fbpx
Wyszczególnienie
2018
2019
2018=100
Ochrona środowiska
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok50,749,798,0
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT54,23,276,2
zawiesina7,34,257,5
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego:4,1brak danychx
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej2,1brak danychx
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi2,0brak danychx
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok:
BZT53,5brak danychx
ChZT43,0brak danychx
zawiesina ogólna17,1brak danychx
suma jonów chlorków i siarczanów696,6brak danychx
azot ogólny8,8brak danychx
fosfor ogólny0,7brak danychx
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t, w tym:3,279brak danychx
przekształcone termicznie0,4brak danychx
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym:167brak danychx
ze spalania paliw80brak danychx
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego:1833,5brak danychx
dwutlenek węgla1829,0brak danychx
bez dwutlenku węgla, w tym:4,5brak danychx
dwutlenek siarki1,0brak danychx
tlenki azotu2,3brak danychx
tlenek węgla0,5brak danychx
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w tys. t/rok:
pyłowe99,8brak danychx
gazowe61,3brak danychx
Odpady wytworzone i nagromadzone
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym:358,2brak danychx
poddane odzyskowi0,7brak danychx
magazynowane czasowo2,3brak danychx
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha56,856,8100,1
Wypełnienie składowiska w %85,587,2x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok160,495,959,8
Tereny zieleni

Liczba parków4851106,3
Powierzchnia parków w ha357363101,8
Liczba zieleńców116120103,4
Powierzchnia zieleńców w ha867991,5
Powierzchnia trawników w ha31330898,5
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD)868497,7
Liczba działek w ROD w tys.17,817,698,9
Powierzchnia ROD w ha767,4720,193,8
Liczba cmentarzy2222100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha252252100,0
Powierzchnia lasów komunalnych w ha2 5672 588100,8
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys.467471100,9
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha120,7120,7100,0
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych2 2802 305101,1
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys.202,1245,7121,6
Cmentarze komunalne
 
Liczba miejsc grzebalnych w tys.128,8129,4100,5
Liczba pochowanych zmarłych3 6683 700100,9
Liczba miejsc do wykorzystania3 2063 07796,0
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu