Na koniec 2022 r. liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 1994 r. wynosiła 310 dokumentów planistycznych obejmujących obszar 13,7 tys. ha (52,46 % powierzchni łącznej miasta). W trakcie opracowania pozostawało 141 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących powierzchnię 6 tys. ha (22,93 % powierzchni ogólnej).

W 2022 r. Rada Miasta Poznania (RMP) podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania 5 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 237,26 ha (0,9% powierzchni miasta).

Rozpoczęto prace planistyczne dla: obszaru „Osiedle Stefana Batorego – część północna”, „Umultowo Wschód – rejon ulicy Jasne Błonie”, w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej, „Rejon ulicy Janikowskiej” i „Rejon Cmentarza Górczyńskiego”.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone i będące w opracowaniu na koniec 2022 r. obejmowały 73,7% powierzchni miasta.

W 2022 r. uchwalono 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp):

 • mpzp „Strzeszyn Północ” – część D;
 • mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowicka;
 • mpzp obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka
 • mpzp „REJON ULICY WYSOKIEJ”;
 • mpzp „W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej”;
 • mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu – część C;
 • mpzp „Osiedle Kwiatowe” – część B;
 • mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola – część A;
 • mpzp „Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak”;
 • mpzp „W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelpińskiej”;
 • mpzp dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek;
 • mpzp „Rejon Stadionu Miejskiego” – część A.

Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) będącego podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną miasta, a także planów miejscowych podlega okresowej ocenie. W 2022 r. rozpoczęto prace nad kolejną analizą ustaleń planistycznych. Przeprowadzono 15 konsultacji społecznych i 9 wyłożeń do publicznego wglądu dotyczących projektów mpzp.

W 2022 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) utworzyła kompletny Zbiór Aktów Planowania Przestrzennego, który stanowi zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, realizując zapisy art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawił RMP do zaopiniowania projekt „Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego”. W Uchwale Nr LXVIII/1237/VIII/2022 w dniu 6 lipca 2022 r. RMP zgłosiła zastrzeżenia i uwagi do projektu wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Poznania, w którym wskazano, że wprowadzenie Audytu krajobrazowego w proponowanym przez władze wojewódzkie kształcie będzie istotnym ograniczeniem dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta.