Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 157 151 96
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 938 4 864 99
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  23 brak danych x
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 425 1 497 105
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 31 22 71
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, w tym: 329 318 97
przedszkoli ogólnodostępnych 243 245 101
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: 21 842 21 566 99
w przedszkolach ogólnodostępnych 19 859 20 064 101
Źródło: UMP, GUS