Ruch naturalny w Poznaniu w latach 2010-2020

Analiza przyrostu naturalnego w Poznaniu w latach 2010-2020. W Poznaniu, podobnie jak w całej Polsce, po okresie wzrostu liczby urodzeń w latach 2016-17, w latach 2018-2020 odnotowano spadek ich liczby. Dodatkowo, w 2020 r. nastąpił skokowy wzrost liczby zgonów spowodowany w dużym stopniu pandemią COVID-19, w rezultacie w 2020 r. znacznie pogorszył się także poziom przyrostu naturalnego.  […]

Read More…

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2020 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. w Polsce przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 72,6, a kobiet – 80,7 lat. Systematyczne wydłużanie się przeciętnego trwania życia, notowane w Polsce od ponad 20 lat, zostało w 2020 r. przerwane przez epidemię COVID-19, która spowodowała jego skrócenie w przypadku kobiet (o 1,1 roku), natomiast w przypadku mężczyzn (o 1,5 roku). […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2020-2021 (do 25 maja włącznie)

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider Dobrych Praktyk Dziennik Gazeta Prawna 2020 Lider Ekologicznego Myślenia INEA SA 2020 Miasto Przyjazne Inwestorom Grupa PTWP 2020 Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 2020 Smart City Award Smart City Forum 2020 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce System Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu 2020 III […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2020 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz rating na tym samym poziomie  A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym 1/5 na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych – pod względem wprowadzania nowych produktów i usług – należały przemysły chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). Działalność B+R z zakresu usług prowadziło 150 podmiotów, które zatrudniały 11,8 tys. osób. Nakłady […]

Read More…

Działalność inwestycyjna w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 14,3 tys. EURO na mieszkańca. Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności miast W 2020 r. Miasto Poznań zostało docenione w kolejnej edycji prestiżowego rankingu European Cities and Regions of the Future 2020/21 publikowanego przez fDi Magazine – oddział The Financial Times. Miasto Poznań zajęło w rankingu tym następujące miejsca: TOP 10 Średnich miast w kategorii „Strategia FDI” – […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2020 r. w Poznaniu mieszkało 532 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym spoza […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń 2020

Styczeń 1.2020 – 12.2020 – Animator MFFA – pokazy filmowe Animuza oraz pokazy filmów nagrodzonych (stacjonarnie i online)2.01. – X Poznańska Gala Sportu 20204.01. – 26.01. – X Kolędowanie na Fredry 20206.01. – Orszak Trzech Króli 8.01. – 10.03. – Wystawa: Nieznany impresjonizm. Manet, Pissarro i im współcześni 9.01. – 25.01. – XXIII Dzień Judaizmu Poznań 202011.01. – 12.01. – Puchar Europy Kadetek we Florecie […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2020 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2020 r.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w szybkim tempie opracował, opatentował, a następnie przekazał do produkcji pierwszy polski test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2; test jest kilkukrotnie tańszy od testów zagranicznych, a jego produkcja odbywa się w zakładzie Medicofarma w Radomiu; odczynniki niezbędne do przygotowania testu dostarczają: poznańska firma Future Synthesis oraz gdyńska A&A Biotechnology; naukowcy z Instytutu Chemii […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2019/2020 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 102 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum). Łącznie w mieście studiuje 102 tys. osób, w tym ponad 67 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

  Miasto Poznań realizuje inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców oraz wzrostu znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Prezentowane inwestycje zostały pogrupowane tematycznie ze względu na korzyści, jakie płyną dla mieszkańców z ich realizacji, niejednokrotnie wykraczając poza schemat kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania, a także klasyfikacji budżetowej. Kryterium wyboru danej inwestycji stanowiła kwota wydatkowana w 2020 r.  Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, […]

Read More…

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2020 r. wyniosło 31,8 mln m3 (rok wcześniej 32,9 mln m3), w tym 23,5 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 44 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet […]

Read More…

Dochody mieszkańców Poznania

Jak wynika z badania “Barometr oszczędności”, przeprowadzonego w październiku 2020 r., sytuacja finansowa 38% Polek i Polaków w trakcie pandemii COVID-19 się pogorszyła. Aż 61% badanych ograniczyło w 2020 r. swoje wydatki, jako powody podając wzrosty cen produktów i usług (43,3%), obawę przed podwyżkami (35,1%) czy chęć oszczędzania na tzw. czarną godzinę (33,8%). Motywacją do uważniejszego gospodarowania pieniędzmi była też obawa przed zmniejszeniem wynagrodzenia (21,8%) lub utratą pracy (20,1%). […]

