Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2018 2020 2018=100 (najświeższe dostępne dane) Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 261845 271316 103,6 spółdzielczych 68402 65316 95,5 zakładów pracy 590 567 96,1 osób fizycznych 175084 187649 107,2 Skarbu Państwa 708 691 97,6 społeczno-czynszowych 3459 3820 110,4 Efekty budownictwa mieszkaniowego   2020 2021 2020=100 Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4927 6519 132,3 […]

Read More…

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2021 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. w Polsce przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 71,8 a kobiet – 79,7 lat. Systematyczne wydłużanie się przeciętnego trwania życia, notowane w Polsce od ponad 20 lat, zostało w 2020 r. i w 2021 r. przerwane przez epidemię COVID-19, która spowodowała jego skrócenie (w ciągu 2 lat), w przypadku kobiet o 2,1 roku, natomiast w przypadku mężczyzn o 2,3 roku. […]

Read More…

Pomoc społeczna w Poznaniu w 2021 r.

Pomocą społeczną w 2021 r. zostało objętych blisko 22 tys. poznanianek i poznaniaków, co stanowiło 4,2% ogólnej liczby osób mieszkających w Poznaniu. Dla zdecydowanej większości przyczyną potrzeby wsparcia była długotrwała lub ciężka choroba. Najczęściej pomocy potrzebowały osoby: w wieku produkcyjnym, tworzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, utrzymujące się z emerytury. […]

Read More…

Mikroprzedsiębiorstwa w Poznaniu w 2021 r.

W 2021 r. w Poznaniu działało 118,8 tys. aktywnych mikroprzedsiębiorstw, podczas gdy w 2010 r. funkcjonowało ich ok. 93 tys. Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił od 2016 r., z wyjątkiem 2018 r., kiedy dokonano wykreśleń podmiotów nieaktywnych. Większość mikroprzedsiębiorstw to firmy jednoosobowe. Udział mikroprzedsiębiorstw w ogóle poznańskich przedsiębiorstw wyniósł 96,6%. […]

Read More…

Bezrobocie absolwentów szkół ponadpodstawowych w 2021 r.

Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu analizuje relację pomiędzy szkolnictwem a rynkiem pracy w aglomeracji poznańskiej oraz sytuację absolwentów po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej na każdym z poziomów nauczania. Obejmuje absolwentów szkół wyższych, szkół policealnych, techników, liceów. Opracowanie obrazuje sytuację bezrobocia wśród absolwentów i absolwentek szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, dla których ostatnim rokiem szkolnym edukacji był rok 2020/2021. […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2021-2022

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce     City of the Year Magazyn Europa Property 2021 Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2021 Zdrowy Samorząd Portal Samorządowy i portal Rynek Zdrowia 2021 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce           Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami Województwo […]

Read More…

Wykaz większych inwestorów zagranicznych w Poznaniu

Inwestor Kraj Działalność A.P. Møller–Mærsk Gruppen i F. Salling Dania Handel Accor Francja Hotele Acteeum Group Międzynarodowy Nieruchomości Adeo Groupe Francja Handel ADM USA BSS AFP Group Austria Handel ASE USA ITO APS Niemcy BSS AKMMK Development Izrael Nieruchomości Aldi North Group Niemcy Handel Alimentation Couche – Tard Kanada Handel ALTEN Group Francja ITO Aluplast Niemcy […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2021 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2021 r., w Poznaniu mieszkało 529,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, […]

Read More…

Inteligentne miasto

W 2021 r. w Poznaniu wdrażane były nowoczesne rozwiązania inteligentnego miasta, obejmujące różne dziedziny życia mieszkańców. Inteligentne rozwiązania były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta, jak m.in. transport miejski, miejski system współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej, gospodarka obiegu zamkniętego, teleusługi, internetowe systemy konsultacji i dialogu społecznego, e-usługi miejskie, otwarte dane miejskie. Uruchomione zostały m.in.: Voicebot działający w miejskim Call Center Poznań Kontakt, […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

  Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów realizowanych w 2021 r.” do pobrania (zgłoszone w 2020 r.) Pula środków – 21 mln Liczba zgłoszonych projektów – 253 Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 175 Liczba projektów zrealizowanych – 34 Poznański Budżet Obywatelski 2022 „Raport z projektów zgłoszonych w 2021 r.” do pobrania (realizowane w 2022 r.) Pula środków – 22 mln Liczba zgłoszonych projektów – 210 Liczba […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110 Wydział Finansowy 168,3  181,1 108 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3 PIT 1 195     CIT 163     podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2 jednostek budżetowych  469 534 113,9 środki […]

