Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w połowie 2022 r. (najnowsze dostępne dane) w Poznaniu mieszkało 541,3 tys. osób. Statystyka GUS-u nie uwzględnia ponad 80 tys. niezameldowanych osób, które mieszkały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby spoza Poznania uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, osoby pracujące tymczasowo, osoby posiadające obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). Do tej liczby należy doliczyć także ok. 40 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Według opublikowanych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM 2021), na koniec marca 2021 r. w Poznaniu mieszkało 546,9 tys. osób – o ponad 14 tys. więcej niż dotąd publikował GUS.

tłum ludzi

Źródło: UMP (fot. Maciej Nowaczyk)

ludzie odpoczywający w parku

Źródło: UMP (fot. K. Frys)

Wyniki NSPLiM 2021 wskazują, że w Poznaniu w ciągu dekady o 40% zwiększył się udział osób rozwiedzionych (do 9,5% w 2021 r.), przy jednoczesnym spadku udziału osób pozostających w związku małżeńskim (do 45,6%). Udział mieszkańców owdowiałych zmniejszył się o 1/6 (do 8,1%), natomiast o 1/7 wzrósł udział kawalerów i panien (do 36,6% w 2021 r.). Łączna liczba osób stanu wolnego w 2021 r. wyniosła ok. 54% i po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, przewyższyła liczbę osób pozostających w związkach małżeńskich.

Poznań zamieszkiwały osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Blisko 2/5 mieszkańców posiadało wykształcenie wyższe (37,7%), a 30,6% średnie lub policealne. Udział grupy osób z wykształceniem wyższym w latach 2011–2021 wzrósł o blisko 1/4. Systematycznie spada udział osób z wykształceniem zawodowym – o ile w 2011 r. wynosił 15,5%, to w 2021 r. – 12,1%.

ludzie spacerujący w parku

Źródło: UMP (fot. Maciej Nowaczyk)

Według GUS-u na koniec 2022 r. udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w Poznaniu 60,4%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25–44 lata (34,7%). Struktura wiekowa ludności ulegała stopniowym zmianom. Dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi urodzeń w ostatnich kilkunastu latach zwiększała się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W szybkim tempie wzrastała także liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejszała się liczba osób w wieku produkcyjnym. Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

W 2022 r. urodziło się 4,9 tys. dzieci. Zmarło 6,3 tys. osób (0,8 tys. mniej niż w 2021 r., w którym odnotowano najwięcej zgonów spowodowanych pandemią COVID-19). Liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów, co spowodowało – po raz trzeci z rzędu – ujemny przyrost naturalny, który wyniósł −2,6‰.

Według GUS-u saldo migracji wyniosło w 2022 r. −1,6 tys. osób, czyli −2,9‰. Oficjalne saldo migracji nie pokazuje wszystkich przemieszczeń osób faktycznie mieszkających w Poznaniu, gdyż nie ujmuje ruchu migracyjnego osób niezameldowanych. Ich liczba rekompensuje ujemne saldo migracji i zwiększa liczbę osób rzeczywiście mieszkających w Poznaniu.

Większość osób meldujących się w Poznaniu przybyła z Wielkopolski. Dobre skomunikowanie gmin ościennych z miastem powodowało, że część osób podejmowała decyzję, by pracować i kształcić się w Poznaniu, ale nie zmieniać miejsca zamieszkania. Większość osób, które wyprowadziły się z Poznania, wybrało obszar powiatu poznańskiego – najczęściej były to gminy: Komorniki, Rokietnica i Dopiewo.

W 2022 r. gęstość zaludnienia w Poznaniu wynosiła 2059 osób/km2. Gęstość zaludnienia obszarów 42 jednostek pomocniczych miasta była zróżnicowana – największą, wynoszącą 15,4 tys. osób/km2 posiadało Osiedle Grunwald Północ, a najmniejszą, wynoszącą 0,17 tys. osób/km2, Osiedle Morasko-Radojewo. Najwięcej osób było zameldowanych w Poznaniu na obszarze Osiedla Rataje (31,5 tys. osób) oraz Osiedla Piątkowo (32,3 tys.), najmniej – na obszarze Osiedla Fabianowo-Kotowo (1,8 tys.) oraz Osiedla Kiekrz (1,8 tys.osób).

W śródmieściu obejmującym obszar 5 osiedli (Jeżyce, Ostrów Tumski–Śródka–Zawady–
–Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda) w 2022 r. było zameldowanych
103,3 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 5203 osób/km2.