Położenie i powierzchnia miasta

W 2021 r. zwiększyła się powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zmniejszyła się powierzchnia gruntów rolnych i leśnych. Powierzchnia miasta Poznań zajmuje 261,9 km2 powierzchni. W historycznym układzie przestrzenno-administracyjnym podzielony był na 5 dużych dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto i Wilda. Obecnie obszar Poznania jest podzielony na 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla. Granice administracyjne miasta wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 52º 17’ […]

Read More…

Położenie i powierzchnia miasta

Powierzchnia miasta wynosi 261,9 km2. Obszar Poznania jest w stosunkowo dużym stopniu zurbanizowany. Tereny zabudowane oraz zurbanizowane stanowią 46,2% całkowitej powierzchni, duża część przestrzeni miasta ma przeznaczenie rolnicze (31,3%). Otoczenie przyjazne dla mieszkańców, wpływające na jakość życia w mieście, to tereny leśne, stanowiące 13,6% powierzchni, oraz grunty pod wodami zajmującymi 2,6% terenu miasta. Panorama Poznania arch. UMP Powierzchnia miasta Powierzchnia miasta wynosi 261,9 […]

Read More…

Powierzchnia miasta Poznania w 2019 r.

Obszar Poznania jest w stosunkowo wysokim stopniu zurbanizowany. Tereny zabudowane oraz zurbanizowane stanowią 46% całkowitej powierzchni stolicy Wielkopolski, duża część przestrzeni miasta ma przeznaczenie rolnicze (31,5%). Grunty leśne stanowią 13,6% powierzchni, a grunty pod wodami zajmują 2,6% terenu miasta. Poznań stanowi centralną część Metropolii Poznań. Miasto graniczy z 11 gminami powiatu poznańskiego, w tym z 2 miastami – Luboniem i Swarzędzem. Struktura funkcjonalno-przestrzenna nawiązuje […]

Read More…

Powierzchnia miasta Poznania

Powierzchnia miasta Poznania wynosi 261,9 km2. Powierzchnię miasta cechuje dość urozmaicone ukształtowanie terenu. Najniżej położonym obszarem miasta jest dno rzeki Warty znajdujące się na wysokości 45 m n.p.m., a najwyżej położonym punktem – Góra Moraska wznosząca się na wysokość 154 m n.p.m. Rozpiętość granic administracyjnych Poznania: na osi północ – południe wynosi ok. 23 km, na osi wschód –zachód ok. […]

Read More…

Powierzchnia

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk   Powierzchnia miasta wynosi 262 km2. Rozpiętość granic administracyjnych Poznania na osi północ – południe wynosi ok. 23 km, a na osi wschód – zachód ok. 24 km. Poznań leży w przełomie doliny Warty. Powierzchnię miasta cechuje urozmaicone ukształtowanie terenu. Najniżej położonym obszarem miasta jest dno Warty znajdujące się na wysokości 45 m n.p.m., a najwyżej położonym […]

Read More…