Miasto Poznań w 2019 r. realizowało poniżej wymienione programy sektorowe.

Raport z realizacji programów sektorowych w 2019 roku

I. Zasoby materialne gminy

 • Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania
 • Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023
 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023
 • Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027

II. Infrastruktura komunalna

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2026
 • Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019
 • Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na 2019 rok

III. Środowisko

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania
 • Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania
 • Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030

IV. Polityka społeczna

 • Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania na lata 2011-2020
 • Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021
 • Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012–2020
 • Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020
 • Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020
 • Poznański Program opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2016-2020
 • Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu
 • Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania 2016-2020
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
 • Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-202
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Poznania 2019-2025
 • Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017–2020

V. Inne obowiązujące programy

 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025
 • Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019
 • Program Rowerowy na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025
 • Program Polityki Zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020
 • Wieloletnie Programy Polityki Zdrowotnej
 • Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania
 • Poznański Program dla Kultury na2019-2025
 • Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025