Realizacja dochodów w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych gminy

Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Dochody 2019 2020
[tys. zł] [tys. zł]
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: 41 435,00 28 055,25
trwały zarząd  2 394,94 2 391,65
użytkowanie wieczyste 37 554,03 23 861,06
I opłata 135,29 546,75
służebność gruntowa 1 350,74 1 255,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19 867,54 17 012,37
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 760,46 23 129,13
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: 72 490,32 54 263,27
sprzedaż mieszkań łącznie 1 250,64 1 743,79
    sprzedaż mieszkań z bonifikatą 1 250,64 1 743,79
sprzedaż działek 71 239,68 52 474,02
Pozostałe dochody, w tym: 1 519,33 28 907,21
odsetki 698,79 420,93
odszkodowania za grunty pod pasy drogowe 0 4 376,53
Razem 149 072,65 151 367,23
źródło: UMP
Struktura dochodów z gospodarki nieruchomościami w zakresie zadań własnych Miasta w 2020 r.

wykres Struktura dochodów z gospodarki nieruchomościami  w zakresie zadań własnych miasta w 2020 r.

wykres do pobrania w xls