fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie15715196
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami)4 9384 86499
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %23brak danychx
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł1 4251 497105
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w %312271
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, w tym:32931897
przedszkoli ogólnodostępnych243245101
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym:21 84221 56699
w przedszkolach ogólnodostępnych19 85920 064101
Źródło: UMP, GUS