Read More…

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2020 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 6,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 państw. Z krajów europejskich pochodziło 84% osób posiadających obce obywatelstwo (15% z krajów […]

Read More…

Wydarzenia sportowe w Poznaniu

Z powodu pandemii COVID-19 większość zaplanowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w 2020 r. została odwołana. Miasto wsparło organizację 50 imprez sportowych, w tym 10 o randze międzynarodowej, 27 – regionalnej, 13 – lokalnej. Największą imprezą zorganizowaną w 2020 r. w Poznaniu były Mistrzostwa Europy w wioślarstwie na Torze Regatowym Malta, które były jednocześnie jedyną międzynarodową imprezą wioślarską na świecie. Wszystkie zawody sportowe odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,7 49,2 98,9 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 3,2 2,7 84,4 zawiesina 4,2 3,8 90,5   2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 3,9 95,5  ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,5 13,7 101,5 kryminalnych 10,8 9,9 91,7 gospodarczych 1,7 3,0 176,5 drogowych 0,6 0,5 83,3 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 935 621 66,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   1 068 718 67,2 zabitych na miejscu  13 15 115,4 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 349,9 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167 167,3 100,2 przemyśle 54,3 53,0 97,6 budownictwie 7,9 8,2 103,8 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,0 46,3 100,7 transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 8,8 100,0 informacja i komunikacja 10,2 11,1 108,8 obsłudze rynku nieruchomości  3,5 […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 162 4 359 104,7 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 338 1 556 116,3 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 396 1 358 97,3 PIT 1 221 1 195 97,0 CIT 175 163 93,1 podatki i opłaty lokalne, w tym: 744 738 99,2 podatek od nieruchomości 437 453 103,7 […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 427,1 516,8 121 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  241,6 200,5 83 Wydział Finansowy  167,9 168,3 100,2 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne  Liczba bibliotek i filii 41 41 100  Księgozbiór w woluminach 1 682 496 1 681 025 99,99  Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 430 79 904 100,6  Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 618 744 1 524 502 94,2  Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek  164 155 94,5  Komputery […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 414 419 6 563 208 102 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 643 5 158 91 Liczba aptek 300       2019 2020 2019=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 20 192 21 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 2019/2020=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 115 102,7 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0 prowadzonych przez inne podmioty 36 39 108,3 Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 404 40 976 101,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 32 961 33 115 100,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 443 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 157 151 96 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 938 4 864 99 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  23 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 425 1 497 105 […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100 Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 266,7 271,7 101,9 spółdzielczych 68,3 68,2 99,9 zakładów pracy 0,5 0,5 100,0 osób fizycznych 179,4 184,8 103,0 społeczno-czynszowych 3,8 3,8 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 5 043 5 129 101,7 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 4 182 4 671 111,7 indywidualne […]

Read More…

Smart City

W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań smart city. Model Smart City Poznań W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało działania związane z wdrażaniem dokumentu operacyjnego “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. W Modelu Smart City Poznań osią, wokół której funkcjonować mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) i pragmatyka. […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.   Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. Nazwa imprezy Zasięg Jednostka organizująca/ koordynująca […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaW 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucji kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka Raczyńskich W 2020 r. dzięki realizacji cyklu „3TATY, 4 ŻYWIOŁY” Biblioteki Raczyńskich została finalistą konkursu „Zwyrtała” organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2020. Centrum Kultury ZAMEK W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK otrzymało w konkursie „Poznań dostępny” Złotą Ryczkę dla „Obrazów wrażliwych” […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań i miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty inwestycyjne oraz prace modernizacyjne. Część prowadzonych zadań była współfinansowana ze środków unijnych. Do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym należały: modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych; konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego; renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania […]

Read More…

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Realizacja programu imprez i wydarzeń organizowanych przez poznańskie instytucje kultury oraz ich bieżąca działalność w 2020 r. zostały podporządkowane kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Plany i programy wydarzeń kulturalnych realizowane były w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały priorytet, jakim było zachowanie miejsc pracy.  Konieczność znacznego lub całkowitego ograniczenia działalności kulturalnej, zamknięcie instytucji […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz organizowały wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. Wiele inicjatyw ze względu na pandemię zostało zrealizowanych w formie hybrydowej lub wyłącznie online. Niektóre zostały odwołane lub przełożone na kolejne lata. Biblioteka Raczyńskich W ramach działań międzynarodowych i popularyzacji kultury zagranicznej Biblioteka Raczyńskich przygotowała: we współpracy z Biblioteką Jiřího Mahena w Brnie – kolejną edycję Dni Kultury Czeskiej […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury współpracowały z licznymi podmiotami krajowymi przy realizacji wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w działalności stacjonarnej na wiele działań, głównie realizowanych online, otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka Raczyńskich W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Raczyńskich zakupiła: dostęp do zasobów Legimi (e-booki) i ebookpoint Biblio (e-booki oraz kursy wideo); nowości wydawnicze (41 712 egzemplarzy […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań dofinansowało 268 projektów (w ramach procedury „małych grantów” i dotacji konkursowych) realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 10,9 mln zł. Ze względu na pandemię COVID-19 odstąpiono od realizacji 24 projektów, które otrzymały miejskie dofinansowanie. Miejskie instytucje kultury w 2020 r. kontynuowały współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami oraz lokalnie działającymi podmiotami. Biblioteka Raczyńskich Rady osiedli […]

Read More…

Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Tradycyjna działalność miejskich instytucji kultury w 2020 r. została ograniczona i zmieniona na skutek pandemii COVID-19. Wiele realizowanych corocznie zadań i projektów cieszących się popularnością widzów i uczestników zostało przeniesionych do Internetu, część projektów została całkowicie odwołana lub przeniesiona na kolejne lata. Imprezy, spotkania, wystawy, które mogły odbyć się w tradycyjnej, stacjonarnej formie, musiały zostać dostosowane do wymagań sanitarnych oraz nałożonych ograniczeń. Pojawiły się także nowe, […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. Do miejskich jednostek kultury należą: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr Animacji; Teatr Muzyczny; Teatr Ósmego Dnia; Teatr Polski; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości; Wydawnictwo Miejskie Posnania. Więcej o Poznańskim Centrum […]

Read More…

Poznański Program dla Kultury

Rok 2020 był drugim z kolei rokiem realizacji Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. Celem programu, wdrażanego od marca 2019 r., jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem, tak by ujmowana w poszerzony sposób działalność kulturalna stała się elementem długofalowego rozwoju „Miasta dla ludzi”. Realizacja Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 to całoroczna praca wielu podmiotów: miejskich instytucji […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

W 2020 r. Miasto Poznań prowadziło działania promocyjne na rynku usług turystycznych i przemysłu spotkań.  Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierzało znaczną część działań związanych z promocją i rozwojem turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest członkiem. Stowarzyszenie skupiało ponad 70 członków, którymi poza Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim w 2020 r. było: 14 gmin tworzących Metropolię Poznań, 3 samorządowe jednostki organizacyjne […]

Read More…

Oferta turystyczna Poznania

W 2020 r. turystyka była jedną z gałęzi gospodarki, która poniosła największe straty w trakcie pandemii Covid-19. W okresie od stycznia do października liczba turystów w obiektach noclegowych spadła o 60% w porównaniu z rokiem 2019. Produkty i marki turystyczne Poznania Atrakcyjna oferta turystyczna wpisuje się w aktualne trendy rozwoju turystyki oraz uwzględnia potrzeby różnych grup turystek i turystów krajowych i zagranicznych, jest budowana w oparciu o wielowiekową historię, rzekę Wartę oraz dobrze zagospodarowane i utrzymane […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie  2017 2018 2017=100 (najnowsze dostępne dane) Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 103 401 108 264 104,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 49,0 51,0 104,1 przemyśle 9,1 9,1 100,0 budownictwie 2,9 3,4 117,2 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 17,7 18,4 103,9 […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle zmniejszyło się o 1,3 tys. osób, a w budownictwie wzrosło o 0,3 tys. osób. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,7% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza drugą po usługach największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto. W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 42 545,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Spadek […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Wpływ na sytuację gospodarczą w 2020 r. miały obostrzenia wprowadzane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W szczególności oddziaływały one na gospodarkę w II kwartale roku.  Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana, co pozwala jej unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2020 r. złagodziło negatywny wpływ pandemii COVID-19. W Poznaniu 3/4 wartości dodanej brutto, czyli przyrostu wartości dóbr, jest wypracowywane w branżach usługowych, które w większości są silnie […]

Read More…

Projekty aktywizacji sportowej i ruchowej dla poznanianek i poznaniaków

W 2020 r. możliwości aktywizacji sportowej i ruchowej mieszkańców Poznania zostały znacząco ograniczone poprzez wprowadzane obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Szkolenia i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych odbywało się w funkcjonujących w Poznaniu Młodzieżowych Centrach Sportu (MCS). Uczęszczała do nich młodzież posiadająca licencje sportowe, uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach […]

Read More…