Read More…

Dochody mieszkańców Poznania

W 2021 r. w Poznaniu przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 tys. zł i było o 7,8% wyższe niż rok wcześniej. Według danych GUS, najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: „Informacja i komunikacja” (9 tys. zł), „Obsługa rynku nieruchomości” (7,8 tys. zł) oraz „Przemysł” (7,3 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: „Zakwaterowanie i gastronomia” (4,2 tys. zł) oraz „Administracja i działalność […]

Read More…

Działalność inwestycyjna w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 14,9 tys. EURO na mieszkańca. Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności miast W 2021 r. Miasto Poznań zostało ujęte w kolejnej edycji prestiżowego rankingu European Cities and Regions of the Future 2022/23 publikowanego przez fDi Magazine – oddział The Financial Times. Poznań zajął w rankingu następujące miejsca: TOP 10 Średnich miast w kategorii „Miasto przyjazne biznesowi” – 2. […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2021 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Ratusz w Poznaniu arch. UMP Poznań posiada rating A- nadany przez agencję Fitch Ratings. Tak wysoka ocena oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ocena ratingowa na poziomie A- jest najwyższą, jaką może uzyskać samorząd w Polsce i jest ona równa […]

Read More…

Forum Rozwoju Miast w Poznaniu

W dniach 13-14 października 2021 r. odbyła się V edycja Forum Rozwoju Miast. Konferencja dostępna była w języku polskim, angielskim oraz migowym. Jubileuszowa, V edycja Forum była prowadzona w formule online, przyjaznej dla środowiska oraz oszczędzającej czas uczestników. Prelekcji wygłoszonych w ramach Forum można było wysłuchać w  języku polskim i angielskim, były one również tłumaczone na język migowy arch. UMP Uczestnicy i uczestniczki dyskutowali na temat odporności miast […]

Read More…

Spotkania władz Poznania z dyplomatami

W 2021 r. władze Poznania spotykały się z dyplomatami z państw z całego świata. Spotkanie noworoczne z Poznańskim Korpusem Konsularnym W styczniu Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak spotkał się online z Poznańskim Korpusem Konsularnym. Udział w nim wzięli członkowie Korpusu Konsularnego Miasta Poznania, na czele z Dziekanem Korpusu i Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii, Włodzimierzem Walkowiakiem. Podczas spotkania, Prezydent podziękował konsulom za ich działalność w trudnym czasie pandemii oraz przedstawił priorytety […]

Read More…

Współpraca pozapartnerska Miasta Poznania z miastami zagranicznymi

Oprócz współpracy z miastami partnerskimi, Miasto Poznań nawiązuje też krótko- i długofalowe kontakty z zagranicznymi miastami. Współpraca ta nie wymaga sformalizowania w formie umowy partnerskiej. Bamberg Z okazji Dnia Europy, Miasto Poznań otrzymało specjalne pozdrowienia od zaprzyjaźnionego Miasta Bamberg w formie nagrania wideo. Nadburmistrz Andreas Starke życzył władzom i mieszkańcom Poznania kolejnych lat przyjaźni i umacniania wzajemnych relacji. Berlin W 2021 r. Miasto Poznań zostało zaproszone przez  Bibliotekę […]

Read More…

Współpraca Miasta Poznania z miastami partnerskimi

Miasto Poznań podpisało umowy partnerskie z hrabstwem Nottighamshire i 14 miastami zagranicznymi: Assen (Holandia), Bolonia (Włochy), Brno (Czechy), Charków (Ukraina), Györ (Węgry), Hanower (Niemcy), Jyväskylä (Finlandia), Kutaisi (Gruzja), Nablus (Palestyna), Pozuelo de Alarçón (Hiszpania), Ra’anana (Izrael), Rennes (Francja), Shenzhen (Chiny) i Toledo (USA). Brno (Czechy) – partnerstwo z Miastem Poznań od 1966 r. Festiwal Kultury Polskiej odbył się w kwietniu w Brnie  już po raz […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2020/2021 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 105 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum). Łącznie, w mieście studiuje 105 tys. osób, w tym ponad 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2021 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2021 r.: w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN prowadzone były wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne badania kwadrupleksów, czyli czteroniciowych struktur tworzonych przez cząsteczki DNA i RNA bogate w guanozynę; badania wykazały, że cząsteczki RNA/DNA przyjmujące strukturę kwadrupleksu wiążą ludzką rybonukleazę Dicer; zostały zidentyfikowane kwadrupleksy występujące w genomie wirusa grypy; został także określony wpływ kwadrupleksów na właściwości przeciwnowotworowe zawierających […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2018 2020 2018=100 (najświeższe dostępne dane) Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 261845 271316 103,6 spółdzielczych 68402 65316 95,5 zakładów pracy 590 567 96,1 osób fizycznych 175084 187649 107,2 Skarbu Państwa 708 691 97,6 społeczno-czynszowych 3459 3820 110,4 Efekty budownictwa mieszkaniowego   2020 2021 2020=100 Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4927 6519 132,3 […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

