W 2021 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 123 579 678,92 zł.

Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi

Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi”
W 2021 r. największą pulę środków przeznaczono na projekty z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. Najmniej środków przeznaczono na dofinansowanie projektów z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Poznania w 2021 r.
Nazwa sfery pożytku publicznego   Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego  
  Plan 31.12.2021 r. w zł Wykonanie za 2021 r. w zł
Turystyka i krajoznawstwo 104 000 103 447,85
Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 482 022 461 631,75
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1 085 400 108 3161
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 148 350 147 285,64
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 100 000 99 945
Promocja i organizacja wolontariatu 140 000 139 289,78
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 73 600 73 600
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców 80 000 80 000
Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 242 000 242 000
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 702 240 702 240
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 230 000 224 865,04
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza 2 156 616 1 526 689,29
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 12 923 913 9 385 200,69
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 62 870 169,27 62 425 385,95
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 6 327 204 6 327 204
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 213 441 4 060 562,55
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5 463 679 5 190 250
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 1 532 880 1 414 268,62
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 150 000 110 882,49
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12 494 132,00 12 371 972,77
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 17 499 048 17 409 796,5
Razem 129 018 694,3 123 579 678,9
źródło: UMP

Opisowe sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Poznania za 2021 rok

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) jest organem konsultacyjnym i doradczym Prezydenta Miasta Poznania, liczy 19 członków. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania (4 osoby), Radni Rady Miasta Poznania (4 osoby) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (11 osób).
Aktualny skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dostępny jest na stronie Miasta

W 2021 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Tematy podejmowane na posiedzeniach Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2021 r.
Data posiedzenia Tematy obrad PRDPP
Posiedzenie 18 stycznia 2021 r. Prezentacja przedstawicieli Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ZDOLNI ODDOLNI; prezentacja Ramowego Planu Pracy PRDPP na rok 2021; powołanie zespołów roboczych przy PRDPP;
Posiedzenie 8 lutego 2021 r. Pomysł nagradzania Nauczycieli-Społeczników – prezentacja inicjatywy KDO przy Wydziale Oświaty; informacja nt. umów UMP z NGO w okresie pandemii za 2020 r.; podsumowanie pracy Rady w 2020 r.; wpływ uchwał PRDPP i KDO na realizację miejskich polityk – dyskusja; określenie zasad wyboru dokumentów do opiniowania przez PRDPP – dyskusja;
Posiedzenie 15 marca 2021 r. Koordynator ds. dostępności – prezentacja zakresu współpracy z NGO; zlecanie zadań wieloletnich NGO; powołanie zespołu ds. współpracy NGO z ZDM; wpływ uchwał PRDPP i KDO na realizację miejskich polityk – dyskusja;
Posiedzenie 12 kwietnia 2021 r. Współpraca NGO z Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (w tym sieciowanie z organizacjami zagranicznymi); konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; przyjęcie rekomendacji Zespołu w sprawie Konkursu na Centrum NGO w Poznaniu; patronaty PRDPP;
Posiedzenie 17 maja 2021 r. Prezentacja działalności Rady Młodzieżowych Jeżyków; prezentacje przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych i Fundacji AKME dotyczące planów utworzenia ZAZ-u obejmującego zasięgiem Poznań; prezentacja prac Zespołów roboczych, w tym przyjęcie rekomendacji w sprawie Dni NGO i Poznańskiego Targu Dobra; kooptacja wiceprzewodniczącej/ wiceprzewodniczącego PRDPP; głosowanie nad usunięciem ze składu PRDPP członka w związku z absencją w pracach PRDPP oraz podjęcie decyzji o kooptacji kolejnej osoby z listy rezerwowej;
Posiedzenie 21 czerwca 2021 r. Prezentacja zakresu współpracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z NGO; prezentacja sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Urzędu Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r.; prezentacja założeń współtworzenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.; uwagi oraz głosy dotyczące projektu ustawy o Ekonomii Społecznej – możliwość zgłoszenia stanowiska w ramach otwartych konsultacji; omówienie propozycji uchwały w sprawie zasad najmu lokali dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; koncepcja fanpage’a PRDPP na Facebooku – dyskusja;
Spotkanie 6 września 2021 r. Prezentacja konkursu na mikrogranty w obszarze wolontariatu;
Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi;
Poznański Targ Dobra 2021;
Posiedzenie 22 listopada 2021 r. Prezentacja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (posiedzenie z udziałem Młodzieżowej Rady Miasta Poznania);
prezentacja Poznańskiego Centrum NGO;
prezentacja działań Komisji Dialogu Obywatelskiego.
źródło: UMP

Protokoły z posiedzeń Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dostępne są na stronie Miasta.

W 2021 r. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła 15 uchwał.

Komisje Dialogu Obywatelskiego

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) mają charakter inicjatywno-doradczy. Celem ich prac jest tworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej oraz realizacja zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym.
Do zadań komisji należy w szczególności: współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania, opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności oraz aktywna współpraca z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych na jej wniosek.
Informacje o funkcjonowaniu KDO dostępne są na stronie Miasta

W 2021 r. przy Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowało 6 Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego w 2021 r.
Komisja Dialogu Obywatelskiego Podstawowe informacje Najważniejsze działania/tematy podejmowane w 2021 r.
KDO przy Pełnomocniczce ds. polityki równościowej W 2021 r. obyło się 8 posiedzeń KDO. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 74%. KDO nie podejmowała uchwał.
 • Praca w ramach grupy roboczej dot. wypracowania innowacyjnego modelu mieszkania wspomaganego dla osób zależnych;
 • Współpraca nad koncepcją konkursu Poznanianki Roku i dyskusja o projekcie „Bezpieczna przestrzeń” w ramach grupy roboczej ds. organizacji pro kobiecych;
 • Praca nad koncepcją i realizacja III Poznańskiego Tygodnia Tolerancji, konsultowanie założeń otwartych konkursów ofert w obszarze polityki równościowej i innych dokumentów tematycznych;
 • Zagospodarowanie Strefy Równości w ramach Targu Dobra i Dni NGOs, udział w ogólnopolskiej Akcji „Masz Głos”;
 • Patronat nad akcją „Przewijamy Polskę – przewijamy Poznań”, organizacja spotkań sieciujących z przedstawicielami innych miasta Polski.
KDO przy Wydziale Kultury W 2021 r. obyło się 5 posiedzeń KDO, w tym spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania mobbingowi w kulturze.   Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 38% (14 osób uprawnionych do głosowania). KDO podjęła jedną uchwałę.
 • Kontynuacja współpracy z Wydziałem Kultury ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacji pozarządowych i osób pracujących na rzecz kultury w Poznaniu w kontekście pandemii COVID-19; działania na rzecz zachowania puli środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury – zarówno 2021 r., jak i w budżecie planowanym na rok 2022 – wobec zmian w budżecie Miasta ze względu na sytuację pandemiczną; wsparcie niezależnych pracownic i pracowników kultury w Poznaniu; działania na rzecz wznowienia wieloletnich konkursów otwartych dla organizacji pozarządowych z obszaru kultury; udział przedstawicielek i przedstawicieli KDO w dyskusjach, badaniach i innych inicjatywach podejmowanych przez podmioty – instytucjonalne i pozainstytucjonalne – oraz osoby związane z działalnością kulturalną w kontekście sytuacji pandemicznej; udział przedstawicielek i przedstawicieli KDO w inicjatywach związanych z sytuacją uchodźców na granicy polsko-białoruskiej i grupy uchodźczej w Poznaniu; zainicjowanie grupy roboczej do spraw przeciwdziałania mobbingowi w obszarze kultury; przedstawicielki i przedstawiciele KDO brali udział także w posiedzeniach PRDPP oraz spotkaniach grup roboczych, debatach, badaniach i innych inicjatywach związanych sytuacją organizacji i osób kultury podczas pandemii COVID-19.
KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych W 2021 r. obyło się 7 posiedzeń KDO. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 50%. KDO podjęła 2 uchwały.
 • Informacja o projektach ustaw z zakresu organizacji pozarządowych – konsultacje.  Poznańskie Dni Rodziny 2021 – Gry na powietrzu dla dzieci; ulice dla dzieci; gry podwórkowe dla dzieci – podjęcie uchwały o propozycjach miejsc wymalowania przestrzeni;
 • Informacja o delegacji przedstawicieli KDO do zespołu ds. polityki senioralnej (aktualizacja dokumentu w 2021);  Centrum Bukowska (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu) – co dalej? “Praca z dziećmi i młodzieżą – czyli tworzymy przyjazną edukację dla najmłodszych”;
 • “Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025” – Mariusz Zielaskowski/ uchwała KDO;
 • projekt dokumentu “Polityka na rzecz Rodzin Miasta Poznania na lata 2022-2025” – zgłaszanie uwag do projektu;
 • Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu – informacje na temat funkcjonowania.
KDO przy Wydziale Oświaty W 2021 r. obyło się 7 posiedzeń KDO. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 60%. KDO nie podejmowała uchwał.
 • Podziękowania dla nauczycieli- społeczników; idea zainicjowana przez KDO; uroczyste wręczenie podziękowań nastąpiło 26 października 2021 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania; podziękowania zostały wręczone nauczycielkom; wzajemna prezentacja, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w Komisji wyróżniających się swoim zaangażowaniem w trakcie realizacji projektów dofinansowanych przez Wydział Oświaty;
 • Dyskusja na temat polityki lokalowej dla NGOs, Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok, Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2022-2025; sprawozdania z pracy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • Udział w spotkaniu dot. zmiany zarządzenia w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego.
KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami W 2021 r. obyło się 10 posiedzeń KDO. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 61%. KDO nie podejmowała uchwał.
 • Prezentacja projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”; prezentacja akcji „Przewijamy Polskę”;
 • Podsumowanie realizacji projektu „Instytucja dostępna-teraz”;   
 • Informacja o  Zespole ds. dostępności Miasta Poznania oraz transporcie do punktów szczepień przeciwko COVID-19; 
 • Prezentacja projektu „Do Celu”, programu „Wolontariat do Poznania”; prezentacja pojazdów ułatwiających korzystanie z miejskich kąpielisk przez osoby z niepełnosprawnościami; 
 • Prezentacja działań Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 • Podsumowanie działań w ramach Poznańskiego Tygodnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego;
 • Przedstawienie zaawansowania prac nad utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu; 
 • Omówienie najważniejszych elementów Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście realizacji zadań Miasta Poznania przez organizacje pozarządowe;
 • Przedstawienie informacji o planowanych otwartych konkursach Miasta Poznania dla organizacji pozarządowych na 2022 rok.
KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska W roku 2021 r. obyło się 9 posiedzeń KDO. KDO podjęła 2 uchwały.
 • Wycinka drzew na terenie nadleśnictwa Babki w użytku ekologicznym Darzybór;
 • Tematy związane z Poznańskim Panelem Obywatelskim;
 • Ochrona traszek na Ratajach. Uwagi do regulaminu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego;
 • KDO zaangażowało się w Komitet Moratorium – działania na rzecz moratorium na wycinkę drzew w lasach ochronnych miasta; Rada Miasta Poznania jednomyślne poparła wniosek moratorium;
 • KDO podjęła uchwałę w sprawie uwzględnienia w budżecie Miasta środków finansowych w wysokości 1% budżetu Miasta na wykup terenów pod nowe parki miejskie, parki kieszonkowe, zabezpieczenie klinów zieleni, na małą retencję i zieleń nieurządzoną; omówiono metody obliczania wartości usług ekosystemowych i wartości odtworzeniowej drzew; omówiono zagadnienia związane z terenami stadionu Szyca i Fortu VIIa;
 • Złożony został wniosek do WKiOŚ o objęcie ochroną prawną kępy dębów szypułkowych przy ul. Huby Moraskie.
źródło: UMP

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Poznania przeprowadzane są na podstawie § 4 Uchwały Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2021 r. przeprowadzono 13 konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących dokumentów:

 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021″;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Dębina II”;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2023″;
 • Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025″;
 • zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021;
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024″
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Bogdanka I”;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie zniesienia pomnika przyrody – alei drzew na ul. Meteorytowej – w części;
 • konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących alei drzew mieszanych przy al. Niepodległości;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i formujących na pomniku przyrody – dębie szypułkowym rosnącym przy ulicy Majakowskiego;
 • Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025″.

