W Poznaniu pracowało 345 tys. osób.


Liczba i struktura pracujących

W 2017 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 345 tys. osób, tj. o 4,7 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 641 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).

Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 9 osób, skupiały 67% pracujących.
Struktura pracujących obejmowała:

  • 80% pracujących w usługach,
  • 19% pracujących w przemyśle i budownictwie,
  • 1% pracujących w rolnictwie.

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających w sekcjach „Przemysł”, „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” oraz „Edukacja”.

Miasto Poznań uczestniczy w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pełni rolę opiniodawczo-doradczą w sprawach polityki rynku pracy.


Zatrudnianie cudzoziemców

Dobra koniunktura gospodarcza spowodowała ożywienie na rynku pracy i zwiększoną liczbę ofert pracy. Pracodawcy mieli największe problemy ze znalezieniem pracowników z wykształceniem specjalistycznym zawodowym oraz pracowników do prac prostych. Sytuacja ta spowodowała, że pracodawcy z Poznania od kilku lat korzystają z możliwości zatrudnienia obcokrajowców.

W 2018 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 65,3 tys. oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, o 2,4 tys. mniej niż rok wcześniej, w tym:

  • 92% dotyczyło obywateli Ukrainy,
  • 4,2% obywateli Białorusi,
  • 1,9% obywateli Gruzji,
  • 1,2 obywateli Mołdawii,
  • 0,4% obywateli Rosji,
  • 0,1% obywateli Armenii.

W większości przypadków pracodawcy zatrudniali cudzoziemców przy wykonywaniu prac prostych.

Od 2018 r. urzędy pracy wydają zezwolenia na pracę sezonową, które dotyczą wykonywania przez cudzoziemców prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wydał 951 zezwoleń tego typu. Pracodawcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w 95% przypadków zatrudnili obywateli Ukrainy.