W 2017 r. przyznano 54,2 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 16,1 mln zł.

W 2017 r. formy pomocy mieszkaniowej dla lokatorów obejmowały:

  • dodatki mieszkaniowe
  • obniżki czynszu
  • wypłaty ryczałtów na zakup opału
  • zryczałtowany dodatek mieszkaniowy.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy Miasta przeznaczoną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, użytkujących mieszkanie, ale nie mających wystarczających środków na jego utrzymanie. Adresaci tych świadczeń to osoby niezamożne, ale ich dochody przekraczają progi ubóstwa kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej. Dodatek przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których posiadają tytuł prawny, spełniających kryteriom dochodowe i zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

W 2017 r. przyznano 54,2 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 16,1 mln zł, a w ramach uprawnień do dodatku mieszkaniowego wypłacono również 36,1 tys. ryczałtów na zakup opału. Całość środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wypłacono z budżetu Miasta.

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego udzielonego w 2017 r. wynosiła 297,74 zł. Zakres udzielonej pomocy był o 7% mniejszy niż 2016 r. i dotyczył 9 tys. gospodarstw domowych. W strukturze udzielonych dodatków, największa ich część skierowana została do osób i rodzin zamieszkujących w mieszkaniach prywatno-czynszowych i komunalnych.

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu przysługuje najemcom lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

W 2017 r. o przyznanie obniżonego czynszu zwróciło się 27 wnioskujących. Pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski. W 3 przypadkach odmówiono przyznania obniżonego czynszu.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, i które jednocześnie są stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2017 r. wpłynęło 5 090 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. W 4 678 przypadkach przyznano ten dodatek, w 294 wnioskach wydano decyzje odmowne, w 27 sprawach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, a w 23 wnioskach umorzono postępowanie administracyjne.

Łączna kwota wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego w 2017 r. wyniosła 406 tys. zł.