Konsultacje najczęściej miały formę pisemna lub elektroniczną (zgłoszono łącznie 155 uwag), prowadzono również otwarte spotkania konsultacyjne. Uwagi zgłaszały pojedyncze organizacje pozarządowe oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego w imieniu zrzeszonych w nich organizacji. Osobne uwagi przekazywała również Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu funkcjonuje w Poznaniu od 2012 r. Obsługa Centrum zlecana jest przez Miasto organizacjom pozarządowym.
Miasto Poznań przeznaczyło w 2021 r. na działalność Poznańskiego Centrum NGO 242 000 zł.
Od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. Poznańskie Centrum NGO prowadzone było przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR”. Głównym celem podejmowanych działań był rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału III sektora na terenie Miasta.

Wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym polegało m.in. na:

 • zapewnieniu bazy lokalowej do pracy poznańskim organizacjom pozarządowym lub inicjatywom oddolnym;
 • zapewnieniu przestrzeni do realizacji szkoleń i konferencji;
 • udzielaniu wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych poprzez realizowanie szkoleń, spotkań tematycznych i porad specjalistycznych;
 • poradnictwie prawnym i księgowym;
 • udzielaniu wsparcia organizacjom pozarządowym w obsłudze platformy witkac.pl;
 • pośredniczeniu w wolontariacie;
 • udzielaniu wsparcia przy organizacji akcji wolontaryjnych i charytatywnych;
 • inspirowaniu poznańskiego społeczeństwa do podejmowania inicjatyw oddolnych.

W ramach realizacji zadania podjęto m.in. takie działania, jak:

 • organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów – 14 wydarzeń;
 • przygotowanie i przeprowadzenie cyklu paneli dyskusyjnych pod nazwą „Polemiki” – minimum 6 paneli online na różne tematy;
 • przeprowadzenie procesu inkubacji „Zdolni Oddolni” – wsparcie 18 grup/inicjatyw;
 • konsultacje i doradztwo – 57 godzin w ciągu trwania zadania.

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu Centrum, podjęły się wspólnie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju. Organizacje wyznaczyły sobie jako cel wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych, wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania; utworzenie przestrzeni do integracji wewnątrz (NGOs z NGOs) i między sektorami (NGOs z jednostkami samorządu terytorialnego oraz NGOs z biznesem) oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami.
Od sierpnia 2021 r. Poznańskie Centrum NGO działa na Chwaliszewie 75.

Nowe miejsce działalności Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na Chwaliszewie

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu otwarcie siedziby na Chwaliszewie

arch. UMP

Jest to miejsce, gdzie:

