W 2019 r. około 1/4 liczby osób mieszkających w Poznaniu była w wieku senioralnym.

Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Jej założeniem jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i służby zdrowia.

Kreowanie i realizowanie polityki ukierunkowanej na dostarczenie osobom w wieku senioralnym takich zasobów, by ich życie było pełnowartościowe, aktywne i bogate w doświadczenia rozwijające ich wewnętrzne aspiracje i zaspokajające rozmaite potrzeby stanowi odpowiedź na obserwowane i prognozowane zmiany demograficzne w Poznaniu oraz czyni miasto coraz bardziej przyjaznym dla osób starzejących się.

Od 2018 r. w Poznaniu funkcjonowała 36-osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji „Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021”. W 2019 r. Rada odbyła 3 posiedzenia dotyczące kwartalnych podsumowań działań realizowanych na rzecz osób starszych.