Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania.

W 2021 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR); informacje na temat działalności MOPR-u znajdują się w rozdziałach: Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu, Poznańska polityka prorodzinna, Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu, Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu, Piecza zastępcza w Poznaniu;
  • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej (MCIK), które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, „Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin” oraz zapewniało schronienie w Hostelu Interwencji Kryzysowej, Hostelu Drugi Dom, Mieszkaniu Treningowym Chronionym, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy; informacje na temat MCIK znajdują się również w rozdziale Poznańska polityka prorodzinna;
  • 7 domów pomocy społecznej (DPS), w tym 4 placówki miejskie i 3 placówki prowadzone przez organizacje kościelne, dysponujących łącznie 716 miejscami, w tym: dla osób w podeszłym wieku (2 DPS-y, 175 miejsc), dla osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi (1 DPS, 136 miejsc), dla osób przewlekle somatycznie chorych (3 DPS-y, 345 miejsc) oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (1 DPS, 60 miejsc); na koniec 2021 r. w poznańskich DPS-ach przebywało łącznie 635 osób, a w ciągu roku 817 osób; na bieżące utrzymanie DPS-ów Miasto Poznań wydatkowało łącznie 39,2 mln zł; średni miesięczny koszt utrzymania osoby w DPS-ie w 2021 r. wahał się od 4,3 tys. zł do 6,2 tys. zł; średni czas oczekiwania na miejsce w poznańskim DPS-ie wyniósł 3-6 miesięcy dla kobiet oraz 6-10 miesięcy dla mężczyzn; z powodu długiego czasu oczekiwania na miejsce osoby potrzebujące kierowane były do DPS-ów poza Poznaniem; na koniec 2021 r. 548 mieszkanek i mieszkańców Poznania przebywało w DPS-ach znajdujących się poza granicami miasta; do ich pobytu Miasto Poznań dopłacało 20,5 mln zł, a średnia dopłata do kosztu pobytu jednej osoby wyniosła 3,1 tys. zł; informacje na temat DPS-ów znajdują się również w rozdziale Instytucjonalne wsparcie osób starszych w Poznaniu;
  • 2 dzienne domy pomocy (DDP) dysponujące łącznie 420 miejscami, w tym prowadzony przez Miasto Poznań Zespół Dziennych Domów Pomocy, oferujący 350 miejsc w 5 filiach („Klub Centrum”, „Klub Ogrody”, „Klub Promień”, „Klub Starówka”, „Klub Winogrady”) oraz Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” z 70 miejscami prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej; łącznie ze wsparcia DDP-ów na koniec 2021 r. korzystały 243 osoby; informacje na temat DDP-ów znajdują się również w rozdziale Instytucjonalne wsparcie osób starszych w Poznaniu;
  • 9 środowiskowych domów samopomocy udzielających pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zapewniających łącznie 342 miejsca dziennego pobytu; na koniec 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 339 osób;
  • 11 placówek dla osób w kryzysie bezdomności (schroniska, noclegownie, ogrzewalnia), w tym miejski Ośrodek dla Bezdomnych nr 1; na koniec 2021 r. placówki te zapewniały osobom w kryzysie bezdomności 557 miejsc, w tym 330 miejsc sfinansowanych przez Miasto Poznań; na koniec 2021 r. w placówkach tych przebywało 512 osób; w 2021 r. dla osób w kryzysie bezdomności Miasto Poznań oferowało ponadto 54 miejsca w ośrodkach znajdujących się poza granicami Poznania; informacje na temat wsparcia osób w kryzysie bezdomności znajdują się również w rozdziale Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu;
  • 15 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego, w tym 9 placówek prowadzonych przez Miasto Poznań (Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, 6 rodzinnych domów) oraz 6 niepublicznych placówek dotowanych przez Miasto Poznań (Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt im. bł. M. Karłowskiej, Ochronka „Jurek”, Dom Młodzieży im. św. D. Savio, Dom Młodzieży im. bł. L. Vicuni, Dom Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki, Dom Młodzieży im. M. Magone); placówki te dysponowały łącznie 200 miejscami (w tym 156 miejsc socjalizacyjnych oraz 44 miejsca interwencyjne); na koniec 2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 178 osób; informacje na temat całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdują się również w rozdziale Piecza zastępcza w Poznaniu;
  • 20 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzone przez Miasto Poznań – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” i Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 oraz 18 placówek, w tym świetlic socjoterapeutycznych oraz placówek o charakterze pracy podwórkowej, prowadzonych m.in. przez stowarzyszenia, fundacje i parafię; w ich dyspozycji znajdowało się łącznie 739 miejsc, które na koniec 2021 r. były w pełni wykorzystane; informacje na temat całodobowych placówek wsparcia dziennego znajdują się również w rozdziale Poznańska polityka prorodzinna;
  • 18 mieszkań chronionych (dysponujących 94 miejscami), w tym 9 mieszkań prowadzonych przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń, MONAR, Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” oraz Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Koniczynka”), 2 mieszkania prowadzone przez miejskie jednostki organizacyjne (Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory) oraz 7 mieszkań chronionych funkcjonujących przy MOPR; łącznie z tej formy pomocy skorzystało 105 osób, w tym 30 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto obsługę i wypłaty świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2021 r. w Poznaniu realizowało Poznańskie Centrum Świadczeń (informacje w rozdziale Wsparcie poznańskich rodzin), w strukturach którego funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych (informacje w rozdziale Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu) działające na rzecz rozwoju i wsparcia poznańskich rodzin. Na rzecz seniorów działalność prowadziło Centrum Inicjatyw Senioralnych (informacje w rozdziale Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu).