Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Mieszkalnictwo
Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 254,1 258,1 101,6
spółdzielczych 68,6 68,3 99,6
zakładów pracy 0,7 0,7 100,0
osób fizycznych 166,5 170,67 102,5
społeczno-czynszowych 3,5 3,5 100,0
Efekty budownictwa mieszkaniowego
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 2 915 4 069 139,6
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 2 453 3 577 145,8
indywidualne 400 402 100,5
Komunalne zasoby mieszkaniowe
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 12388 12338 99,6
w samodzielnych budynkach należących do Miasta Poznania 5375 5408 100,6
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego 159 70 44,0
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: 122 150 123,0
dotychczasowym najemcom 113 146 129,2
w trybie przetargowym 8 4 50,0
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania wg wyceny biegłego w zł 4 085 4 100 100,4
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania po zastosowaniu ulg w zł 490 538 109,8
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: 7,1 6,7 94,4
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą 5,1 6 117,6
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: 88 579 658,0
mieszkalnych w ramach listy 58 196 337,9
socjalnych w ramach listy 30 383 1276,7
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych 30 135 450,0
Liczba lokali zamiennych (z budynków przeznaczonych do rozbiórki, renowacji) 34 27 79,4
Liczba lokali mieszkalnych wskazanych w drodze zamiany na wniosek najemcy 69 brak danych x
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: 17,1 16,1 94,2
spółdzielczych 3,7 3,4 91,9
komunalnych 4,9 4,5 91,8
prywatno-czynszowych 8,4 8,1 96,4
zakładowych 0,1 0,1 100,0
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: 9,8 9,0 91,8
1-osobowych 3,4 3,2 94,1
2-osobowych 1,9 1,8 94,7
3-osobowych 1,7 1,5 88,2
4-osobowych 1,5 1,4 93,3
5-osobowych 0,8 0,7 87,5
6- i więcej osobowych 0,5 0,4 80,0
Źródło: UMP