fbpx

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,7 km², a ich wartość księgowa brutto to ponad 12,2 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2019 r. Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 96,7 […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta Poznania na koniec 2019 r. wyniosła 20 209 699 119 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania całkowitej wartości księgowej gruntów realizowanych inwestycji wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

W 2019 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 20 spółkach prawa handlowego (11 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2019 r. W 2019 r. łączna wartość bilansowa udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,9 mld […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 735,0 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 108,1 Budowa Mostu Lecha 38,3 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 29,1 Program „Poznań Rataje-Franowo” – budowa […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2019 r. dochody Miasta wynosiły 4 162 mln zł i były o 12,5 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 4 199 mln zł i były o 18,2% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta w 2019 r. na rynku krajowym i zagranicznym, zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 363 mln zł, wcześniej zaciągnięte spłacono na kwotę 276 mln zł. Na koniec 2019 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 151 mln zł, z tego: kredyty […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.  Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto […]

Read More…

Dialog społeczny w Poznaniu

W 2019 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 21 mln zł. Z kolei w ramach poznańskich CIL-ów zrealizowano łącznie ponad 120 inicjatyw oddolnych (zgłoszonych przez samych mieszkańców i mieszkanki). Komunikacja z mieszkankami i mieszkańcami  Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2019 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji: […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszym wdrożeniem związanym z integracją systemów informatycznych w 2019 r. była automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi placówek oświatowych i systemem finansowym Urzędu Miasta Poznania. Mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań tworzonych w systemach zewnętrznych poprzez WebServices znacząco wpłynął na skrócenie czasu przekazywania sprawozdań finansowych z 251 placówek oświatowych oraz zmniejszenie pracochłonności związanej z wczytywaniem do […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2019 r. kontynuowano wdrażanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, powodujących usprawnienia w pracy Urzędu Miasta Poznania, rozwiązań ekologicznych oraz skutkujących podniesieniem jakości obsługi mieszkanek i mieszkańców. Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Poznania Wdrożenie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko W 2019 r. […]

Read More…