fbpx

Rating Miasta Poznania

W 2020 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz rating na tym samym poziomie  A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2020 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni […]

Read More…

Działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

W 2020 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta. Działalność rad osiedli odbywa się w ramach czteroletniej kadencji 2019-2023. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2020 r.  Obszar Miasta*    Grunwald Jeżyce Nowe Miasto Stare Miasto Śródmieście Liczba jednostek  pomocniczych  10 8 10 9 5 Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2  46,25 51,19 […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2020 r. łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 110 474 243,62 zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera finansowo i organizacyjnie działalność III sektora w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z organizacjami […]

Read More…

Planowanie przestrzenne – zakres i efekty zrealizowanych prac

Rada Miasta Poznania 5 maja 2020 r. podjęła Uchwałę nr XXVII/485/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.   Podstawowym instrumentem polityki przestrzennej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), opracowywane na szczeblu gminnym, które – jako akty prawa lokalnego – wprowadzają w przestrzeni rygory działalności inwestycyjnej. Wyłączną właściwość uchwalania MPZP posiada z mocy prawa rada gminy. MPZP, których opracowywanie stanowi […]

Read More…

Dialog społeczny w Poznaniu

W 2020 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 21 mln zł, z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu, oraz 15 mln zł na projekty rejonowe. W 2020 r. w ramach poznańskich Centrów Inicjatyw Lokalnych zrealizowano łącznie 103 inicjatywy oddolne (zgłoszone przez samych mieszkańców). Komunikacja z mieszkańcami Poznania Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2020 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2020 r. kontynuowano wdrażanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych powodujących usprawnienia w pracy Urzędu Miasta Poznania (UMP). Wdrażano rozwiązania ekologiczne oraz skutkujące podniesieniem jakości obsługi mieszkańców. Zasadniczym wyzwaniem w 2020 r. były zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania w UMP W 2020 r. analizowano nową ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co wiązało się z licznymi szkoleniami oraz opracowaniem dobrych praktyk działania. […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

W 2020 r. zwiększyła się liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, uzbrojenia terenu i budowli drogowych. Sprawy z zakresu zadań nadzoru budowlanego prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (PINB), który wydaje pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych, nakazy rozbiórki obiektów lub ich części w sytuacjach, gdy ich legalizacja nie jest możliwa. PINB zajmuje się także […]

Read More…

Ruch budowlany, sprawy z zakresu administracji budowlanej i ładu przestrzennego

Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Rozpatrywanie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej Organy administracji architektoniczno-budowlanej zostały powołane w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Ich zadania i kompetencje określono w ustawie Prawo budowlane. Prezydent Miasta Poznania, jako organ pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej, wykonywał ustawowe zadania na terenie Poznania. Podstawowy zakres działań administracyjno-budowlanych […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2020 r. Urząd Miasta Poznania (UMP) rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta (BaDaM) pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście – tzw. otwarte dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 5 zakładek: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są […]

Read More…