UMP Poznań posiada rating A- nadany przez agencję Fitch Ratings. Tak wysoka ocena oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ocena ratingowa na poziomie A- jest najwyższą, jaką może uzyskać samorząd w Polsce i jest ona równa […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2021-2025, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł. Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została przede wszystkim w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Miasto Poznań, jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta

W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. Jednak z powodu problemów z wyborem wykonawców robót oraz uwarunkowań administracyjnych i prawnych, spowodowanych pandemią COVID-19, a także wydłużających się konsultacji społecznych i protestów części społeczności lokalnych wobec niektórych projektów inwestycyjnych, realizacja części inwestycji została […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 123 579 678,92 zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” W 2021 r. największą pulę środków przeznaczono na projekty […]

Read More…

Centra Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu

W 2021 r. działało w Poznaniu 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich i 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe. W ramach działalności podejmowanej przez CIL łącznie zostały zrealizowane 182 oddolne inicjatywy mieszkańców Poznania. Centrum Inicjatyw Lokalnych W 2021 r. działało w Poznaniu: 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich; 1 CIL Regrantingowe. Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polega na tworzeniu sieci […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski

W 2021 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 22 mln zł, z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu oraz 16 mln zł na projekty rejonowe. Poznański Budżet Obywatelski 2022 Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22) określa Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLIII/754/2021 z dnia 9 marca 2021 r. PBO22 to 10. edycja budżetu obywatelskiego w Poznaniu. Grafika Poznańskiego […]

Read More…

Dialog społeczny w Poznaniu

W 2021 r. przeprowadzono 40 konsultacji społecznych. Konsultacje mają na celu podniesienie poziomu współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności lokalnych oraz zwiększenia zaufania mieszkańców do Miasta. Komunikacja z mieszkańcami Poznania Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2021 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji z mieszkańcami: promocja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22); w 2021 r. promocja obejmowała działania prowadzone przez agencję reklamową oraz zakup mediów bezpośrednio od dostawców usługi; zadaniem agencji było […]

Read More…

Działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

W 2021 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta. Działalność rad osiedli odbywa się w ramach czteroletniej kadencji 2019-2023 r. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2021 r.  Obszar Miasta          Nowe Miasto Południe Północ Śródmieście Liczba jednostek  pomocniczych  10 10 16 6 Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2  102,39 46,25 […]

Read More…

Dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2021 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 188,8 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2021 r.W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44,51%; dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 24,82%; dochody z tytułu opłat za przekształcenie […]

Read More…