Poznań jest jednym z najsilniejszych gospodarczo ośrodków w kraju, którego Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyniósł 66,5 mld zł (najnowsze dostępne dane za 2020 r.), tj. o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Poznań był miastem z najwyższym, po Warszawie, wskaźnikiem PKB per capita. W 2020 r. wyniósł on prawie 121 tys. na mieszkańca i był dwukrotnie wyższy niż średnia dla Polski.

Wypracowana w tym czasie Wartość Dodana Brutto wyniosła 58,6 mld zł, tj. 
o 3,5 % więcej niż rok wcześniej.

Poznańska gospodarka rozwijała się stabilnie pomimo wysokiej inflacji i rosnących cen energii i paliw. Według wstępnych szacunków GUS-u statystycznie w ciągu roku przychody przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się o 18%. W okresie styczeń–wrzesień 2022 r. przychody ogółem były o 21,4% wyższe od osiągniętych przed rokiem, a koszty ich uzyskania zwiększyły się o 24,1%. Wskaźnik poziomu kosztów wzrósł z 91,7% do 93,7%.

Na koniec grudnia 2022 r. w rejestrze REGON ujętych było 127 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 4 tys., tj. o 3,2%.

Przeważały mikroprzedsiębiorstwa, tj. o liczbie pracujących do 9 osób (96,7% ogółu jednostek ujętych w rejestrze). Udział podmiotów małych (od 10 do 49 pracujących) wyniósł 2,6%. Podmioty duże i średnie (powyżej 49 pracujących) stanowiły 0,6% wszystkich jednostek wpisanych do rejestru REGON.

Wśród podmiotów przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,2 tys., tj. 60,8% ogółu podmiotów). Liczne były także spółki handlowe (30,7 tys., tj. 24,2%) oraz spółki cywilne (9,3 tys., tj. 7,3%). Najczęściej prowadzona była działalność w zakresie: handlu i naprawy pojazdów samochodów (18,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,4%), budownictwa (9,6%), informacji i komunikacji (8,7%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (6,8%) oraz obsługi rynku nieruchomości (6,2%).

W 2022 r. do rejestru REGON wpisano 9,8 tys. nowych podmiotów (tj. o 8,6% więcej niż przed rokiem), w tym najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wykreślono 4,7 tys. podmiotów (tj. o 11,0% więcej niż rok wcześniej), w tym 72,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 14 tys. podmiotów zawiesiło działalność (tj. o 17,4% więcej niż przed rokiem).

W 2022 r. liczba podmiotów migrujących z Poznania wyniosła 2454, tj. o 504 więcej niż przed rokiem. Do Poznania przeniosło działalność 1475 podmiotów. Największy ruch migracyjny podmiotów gospodarczych odnotowano z gminami sąsiednimi znajdującymi się w strefie dojazdów do Poznania.

Z Poznania podmioty migrowały najczęściej do gmin: Szamotuły (13,3%), Dopiewo (10,9%), Suchy Las (10,5%), Kórnik (9,4%), Stęszew (9,1%) i Komorniki (8,6%). Do Poznania najwięcej podmiotów migrowało z gmin: Szamotuły (13,8%), Komorniki (11,9%) i Suchy Las (11,2%). Poza województwo wielkopolskie przeniosło się z Poznania 690 podmiotów, natomiast do Poznania migrowało 616 podmiotów z innych województw. W rezultacie odnotowano ujemne saldo migracji, które wyniosło łącznie 979 podmiotów. Ten ubytek rekompensowany był przez dodatnie saldo podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych (5047 podmiotów).

Migracje podmiotów gospodarki narodowej w Poznaniu w 2022 r.

mapa przedstawia podmioty migrujące do Poznania i strefy jego dojazdów oraz migrujące z Poznania i jego strefy dojazdów

Źródło: GUS

W najnowszym rankingu firm o najwyższych przychodach w Polsce („Lista 2000” dziennika „Rzeczpospolita”) znalazło się 60 przedsiębiorstw z Poznania. W pierwszej setce rankingu ujęto poznańskie firmy: ENEA S.A. (14. pozycja), Volkswagen Poznań sp. z o.o. (16. pozycja), Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (25. pozycja), Żabka Polska sp. z o.o. (25. pozycja), Pepco Poland sp. z o.o. (60. pozycja), Grupa Allegro sp. z o.o. (97. pozycja). W grupie 60 poznańskich największych przedsiębiorstw przeważający udział miały spółki prywatne (95%). W grupie tej znalazły się również: spółka ENEA S.A. z większościowym udziałem Skarbu Państwa i dwie spółki z udziałem Miasta: Aquanet S.A. (1211. pozycja) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (1495. pozycja).

Łączne przychody największych firm poznańskich ze sprzedaży wyniosły 126,6 mld zł i wzrosły w ciągu roku o 10,6%.