Wyszczególnienie
2018
2019
2018=100
Ochrona środowiska
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 50,7 49,7 98,0
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT5 4,2 3,2 76,2
zawiesina 7,3 4,2 57,5
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 brak danych x
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 2,1 brak danych x
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 2,0 brak danych x
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok:
BZT5 3,5 brak danych x
ChZT 43,0 brak danych x
zawiesina ogólna 17,1 brak danych x
suma jonów chlorków i siarczanów 696,6 brak danych x
azot ogólny 8,8 brak danych x
fosfor ogólny 0,7 brak danych x
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t, w tym: 3,279 brak danych x
przekształcone termicznie 0,4 brak danych x
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 167 brak danych x
ze spalania paliw 80 brak danych x
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1833,5 brak danych x
dwutlenek węgla 1829,0 brak danych x
bez dwutlenku węgla, w tym: 4,5 brak danych x
dwutlenek siarki 1,0 brak danych x
tlenki azotu 2,3 brak danych x
tlenek węgla 0,5 brak danych x
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w tys. t/rok:
pyłowe 99,8 brak danych x
gazowe 61,3 brak danych x
Odpady wytworzone i nagromadzone
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 358,2 brak danych x
poddane odzyskowi 0,7 brak danych x
magazynowane czasowo 2,3 brak danych x
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,8 56,8 100,1
Wypełnienie składowiska w % 85,5 87,2 x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 160,4 95,9 59,8
Tereny zieleni

Liczba parków 48 51 106,3
Powierzchnia parków w ha 357 363 101,8
Liczba zieleńców 116 120 103,4
Powierzchnia zieleńców w ha 86 79 91,5
Powierzchnia trawników w ha 313 308 98,5
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 86 84 97,7
Liczba działek w ROD w tys. 17,8 17,6 98,9
Powierzchnia ROD w ha 767,4 720,1 93,8
Liczba cmentarzy 22 22 100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha 252 252 100,0
Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 567 2 588 100,8
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 467 471 100,9
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7 120,7 100,0
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 2 280 2 305 101,1
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 202,1 245,7 121,6
Cmentarze komunalne
 
Liczba miejsc grzebalnych w tys. 128,8 129,4 100,5
Liczba pochowanych zmarłych  3 668 3 700 100,9
Liczba miejsc do wykorzystania 3 206 3 077 96,0
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu