Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2021 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2021 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Ratusz w Poznaniu arch. UMP Poznań posiada rating A- nadany przez agencję Fitch Ratings. Tak wysoka ocena oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ocena ratingowa na poziomie A- jest najwyższą, jaką może uzyskać samorząd w Polsce i jest ona równa […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2021-2025, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł. Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została przede wszystkim w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Miasto Poznań, jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta

W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. Jednak z powodu problemów z wyborem wykonawców robót oraz uwarunkowań administracyjnych i prawnych, spowodowanych pandemią COVID-19, a także wydłużających się konsultacji społecznych i protestów lokalnych wobec niektórych projektów inwestycyjnych, realizacja części inwestycji została przesunięta na lata następne. Realizowane inwestycje wpłynęły pozytywnie na jakość […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 123 579 678,92 zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” W 2021 r. największą pulę […]

Read More…

Centra Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu

W 2021 r. działało w Poznaniu 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich i 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe. W ramach działalności podejmowanej przez CIL łącznie zostały zrealizowane 182 oddolne inicjatywy mieszkańców Poznania. Centrum Inicjatyw Lokalnych W 2021 r. działało w Poznaniu: 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich; 1 CIL Regrantingowe. Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski

W 2021 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 22 mln zł, z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu, oraz 16 mln zł na projekty rejonowe. Poznański Budżet Obywatelski 2022 Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22) określa Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLIII/754/2021 z dnia 9 marca 2021 […]

Read More…

Dialog społeczny w Poznaniu

W 2021 r. przeprowadzono 40 konsultacji społecznych. Konsultacje mają na celu podniesienie poziomu współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności lokalnych oraz zwiększenia zaufania mieszkańców do Miasta. Komunikacja z mieszkańcami Poznania Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2021 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji z mieszkańcami: promocja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22); w 2021 r. promocja obejmowała działania prowadzone przez agencję reklamową oraz zakup mediów bezpośrednio od dostawców usługi; zadaniem agencji […]

Read More…

Działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

W 2021 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta. Działalność rad osiedli odbywa się w ramach czteroletniej kadencji 2019-2023 r. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2021 r.  Obszar Miasta    Nowe Miasto Południe Północ Śródmieście Liczba jednostek  pomocniczych  10 10 16 6 Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2  102,39 46,25 91,46 21,8 […]

Read More…

Dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2021 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 188,8 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2021 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44,51%; dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 24,82%; dochody z tytułu […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 23 spółkach prawa handlowego (13 jednoosobowych spółkach Miasta Poznania i 10 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2021 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła 2315,3 mln zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,4 km². Wartość księgowa brutto gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 12 277,7 mln zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2021 r. Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosi 23 066 937 671 zł. Majątek Miasta Poznania obejmuje: aktywa (trwałe i obrotowe) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania; całkowitą wartość księgową gruntów; wartość realizowanych inwestycji; wartość nominalną udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat. Wartość […]

Read More…

Obsługa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na obszarze Poznania

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Prezydent Miasta Poznania jako Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu realizował zadania związane z obsługą spisu powszechnego. W realizacji zadań Prezydenta wspomagało Gminne Biuro Spisowe, powołane zarządzeniem Nr 66/2021/P z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2021 r. Urząd Miasta Poznania rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań. Otwieranie danych o Poznaniu BADAM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście. Otwarte Dane na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne, dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 4 zakładki: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne opracowania na temat sytuacji społeczno-gospodarczej […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania W 2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania kontynuowano prace nad wdrożeniem elektronicznego prowadzenia i dokumentowania spraw w oparciu o system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Prace polegały na zintegrowaniu systemu teleinformatycznego zarządzania dokumentacją Mdok z platformą ePUAP. Mdok umożliwia wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania w 2021 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyk i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2021 r. funkcjonowało: 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (npp); 6 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo); 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: Fundację […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Do instrumentów finansowych, z których korzysta Miasto należą kredyty i obligacje. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskiwanie środków na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego, założonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody budżetu Korzystając z upoważnienia, zapisanego w uchwale Rady Miasta Poznana w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2021, zaciągnięto kredyty, pożyczkę oraz wyemitowano obligacje na łączną kwotę 278 […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2021 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 988 553 057,69 zł, co stanowi 105,2% planu, z tego: dochody bieżące w kwocie 4 619 715 536,86 zł (104,5% planu); dochody majątkowe w kwocie 368 837 520,83 zł (115,6% planu). Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie 3 […]

Read More…

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Poznania

W 2021 r. w planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Poznania zostało ujętych 1668 pozycji; przeprowadzono 136 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kompleksową obsługę zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania prowadzi Biuro Zamówień Publicznych, które uzyskało status odrębnej komórki organizacyjnej od 1 września 2021 r. Biuro realizuje zamówienia na rzecz wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania. Może również prowadzić postępowania na rzecz miejskich […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejsze działania prowadzone w 2021 r. dotyczyły wdrożenia nowych rozwiązań związanych z integracją systemów informatycznych oraz integracją danych i ich migracją pomiędzy bazami danych tych systemów, tak aby zwiększyć efektywność ich funkcjonowania oraz skuteczność i jakość obsługi klientów w czasie pandemii. Najważniejsze działania prowadzone w 2021 r. związane z integracją systemów informatycznych, skutkujące usprawnieniami w pracy Urzędu Miasta Poznania i podniesieniem jakości obsługi mieszkańców: Rozbudowa zakresu integracji systemu KSAT […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych usprawniających pracę Urzędu Miasta Poznania oraz polepszających jakość obsługi mieszkańców, w tym związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Poznania W 2021 r. podjęto prace nad opracowaniem zasad wdrożenia zapisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. Opracowaniem zasad e-doręczeń i ich wdrożenia w Urzędzie Miasta Poznania zajmuje się Zespół, do którego zadań należy: analiza aspektów organizacyjnych i prawnych […]

Read More…

Informacja publiczna Urzędu Miasta Poznania

W 2021 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 991 wniosków z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 9 dni.Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2021 r. wyniósł 98%. Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2021 r. Zakres tematyczny  Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej akty stanu cywilnego  6 budżet […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2021 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 800 tys. rozmów z klientami Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Biuro Poznań Kontakt  Biuro Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44) w 2021 r. kontynuowało swoją misję rozpoczętą ponad dekadę temu projektem „Sprawni w pracy urzędu. Teleinformacja w wydziałach obsługi bezpośredniej UMP”, oferując mieszkańcom bezpośredni dostęp do wybranych usług publicznych oraz informacji na temat usług świadczonych […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Miasto jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców. Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego.Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność: swoich organów; osiedli; miejskich jednostek organizacyjnych; innych podmiotów […]

Read More…

Poznański Panel Obywatelski

W 2021 r. odbył się w Poznaniu Pierwszy Poznański Panel Obywatelski (PPO), który zorganizowano z inicjatywy organizacji pozarządowych, postulujących podjęcie wzmożonych działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Panel obywatelski to proces demokratycznego podejmowania decyzji. Do udziału w nim zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywatelek i obywateli danej społeczności Logo Poznańskiego Panelu Obywatelskiego arch. UMP W Poznaniu zorganizowano panel po raz pierwszy, by poszerzyć zakres działań włączających mieszkańców w projektowanie […]

Read More…

Środki unijne dla Miasta Poznania

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,5 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały ponad 1,5 mld zł pomocy unijnej, w tym: 58,9% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 37,3% z Wielkopolskiego Regionalnego […]

Read More…

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania

W 2021 r. trwały prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu zachowania zgodności i aktualności polityki przestrzennej Poznania ze zmieniającymi się uwarunkowaniami i wyzwaniami rozwoju. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest zapisem polityki przestrzennej samorządu gminy. Obowiązujące Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania Uchwały Nr XXVII/485/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2020 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz rating na tym samym poziomie  A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

  Miasto Poznań realizuje inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców oraz wzrostu znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Prezentowane inwestycje zostały pogrupowane tematycznie ze względu na korzyści, jakie płyną dla mieszkańców z ich realizacji, niejednokrotnie wykraczając poza schemat kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania, a także klasyfikacji budżetowej. Kryterium wyboru danej inwestycji stanowiła kwota wydatkowana w 2020 r.  Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2020 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – […]

Read More…

Działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

W 2020 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta. Działalność rad osiedli odbywa się w ramach czteroletniej kadencji 2019-2023. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2020 r.  Obszar Miasta*    Grunwald Jeżyce Nowe Miasto Stare Miasto Śródmieście Liczba jednostek  pomocniczych  10 8 10 9 5 Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2  46,25 […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2020 r. łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 110 474 243,62 zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera finansowo i organizacyjnie działalność III sektora w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy […]

Read More…

Planowanie przestrzenne – zakres i efekty zrealizowanych prac

Rada Miasta Poznania 5 maja 2020 r. podjęła Uchwałę nr XXVII/485/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.   Podstawowym instrumentem polityki przestrzennej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), opracowywane na szczeblu gminnym, które – jako akty prawa lokalnego – wprowadzają w przestrzeni rygory działalności inwestycyjnej. Wyłączną właściwość uchwalania MPZP posiada z mocy prawa rada gminy. MPZP, których opracowywanie […]

