Ruch budowlany

W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%. Lokalizacja inwestycji Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu […]

Read More…

Planowanie przestrzenne

W 2017 r. ustaleniami 219 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów objęto 11,7 tys. ha, tj. 45% całkowitej powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego W 2017 r. uchwalono w Poznaniu 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o powierzchni łącznej 479,9 ha, co stanowi ok. 2% powierzchni Poznania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2017 […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych

W 2017 r. najwięcej środków z funduszy europejskich pozyskano na rewitalizację, transport i oświatę – 219 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 4,8 mld zł. W perspektywie […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców

Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2017 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Należały do nich m.in.: prowadzono akcje mające na celu przypomnienie klientom, przed wystawieniem upomnienia, o obowiązku uiszczenia podatku, dzięki czemu zmniejszeniu uległa liczba wystawionych upomnień zorganizowano akcję informacyjną w […]

Read More…

Konsultacje społeczne i partycypacja obywateli

W 2017 r. kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 18 mln zł. Konsultacje społeczne W ramach działalności polegającej na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców Miasto Poznań prowadziło następujące działania: wspieranie procesu partycypacji społecznej organizacja konsultacji społecznych współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi przy opracowaniu i realizacji 79 projektów konsultacyjnych […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ określa kierunki rozwoju miasta w jego najważniejszych obszarach funkcjonowania. Elementem realizacji jej założeń, w tym priorytetów Strategii, są programy sektorowe. W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych: 2 programy, opracowanie których wynika z przepisów prawa: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania […]

Read More…

Otwarta administracja

W 2017 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 574 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt Biuro Poznań Kontakt prowadzi usługi call center oraz contact center oparte na miejskich serwisach teleinformacyjnych zapewniając dostęp do informacji o administracji i sposobie realizacji usług publicznych, oferuje mieszkańcom, wydziałom urzędu oraz dostawcom usług publicznych Miasta wysokowydajny, wielokanałowy punkt […]

Read More…

Integracja administracji i informacji

W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym. W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym, a do najważniejszych z nich należały: wdrożenie podsystemu finansowego wchodzącego w skład Systemu Gospodarowania Nieruchomościami rozbudowa platform serwerowych wykorzystywanych przez Zintegrowany System Informatyczny […]

Read More…

Nowoczesne standardy i e-procedury

Urząd Miasta Poznania planuje i wykonuje swoje zadania, stosując podejście procesowe w ramach systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.   Wprowadzają one usprawniony monitoring nad dokumentacją i zapisami, włączenie kadry kierowniczej w budowanie systemu zarządzania jakością, dokonywanie systematycznych pomiarów np. zadowolenia klienta (9001) oraz identyfikację aspektów środowiskowych przy funkcjonowaniu […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta

W 2017 r. Rada Miasta Poznania obradowała 19 razy – o 1 sesję więcej niż w 2016 r., przeprowadziła 259 posiedzeń komisji i podjęła 420 uchwał. Prezydent Miasta Poznania wydał w 2017 r. 1 025 zarządzeń. Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada […]

Read More…