 • liderzy poznańskich fundacji i stowarzyszeń mogą brać udział w szkoleniach i korzystać z porad doradców ds. NGO, księgowości, czy prawa; w 2021 r., w Poznańskim Centrum NGO dla liderów NGO zorganizowano:
  • 3 szkolenia („Mindfulness – jako sposób na wypalenie zawodowe”, „ABC tworzenia projektu”, „Jak skutecznie mobilizować do działania?”) dla 52 uczestników;
  • 1 cykl szkoleniowo-doradczy (4 szkolenia, warsztaty doradcze, indywidualne wsparce doradcze) pt. Szkoły Tworzenia Projektów dla 14 uczestników;
  • 3 warsztaty doradcze (akcja #GivingTuesday, przegląd portali fundraisingowych, źródła finansowania organizacji pozarządowych) dla 31 uczestników; poznańskie fundacje i stowarzyszenia mogły także korzystać ze stałego wsparcia doradców (doradcy dostępni byli przez 24 h) oraz mentorki (z czego skorzystały 4 NGO);
 • organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy mogą korzystać z przestrzeni do pracy i organizowania swoich wydarzeń;
  • z oferty w 2021 r. skorzystało 19 poznańskich NGO; przestrzeń, sprzęt oraz platformy online Poznańskiego Centrum NGO zostały udostępnione ponad 60 razy m.in. na: lekcje języka polskiego dla obcokrajowców, warsztaty dla młodzieży, zajęcia dla dzieci obcojęzycznych z psychologiem i logopedą, spotkania dla seniorów, zebrania grup studenckich, spotkania dla grup związanych z działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także warsztaty dla osób związanych z ochroną praw zwierząt; w Centrum odbywały się także posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego;
 • wspierane jest tworzenie nowych organizacji pozarządowych;
  • w 2021 r. 15 mieszkańców Poznania wzięło udział w cyklu szkoleniowo-doradczym (3 szkolnia, warsztaty doradcze, indywidualne wsparcie doradcze) pt. „Akademia NGO”, przygotowując się do założenia fundacji lub stowarzyszenia; mieszkańcy chcący założyć nową organizację pozarządową mogli także korzystać z indywidualnego doradztwa (łącznie odbyło się 37,5 h doradczych);
 • prowadzone są działania integrujące sektor pozarządowy oraz inicjujące współpracę fundacji i stowarzyszeń z sektorem administracji publicznej i biznesu; w 2021 r. w ramach Poznańskiego Centrum NGO zorganizowano:
  • spotkanie tematyczne w obszarze zdrowia („W zdrowym ciele… zdrowe NGO”) dla 7 uczestników;
  • spotkanie ku pamięci działacza ekologicznego Kuby Kotnarowskiego dla 10 uczestników;
  • spotkanie sieciujące m.in. podmioty ekonomii społecznej, firmy wokół przedsiębiorczości społecznej (spotkanie pt. „Współodpowiedzialnie, czyli jak dobrze pracować z firmą społeczną”) dla 14 uczestników;
  • 4 spotkania z pracownikami Urzędu dla 32 uczestników nt. konkursów i ofert składanych do Urzędu Miasta Poznania i ich rozliczenia;
 • udzielane jest wsparcie w obszarze wolontariatu;
  • organizowane są wydarzenia dla organizacji współpracujący z wolontariuszami (w tym: spotkanie dot. budowania samodzielności wolontariuszy dla 11 uczestników, akcja połączona z konkursem pt. „Opowiedz przy kawie o wolontariacie”, happening wolontariacki); specjaliści Poznańskiego Centrum NGO brali także udział w 3 spotkaniach dla wolontariuszy organizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem CREO dla grup nieformalnych – wolontariuszy organizowanych w ramach projektu regrantingowego „WOLONTARIAT DO POZNANIA” o tematyce dotyczącej wzmacniania wolontariatu dla 21 uczestników.

Ważnym działaniem Poznańskiego Centrum NGO jest także popularyzowanie informacji o działaniach sektora pozarządowego. W 2021 r. zorganizowano:

 • Konkurs „Działania Godne Uwagi” na najlepsze społeczne inicjatywy (25 zgłoszonych inicjatyw z Poznania), promowany w mediach;
 • Akcja „Poznajmy się na Chwaliszewie” dla osób mieszkających w sąsiedztwie Poznańskiego Centrum NGO;
 • Dzień Otwarty w CAMP dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i firm, z udziałem mediów;
 • opublikowanie 60 informacji o działaniach Centrum i inicjatywach realizowanych w Poznaniu.
Grafika Wolontariatu do Poznania

grafika Wolontariatu do Poznania

arch. UMP

Z działań Poznańskiego Centrum NGO w 2021 r. skorzystało:

 • 258 uczestników (biorących udział w więcej niż jednym wydarzeniu);
 • 122 osoby (liczonych tylko raz, bez względu na liczbę działań, w których uczestniczyły);
 • 70 organizacji pozarządowych.

Centrum prowadzi własny profil na Facebooku, gdzie publikuje najbardziej aktualne informacje.

Konkurs Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa – Inicjatory 2020 – VI edycja

Ideą konkursu „Inicjatory – Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa” jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz Miasta, jego mieszkanek i mieszkańców w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, a także promowanie działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych. Nominowane mogły być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgłaszane projekty mogły być zarówno wieloletnie, jak i krótsze. Wymagane było jedynie, aby ich realizacja miała miejsce, częściowo lub w całości, w 2020 r. Spośród 50 zgłoszonych projektów i akcji Kapituła Konkursowa oraz mieszkańcy i mieszkanki Poznania wybrali 5 najlepszych Inicjatyw 2020 roku. Ze względu na sytuację pandemiczną ogłoszenie wyników odbyło się online 8 grudnia 2021 r.