Read More…

Dialog społeczny w Poznaniu

W 2020 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 21 mln zł, z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu, oraz 15 mln zł na projekty rejonowe. W 2020 r. w ramach poznańskich Centrów Inicjatyw Lokalnych zrealizowano łącznie 103 inicjatywy oddolne (zgłoszone przez samych mieszkańców). Komunikacja z mieszkańcami Poznania Najważniejsze działania Miasta Poznania […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2020 r. kontynuowano wdrażanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych powodujących usprawnienia w pracy Urzędu Miasta Poznania (UMP). Wdrażano rozwiązania ekologiczne oraz skutkujące podniesieniem jakości obsługi mieszkańców. Zasadniczym wyzwaniem w 2020 r. były zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania w UMP W 2020 r. analizowano nową ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co wiązało się z licznymi szkoleniami oraz opracowaniem dobrych praktyk działania. […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

W 2020 r. zwiększyła się liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, uzbrojenia terenu i budowli drogowych. Sprawy z zakresu zadań nadzoru budowlanego prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (PINB), który wydaje pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych, nakazy rozbiórki obiektów lub ich części w sytuacjach, gdy ich legalizacja nie jest możliwa. PINB zajmuje się także […]

Read More…

Ruch budowlany, sprawy z zakresu administracji budowlanej i ładu przestrzennego

Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Rozpatrywanie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej Organy administracji architektoniczno-budowlanej zostały powołane w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Ich zadania i kompetencje określono w ustawie Prawo budowlane. Prezydent Miasta Poznania, jako organ pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej, wykonywał ustawowe zadania na terenie Poznania. Podstawowy zakres działań administracyjno-budowlanych […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2020 r. Urząd Miasta Poznania (UMP) rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta (BaDaM) pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście – tzw. otwarte dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 5 zakładek: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Pięcioletni program inwestycyjny Miasta Poznania na lata 2020-2024, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3 065 mln zł. Zasady opracowania WPF Miasta Poznania WPF opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,5 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,5 mld zł pomocy unijnej, w tym: 59,18% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 37,41% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2020 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 184,5 mln zł.   Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2020 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30,92%; dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 25,88%; dochody […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,6 km². Wartość księgowa brutto gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, wynosi 12 234,1 mln zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2020 r. Według ewidencji księgowej na koniec 2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujących się […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 22 141 048 454 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania; całkowitej wartości księgowej gruntów; realizowanych inwestycji; wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat. Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2020 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 358 894 219,56 zł, co stanowi 102,1% planu, z tego: dochody bieżące w kwocie 4 099 542 980,18 zł (101,9% planu); dochody majątkowe w kwocie 259 351 239,38 zł (105,3% planu). Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 376 801 596,31 zł, co stanowi 92,0% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 3 689 […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Do instrumentów finansowych, z których korzysta Miasto, należą kredyty i obligacje. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskiwanie środków na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego założonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki prezentowane w bilansie z wykonania budżetu Miasta. Przychody budżetu Korzystając z upoważnienia zapisanego w uchwale Rady Miasta Poznana w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r., zaciągnięto kredyty oraz wyemitowano obligacje […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejsze działania w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miasta Poznania (UMP) prowadzone w 2020 r. dotyczyły wdrożenia nowych rozwiązań związanych z integracją systemów informatycznych oraz integracją danych i ich migracją pomiędzy tymi systemami, tak aby zwiększyć efektywność ich funkcjonowania oraz skuteczność i jakość obsługi klientów w czasie pandemii. Najważniejsze działania prowadzone w 2020 r. związane z integracją systemów informatycznych, skutkujące usprawnieniami w pracy UMP i podniesieniem jakości obsługi mieszkańców to: rozbudowa […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2020 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania Prace nad wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) trwały od dwóch lat. Polegały na zintegrowaniu systemu teleinformatycznego zarządzania dokumentacją Mdok z platformą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Mdok umożliwia wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2020 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 730 tys. rozmów z klientami Urzędu Miasta Poznania (UMP) i miejskich jednostek organizacyjnych. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem arch. UMP Biuro Poznań Kontakt w 2020 r. kontynuowało swoją misję, oferując mieszkańcom bezpośredni dostęp do wybranych usług i informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. W 2020 r. pracownicy biura przeprowadzili ponad 730 tys. […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 1134 wnioski z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w 2020 r. w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) wyniósł 9 dni, a wskaźnik odpowiedzi terminowych – 96,2%. Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2020 r. Zakres tematyczny  Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej akty stanu cywilnego  7 […]

Read More…