W 2018 r. nakłady na zadania modernizacyjno-inwestycyjne w poznańskich placówkach oświatowych wyniosły 86 mln zł. Priorytetem były działania na obszarach miasta, które silnie się urbanizują, jak: Naramowice, Umultowo, Strzeszyn, czy Szczepankowo oraz dostosowanie sieci placówek do reformy systemu oświaty.

Budowa i rozbudowa obiektów

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w ostatnich latach w Poznaniu była budowa Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 9 przy ul. Umultowskiej (dla Umultowa, Moraska i Radojewa) za kwotę 27 mln zł. W trzykondygnacyjnym budynku zespołu utworzono:

 • 24 oddziały szkolne,
 • 6 oddziałów przedszkolnych,
 • świetlicę, bibliotekę, czytelnię, przestronny hol z łącznikiem.

Uczniowie mają do swojej dyspozycji:

 • nowoczesną salę gimnastyczną,
 • wielofunkcyjne boisko, bieżnię ze skocznią w dal, boisko do piłki nożnej i plac zabaw.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 przy ul. Umultowskiej

arch. PIM

 

Obiekt jest przyjazny środowisku, wprowadzono szereg rozwiązań projektowych poprawiających energooszczędność obiektu, m.in.:

 • instalację solarną do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • energooszczędne oświetlenie w budynkach i na terenie przyległym,
 • zastosowano system odwadniania obiektu i terenu do komór rozsączających, co pozwoli na zagospodarowanie wody opadowej w sposób naturalny, w miejscu jej powstawania.

Do największych inwestycji w poznańskiej oświacie zrealizowanych w 2018 r. należą także m. in.:

 • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 – nakłady na realizację w 2018 r. wyniosły 2,1 mln zł,
 • modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego – o łącznej wartości 5,4 mln zł, z tego 3 mln zł w 2018 r.,
 • przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 poprzez modernizację budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 – inwestycja zrealizowana za 11,5 mln zł,
 • modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego – o całkowitej wartości 2,1 mln zł, z czego 1,4 mln zł wydatkowano w 2018 r.,
 • modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 – wartość środków zaangażowanych w 2018 r. 1,4 mln zł (wartość projektu wynosi 2,1 mln zł).

W 2018 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem  dokumentacji projektowej na realizację inwestycji obejmujących m. in.:

 • rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich,
 • rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 121,
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 68, Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi  nr 5,
 • modernizację budynku III Liceum Ogólnokształcącego – etap II
 • renowację elewacji budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 1.

Remonty bieżące i modernizacja

W 2018 r. na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono nakłady w wysokości 8,6 mln zł. Prace remontowe w 2018 r. obejmowały placówki wszystkich typów, a dotyczyły m. in.:

 • remontów sanitariatów,
 • remontów bloków sportowych,
 • napraw dachów,
 • remontów sal dydaktycznych oraz ciągów komunikacyjnych,
 • napraw instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

W ramach termomodernizacji placówek oświatowych w 2018 r. za łączną kwotę 4 mln zł przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących oraz placówek przedszkolnych.

Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej

W 2018 r. na modernizację boisk w szkołach i placówkach oświatowych wydatkowano środki  finansowe w wysokości 2,8 mln zł. W ramach zadania wykonano:

 • modernizację boisk sportowych w szkołach podstawowych nr 6, 7 i 91, Zespole Szkół Specjalnych nr 102 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3,
 • wielofunkcyjne obiekty „Orlik Open” przy szkołach podstawowych nr 2 i 67.

Działania w placówkach oświatowych są także przedmiotem wsparcia w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) oraz Konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli, jako zadania ważne dla polepszenia lokalnej oferty rekreacyjnej. 

W 2018 r. w ramach PBO (za kwotę ponad 2,5 mln zł) i „konkursu grantowego” (za kwotę ponad 2,6 mln zł) zrealizowano zadania dotyczące m. in.:

 • zagospodarowania otoczenia szkół,
 • budowy placów zabaw,
 • budowy boisk i kompleksów sportowych i terenów rekreacyjnych.

Największymi zadaniami były m. in.:

 • projekt „Szkoła marzeń” (rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46),
 • centrum sportowo-rekreacyjne przy XX Liceum Ogólnokształcącym,
 • budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego „Wicherek” przy Szkole Podstawowej nr 11,
 • modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1.