Nagrody wręczono w kategoriach:

 • Inicjator Roku;
 • Inicjator Wspierający;
 • Inicjator Aktywizujący;
 • Inicjator Nowatorski;
 • Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – nagroda przyznawana przez mieszkańców Poznania.

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem strony internetowej Miasta Poznania i oddano w nim około 5 tys. głosów.
Informacje na temat laureatów VI edycji konkursu Inicjatory dostępne są na stronie Miasta.

Poznański Targ Dobra 2021

19 września 2021 r. na terenie Starego Zoo w Poznaniu odbył się Poznański Targ Dobra. Wydarzenie jest połączeniem Dnia Organizacji Pozarządowych z Targami Ekonomii Społecznej. W 2021 r. odbyło się pod hasłem „Zasiej Dobro” i było zwieńczeniem tygodnia, podczas którego organizacje społeczne prezentowały mieszkańcom swoją działalność.
Impreza była zorganizowana wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami 70 organizacji społecznych działających na terenie Poznania. W siedmiu tematycznych strefach (równości, zdrowia, środowiska, kultury, edukacji, aktywności społecznej i sportu) znajdowały się atrakcje skierowane do wszystkich grup wiekowych. Mieszkańcy mogli wziąć udział, m.in. w: warsztatach i spacerach przyrodniczych, grze miejskiej, nauczyć się jak poprawnie serwisować rower, skorzystać z porad prawnych i poradnictwa zawodowego, usiąść za kierownicą symulatora dachowania, przećwiczyć pierwszą pomoc, zagrać w zapomniane gry czy nauczyć się podstaw esperanto. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką mieli do pokazania uczestniczki i uczestnicy Targu, było dobro, które często jest podstawą działalności pozarządowej.
Podsumowanie dostępne jest na stronie Miasta.  
Podczas Targu Dobra odbył się również kiermasz społeczny pod hasłem „dobro-branie”, którego celem było promowanie zakupu rzeczy i korzystania z usług wykonanych przez spółdzielnie socjalne czy warsztaty terapii zajęciowej. Zysk ze sprzedaży produktów jest przeznaczany na utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rehabilitację i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a także na realizację działań społecznych na terenie Poznania.

Poznański Targ Dobra

Poznański Targ Dobra

arch. UMP

Platforma Pomocni Poznań

Pod adresem pomocni-poznan.pl działa platforma pośrednictwa wolontariatu, której celem jest ułatwienie kontaktów pomiędzy wolontariuszami i poszukującymi ich organizacjami lub instytucjami. W 2021 r. platformę odwiedziło blisko 10 000 osób, które mogły skorzystać z bogatej oferty organizacji pozarządowych poszukujących wolontariuszy oraz uzyskać podstawowe informacje dotyczące wolontariatu.
W 2021 r. zarejestrowanych było 650 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców, którzy aktywnie korzystali jako użytkownicy z platformy pomocni-poznan.pl. Platforma pośrednictwa wolontariatu była również bazą informacji dotyczących wolontariatu takich jak: przepisy prawne czy aktualnie realizowane przez wolontariuszy działania.

Wspierania promocji i organizacji wolontariatu poznańskiego realizowanego przez organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy ofert w obszarze: „promocja i organizacja wolontariatu”

W ramach zlecania zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2021 r. ogłoszono dwa otwarte konkurs ofert:

 • otwarty konkurs ofert nr 68/2021, którego celem było wyłonienie podmiotu – organizacji pozarządowej (Operatora), który przeprowadził nabór wniosków na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych w zakresie realizacji oraz promocji lokalnych inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej; operatorem zostało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO które otrzymało dotację 55 000 zł;  w ramach konkursu regrantingowego zgłosiło się 38 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które zaproponowały działania w obszarze wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej; najwyższe oceny wartości merytorycznej otrzymało 25 inicjatyw, które uzyskały rekomendację do dalszej realizacji; każda z inicjatyw uzyskała dofinansowanie w wysokości 1500 zł; ze szczegółowymi opisami zadań można zapoznać się na specjalnie przygotowanej stronie;
 • otwarty konkurs ofert nr 72/2021, którego celem była promocja i wsparcie organizacji wolontariatu w poznańskich szkołach w celu zwiększenia liczby uczniów zaangażowanych w wolontariat szkolny, zwiększenia liczby różnych form wolontariatu w poznańskich szkołach oraz podniesienia jakości funkcjonowania wolontariatu szkolnego; dofinansowanie 45 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO;
  w ramach zrealizowanego zadania publicznego:
  • 224 uczniów i uczennic wzięło udział w cyklu warsztatów poszerzając wiedzę i umiejętności;
  • 10 nauczycieli (koordynatorów wolontariatu) poprzez uczestnictwo w warsztatach poszerzyło wiedzę i rozwinęło kompetencje przydatne w tworzeniu i prowadzeniu Szkolnego Klubu Wolontariatu;
  • 10 nauczycieli zaangażowało się w działania projektowe w roli koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu;
  • przeprowadzono 30 warsztatów dla uczennic i uczniów;
  • zrealizowano 2 warsztaty dla nauczycieli (koordynatorów wolontariatu);
  • zrealizowano 10 akcji wolontariackich przez Szkolne Kluby Wolontariatu;
  • udzielono 50 jednostek doradztwa nauczycielom (koordynatorom wolontariatu);
  • przygotowano 2 artykuły, posty promujące zadanie publiczne;
  • zrealizowano 10 kampanii społecznych promujących wolontariat w szkołach.

Kontynuacja realizacji zadań publicznych ogłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
W 2021 r. kontynuowano 4 zadania publiczne, które otrzymały dofinansowanie w 2020 r. w ramach konkursu wieloletniego:

 • w ramach zadania polegającego na edukacji dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu w 2021 r. kontynuowano dwie umowy dotacyjne, których wartość wyniosła w 2021 r. 15 000 zł; zadania były realizowane przez:
  • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO zrealizowało zadanie pn. „Wolontariat z klasą!” – na realizację zadania od 1.01 do 28.02.2021 r. organizacja wydatkowała 10 000 zł; w ramach realizacji zadania odbyło się m.in. 5 akcji wolontariackich zorganizowanych przez Szkolne Kluby Wolontariatu, 6 warsztatów dla uczniów i uczennic; wsparto 209 uczniów i uczennic oraz 10 nauczycieli i nauczycielek;
  • Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty zrealizowało zadanie pn. „WWW – Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu. Edycja Druga” – na realizację zadania w okresie od 1.01. do 28.02.2021 r. organizacja wydatkowała 5000 zł; w ramach realizacji zadania przeprowadzono m.in. warsztaty na nauczycieli oraz szkolnych kół wolontariatu;
 • w ramach zadania mającego na celu realizację i wzmocnienie wolontariatu poznańskiego w 2021 r. kontynuowano realizację 2 umów dotacyjnych na łączną kwotę 17 500 zł; zadania były realizowane przez:
  • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zrealizowało zadanie pn. „Wolontariat – to się opłaca!” – na realizację zadania od 1.01. do 28.02.2021 r. wydatkowało 9900 zł; w ramach zadania zorganizowano m.in. 1 warsztat i 2 spotkania doradcze dla 10 pracowników firm funkcjonujących na terenie miasta Poznania; 19 osób skorzystało z doradztwa w zakresie wolontariatu, 10 osób wzięło udział w spotkaniach nt. wolontariatu;
  • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zrealizowała zadanie pn. „Rozwój i promocja wolontariatu w Poznaniu” – na realizację zadania w okresie od 1.01. do 28.02.2021 r. organizacja wydatkowała 7600 zł; w ramach zadania odbyły się m.in. 4 akcje wolontariackie; 1 szkolenie dla koordynatorów wolontariatu oraz 14 dyżurów doradczych dla wolontariuszek i wolontariuszy.

Wolontariat w Punkcie Szczepień Powszechnych

Od 1 maja do 30 września 2021 r. Miasto zleciło realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Bułgarskiej poprzez organizację i koordynację działań wolontariackich. Realizatorem zadania publicznego był Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska. W działania Punktu Szczepień Powszechnych zaangażowanych było blisko 100 wolontariuszy. Miasto Poznań przeznaczyło na realizację tego zadania blisko 70 000 zł.