 Wyszczególnienie  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)  Biblioteki publiczne Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach 1 681 025 1 664 588 99,99 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 904 60 276 75,4 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 524 502 874 361 57,4 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 152 98,1 Komputery podłączone […]

Read More…

Ruch budowlany

Wyszczególnienie  2020 2021 2020=100 Ruch budowlany Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 073 811 75,6 mieszkalnych, w tym: 711 567 79,7 jednorodzinnych 531 407 76,6 przemysłowych 36 33 91,7 handlowych i usługowych 60 68 113,3 służby zdrowia 5 4 80 oświatowych 6 6 100 kultury i sztuki 17 11 64,7 kultury […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane) Opieka zdrowotna Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 563 208 5 849 468 89,1 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 158 5 097 98,8 Liczba aptek 266 271 101,9   2020 2021 2020=100 Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 142 21 982 104,0 długotrwałej […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu w rejestrze REGON było zarejestrowanych 48 tys. firm prowadzących działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Inteligentne specjalizacje regionalne Zgodnie z dokumentem „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030”, w podregionie poznańskim, obejmującym miasto Poznań i subregion poznański, potencjał inteligentnego rozwoju bazuje na sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2021-2025, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł. Wieloletnia prognoza finansowa – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została przede wszystkim w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Miasto Poznań, jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta

W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. Jednak z powodu problemów z wyborem wykonawców robót oraz uwarunkowań administracyjnych i prawnych, spowodowanych pandemią COVID-19, a także wydłużających się konsultacji społecznych i protestów lokalnych wobec niektórych projektów inwestycyjnych, realizacja części inwestycji została przesunięta na lata następne. Realizowane inwestycje wpłynęły pozytywnie na jakość […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 151 155 102,6 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 864 5 043 103,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  21,9 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 497 1 633 109,1 Udział odpłatności […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 123 579 678,92 zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” W 2021 r. największą pulę […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Miasto Poznań podejmowało wiele działań na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny, wśród których były przedsięwzięcia skierowane do rodzin wychowujących dzieci, jak i mające na celu zapewnienie integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznaczała, uchwalona przez Radę Miasta Poznania, „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. W 2021 r. trwały prace związane […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela rodzinom wsparcia w różnej formie, w tym poprzez wypłatę świadczeń finansowych, wśród których najwięcej wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenia dla rodzin Poznańskie rodziny rokrocznie korzystają z różnych form pomocy, w tym ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). Część tych świadczeń skierowana jest do osób o niskich dochodach. Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń arch. PCŚ Wartość świadczeń finansowych wypłaconych […]

Read More…

Centra Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu

W 2021 r. działało w Poznaniu 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich i 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe. W ramach działalności podejmowanej przez CIL łącznie zostały zrealizowane 182 oddolne inicjatywy mieszkańców Poznania. Centrum Inicjatyw Lokalnych W 2021 r. działało w Poznaniu: 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich; 1 CIL Regrantingowe. Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku […]

Read More…

Polityka senioralna w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Założeniem dokumentu jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia mieszkanek i mieszkańców miasta poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i opieki zdrowotnej. Kreowanie i realizowanie polityki […]

Read More…

Usługi dla osób starszych w Poznaniu

W 2021 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze. W 2021 r. kontynuowano realizację, w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, bezpłatnych usług dla osób starszych obejmujących: Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę, która ułatwia dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 158 partnerów); adresatami projektu są osoby, które ukończyły 60. […]

Read More…

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2021 r. Poznań zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2021 r. w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy – powyżej 3 miesięcy – zameldowanych było  ok. 7,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 państw. Oznacza to, że mimo  pandemii COVID-19, w ciągu roku nastąpił […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania własne oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami i partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Funkcjonujące w Poznaniu Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS) realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi i Miastem Poznań oraz z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w celu: tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskiwania […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów, reprezentująca osoby starsze, pełni funkcję doradczą, opiniodawczą wobec Prezydenta Miasta Poznania oraz jest źródłem różnorakich inicjatyw. Miejska Rada Seniorów (MRS), która została powołana w 2007 r. funkcjonuje IV kadencję. Do jej zadań należy m.in.: ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i określaniu potrzeb starszego pokolenia; przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2021 r. w Collegium Martinetum przy ul. św. Marcin otwarto nowoczesną placówkę edukacyjno-wystawienniczą prezentującą dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma – Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa). W 2021 r. do największych inwestycji z zakresu kultury należały: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” to dwuetapowy projekt dofinansowany ze środków […]

Read More…