Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską.

Miasto jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców. Celem działań Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego.

Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:

 • swoich organów;
 • osiedli;
 • miejskich jednostek organizacyjnych;
 • innych podmiotów – w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania.

Statut Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania

Organem stanowiącym i kontrolnym Poznania jest Rada Miasta Poznania, będąca reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkańców miasta. Głównym zadaniem rady jest określanie polityki rozwoju miasta oraz, poprzez uchwalanie budżetu miasta, ustalanie bieżących priorytetów realizacyjnych w jego funkcjonowaniu.

Radni Miasta Poznania VIII kadencji
Kadencja
2018-2023
Liczba radnych Kobiety Mężczyźni
34 14 20
Źródło: UMP

Praca Rady Miasta Poznania w 2020 r.
Kadencja
VIII
Liczba sesji Liczba podjętych uchwał Liczba posiedzeń komisji Liczba interpelacji Liczba zapytań radnych
19 330 161 315 49
Źródło: UMP

Zwoływanie i organizacja posiedzeń rady i komisji w 2020 r. odbywały się standardowo z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych: informacja o dniu i godzinie posiedzenia, porządek posiedzenia, projekty uchwał itp. dostępne były dla wszystkich zainteresowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, a dla radnych dodatkowo w Internetowym Asystencie Radnego. Ponadto każdy radny na początku kadencji otrzymał służbowy laptop do wykorzystywania przy pełnieniu mandatu.

Pandemia COVID-19 i reżim sanitarny uniemożliwiający tradycyjne posiedzenia wymusiły organizację zdalnych posiedzeń sesji i komisji. Spotkania odbywały się z wykorzystaniem platformy ZOOM i terminalu do elektronicznego głosowania.

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 komisje nie mogły w pełni zrealizować harmonogramów pracy przyjętych na 2020 r. (dotyczyło to np. zaplanowanych wizytacji w jednostkach organizacyjnych czy spółkach miejskich).

Skargi kierowane do Rady Miasta Poznania w 2020 r.
Kadencja
VIII
Liczba skarg wniesionych ogółem Liczba wniesionych skarg, dla rozpoznania których właściwym organem jest RMP Zakres/obszary tematyczne
64 52 Najczęstsze zarzuty w skargach wniesionych w 2020 r. to: bezczynność organów – brak udzielenia odpowiedzi, brak reakcji na zgłaszane wnioski, przewlekłe prowadzenie spraw, niekonsultowanie działań z mieszkańcami, nieetyczne zachowanie
(skargi na Prezydenta Miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zoo, Zarząd Dróg Miejskich, Zakład Lasów Poznańskich, dyrektorów szkół)
Źródło: UMP

Średni czas rozpatrywania skargi to ok. 2 miesiące. O każdorazowym przedłużeniu terminu skargi, wnoszący – na podstawie art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – byli informowani oddzielnym pismem.

 

Prezydent Miasta Poznania

W 2020 r. funkcję Prezydenta Miasta Poznania pełnił Jacek Jaśkowiak, przy pomocy 4 Zastępców, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.

Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy

Realizując swoje funkcje, w 2020 r. Prezydent wydał 1082 zarządzenia.

Prezydent był wspierany przez wyodrębnione w oparciu o przepisy prawa następujące stanowiska specjalistyczne:

 • Architekt Miasta;
 • Audytor Miasta;
 • Inspektor Ochrony Danych;
 • Zastępca Skarbnika Miasta;
 • Koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej (przy ZDM);
 • Koordynatorka ds. dostępności (przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych);
 • Miejski Inżynier Ruchu;
 • Miejski Konserwator Zabytków;
 • Miejski Rzecznik Konsumentów;
 • Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu.

Ponadto, z uwagi na potrzebę grupowania obszarów ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta, realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę, Prezydent działał poprzez powołanych pełnomocników:

 • Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej;
 • Pełnomocnika ds. Mieszkalnictwa Miejskiego;
 • Pełnomocnika ds. Smart City;
 • Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta;
 • Pełnomocniczkę Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich;
 • Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich;;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
 • Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych;
 • Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej;
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych.

Zespoły konsultacyjne Miasta Poznania to:

 

Urząd Miasta Poznania

Prezydent, jako organ wykonawczy Miasta, realizuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Poznania (UMP).

Zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw i podjętych porozumień, które prowadzi UMP, dotyczą przede wszystkim zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej, komunikacji i transportu, zarządzania finansami Miasta, a także wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

Na koniec 2020 r. w UMP funkcjonowało 29 biur i wydziałów (w tym jednostki organizacyjne UMP na prawach oddziałów), w których łącznie zatrudnionych było 1849 osób.

Wśród ogółu zatrudnionych w 2020 r. w UMP:

 • ponad 89% legitymuje się wykształceniem wyższym;
 • 74% stanowią kobiety;
 • 50% to osoby w wieku 40-59 lat.

Wśród biur i wydziałów najliczniejszą kadrą w 2020 r. dysponowały:

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 199 osób zatrudnionych;
 • Wydział Finansowy – 185 osób zatrudnionych;
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych – 170 osób zatrudnionych.

Komórki organizacyjne UMP działają w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

 

Miejskie jednostki organizacyjne

W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało 345 miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem. Były to:

 • miejskie jednostki organizacyjne (301):
  • działające w formie:
   • miejskich jednostek budżetowych (276 – bez UMP);
   • samorządowych zakładów budżetowych (3);
   • samorządowych instytucji kultury (15);
   • miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej (4);
  •  
  • działające jako jednostki administracji zespolonej (3);
 • spółki prawa handlowego z udziałem Miasta (22);
 • spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem (22).

Szczegółowe informacje zawiera publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem: Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych za 2020 rok.

 

Decyzje administracyjne Miasta Poznania

W 2020 r. UMP i miejskie jednostki organizacyjne wydały 516 839 decyzji administracyjnych.

Najwięcej wydanych w 2020 r. decyzji administracyjnych dotyczyło spraw z obszarów prowadzonych przez:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 • Wydział Finansowy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
 • Poznańskie Centrum Świadczeń.
 
Wykaz biur i wydziałów Urzędu Miasta Poznania, które w 2020 r. wydawały decyzje administracyjne
Nazwa Liczba wydanych decyzji
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1 416
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 6
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 9 914
Wydział Finansowy 168 306
Wydział Gospodarki Komunalnej 26
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 33
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 1 643
Wydział Kultury 2
Wydział Organizacyjny 10
Wydział Oświaty 384
Wydział Sportu 52
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200 537
Wydział Urbanistyki i Architektury 4 637
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 571
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 79
ogółem 387 616
Źródło: UMP
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, które w 2020 r. wydawały decyzje administracyjne
Nazwa Liczba wydanych decyzji
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 785
Zarząd Transportu Miejskiego 326
Zarząd Dróg Miejskich 10 686
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 79 572
Poznańskie Centrum Świadczeń 37 843
ogółem  129 212
Źródło: UMP